Investeringsforslag
Annonse

Inn i 2024

QaPYDqYF_400x400.jpg
Karl O.Strøm
5. jan. 2024 | 3 minutters lesetid
GettyImages-532893750_modified (2).jpg

På vei inn i 2024 må situasjonen i de fleste vestlige aksjemarkedene beskrives som god. I USA handles S&P 500 og NASDAQ 100 nær all-time-high, og det samme gjør europeiske indekser som Norges OSEBX, Sveriges OMXS30, Danmarks OMXC20, Tyske DAX og EU’s EURO STOXX 50. Markeder som handles nær sine historisk høyeste nivåer kan vanskelig kalles annet enn gode.

Situasjon og forventninger

At hovedindeksene holder seg såpass godt kan virke overraskende på mange. Rentene har blitt satt kraftig opp på begge sider av Atlanteren, for å bremse farten i økonomiene med mål om å få ned prisstigningen. Da renten er prisen på bruk av kapital, pleier sterk renteoppgang å være svært tyngende for markedene. Det er kanskje derfor markedene av mange ikke oppleves som sterke. I stor grad er det de aller største selskapene som har bidratt mest til kursoppgangen, noe jeg skrev om både i artikkelen «Et spisset marked» på sommeren 2023 og i den ferske «Fallende tilbud og økende etterspørsel» i desember. Dette betyr at selv om indeksene er på høyt nivå vil den gjennomsnittlige aksjen i markedene typisk ikke være det.

Tidligere «hotte» sektorer som grønn energi, biotech og uprofitabel tech har opplevd store kursfall de siste par år, og i både begrenset og varierende grad klart å reise seg igjen de siste måneder. Den amerikanske Russel 2000-indeksen som inneholder de 2000 minste av de 3000 største amerikanske selskaper er fortsatt godt under det nivå den handlet på i januar 2021. Den kjente ARKK ETF som inneholder amerikanske «innovasjons-aksjer» er fortsatt ned 66% fra toppen i 2021, og grønn energi ICLN ETF handles likeledes 54% under januar 2021-toppen. Mange investorer har store tap i disse.

Det er jo også et faktum at selv om børsene handles på eller nær rekordnivåer tilsvarer dette omtrent samme kurser som de handlet på ved utgangen av 2021. De siste uker og måneders kursoppgang har således bare klart å løfte hovedindeksene tilbake dit de var for 2 år siden. Mange investorer føler det nok som om de har tråkket i blaut myr i 2 år og i beste fall har stått på stedet hvil. Mange er i minus. 

Andre markeder

Også andre markeder har bydd på utfordringer. Energiprisene i Europa har svingt langt mer enn vi har vært vant til fra årene før. Etter å ha nådd en topp første halvår 2022 har de imidlertid kommet betydelig ned. Oljeprisen handles i skrivende stund eksakt på sitt 200 ukers (4-års) glidende snitt, noe som pr. definisjon må være normalt. UK naturgass handles 34% under 200 ukers snitt, og omtrent det samme gjelder for amerikansk naturgass. En tredjedel under 4 års snitt er mer det man kan kalle lavt enn høyt.

For Nordiske investorer har også valutamarkedene bydd på utfordringer. Danmark har som kjent bundet sin valuta til Euro, og Finland bruker Euroen direkte. Norske og Svenske kroner har imidlertid svekket seg betydelig mot USD gjennom 2021 og 2022. De siste uker har imidlertid mye av dette gått andre veien og USDSEK handles i skivende stund på sitt 200 ukers glidende snitt, og USDNOK har falt under 100 ukers snitt. Igjen er det vanskelig å si at en pris som ligger på sitt 2 eller 4 års snitt er noe særlig annet enn «normal». 

Forventninger til 2024

Når det gjelder forventninger til 2024 så vil man ved disse tider kunne lese en masse prediksjoner fra økonomer og meglerhus. Men er de noe særlig annerledes enn vanlig? De fleste aksjeanalyser har som regel en kjøpsanbefaling. Aksjeanalytikere mener altså at kursene skal opp. Makroanalytikere har ofte et mer negativt syn, og mange forventer svak økonomisk vekst i 2024. Risikoen for tilbakegang/resesjon vil man også ofte se nevnt. Det er (som alltid) vanskelig å få begge disse synene til å henge sammen.

Når det gjelder renter og inflasjon ser imidlertid oppfatningene på begge sider av Atlanteren nå ut til å være den samme. Inflasjonen ventes å komme videre ned, og det forventes at den neste bevegelsen fra sentralbankene dermed kommer til å være rentekutt. I og med at både data og uttalelser peker denne vei er det vanskelig å være uenig i dette synet akkurat nå. Man skal imidlertid merke seg at svært mange har det samme syn akkurat nå, og da skal det relativt lite til av negative overraskelser før markedet beveger seg i motsatt retning.

Kanskje vil 2024 bringe en avslutning på krigene i Ukraina og Midt-Østen? Kanskje får vi fallende energipriser og fallende renter? Kanskje tilløpene til handelskrig mellom USA og Kina tar en vending til det positive, og kanskje vi ser ett nytt oppsving i verdenshandelen? Kanskje blir 2024 et veldig godt år

Vi kan i alle fall håpe på det. Det er i alle fall lett å se for seg at investeringsklimaet kan bli noe bedre som følge av den forventede rentenedgang. Ellers gjelder det som alltid for både tradere og investorer å være våken og bevisst de posisjoner man tar og de strategier man følger. Så bør det bli bra uansett.

Riktig Godt Nyttår alle sammen.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.


Investorer i produktene er utsatt for risikoen for at utstederen eller garantisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktene. Et totalt tap av den investerte kapitalen er mulig. Produktene er ikke underlagt noen depositumsbeskyttelse.


Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.


På grunn av gearingseffekten er det økt risiko for tap (risiko for totaltap) med gearingprodukter, f.eks. Bull & Bear-sertifikater, Warrants og Mini Futures.


Produkt- og eventuelle finansieringskostnader reduserer verdien av produktene.


Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.


Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.


Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.