Personvernpolitikk

1. Vår forpliktelse til personvern

Bank Vontobel Europe AG («Vontobel», «oss» eller «vi») setter stor pris på din interesse i Vontobel samt våre produkter og tjenester. Personvernet ditt er viktig for oss, og vi vil at du skal føle deg trygg når du bruker våre produkter og tjenester samt når du besøker våre nettsteder. Det er viktig for Vontobel at dine personopplysninger [slik dette begrepet er definert i personvernlover og -forskrifter. For eksempel, i henhold til art. 4 nr. 1 i Personvernforordningen betyr «personopplysninger» enhver opplysning som knytter seg til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres.] blir behandlet ansvarlig og i overensstemmelse med lovpålagte krav. Derfor setter vi i verk tiltak, som innføring av hardføre tekniske og organisatoriske sikkerhetsmekanismer som omfatter kryptering av passord, brannmurer, autentiseringsteknologi, tilgangskontroll, bevisstgjøring og opplæring av ansatte, og utnevnelse av en personvernansvarlig.

Denne Personvernpolitikk gjelder for besøkende på nettstedene våre, nåværende og mulige kunder, aksjonærer og investorer eller andre forretningspartnere (inkludert distributører, entreprenører, tjenesteleverandører, leverandører og andre tredjeparter) («Forretningspartnere»).

Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler våre Forretningspartneres personopplysninger, og (dersom Forretningspartneren er en organisasjon eller juridisk enhet) personopplysningene til personene som opptrer som representanter for (inkludert ansatte, entreprenører eller fullmektiger) eller som på annen måte er knyttet til våre Forretningspartnere («Datasubjekter», «du» eller «deg»), når du besøker våre nettsteder, bruker våre produkter og tjenester, bruker våre mobilapper, registrerer deg på en tjeneste («Vontobel-tjenester») eller på annen måte samhandler med oss (for eksempel i kraft av å være aksjonær eller investor).

Vontobel er forpliktet til å overholde gjeldende personvernlover og -forskrifter, inkludert bestemmelsene i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) og den sveitsiske føderale loven av 25. september 2020 og dets implementeringsforskrifter (FADP), og dermed sikre at dine personopplysninger er beskyttet og holdes konfidensielle.

Vennligst les denne personvernerklæringen nøye for du registrerer deg for eller bruker Vontobel-tjenestene eller før du oppgir personopplysninger. Ettersom behandlingen av dine personopplysninger avhenger av hvilken Vontobel-tjeneste du etterspør eller bruker, vil denne Personvernpolitikken gjelde i tillegg til eventuelle særskilte personvernpolitikker eller vilkår som gjelder for de respektive Vontobel-tjenestene.

Vi ber også om at du videresender denne Personvernpolitikken til dine representanter, begunstigede eller reelle rettighetshavere, samt til alle andre Datasubjekter til hvilke du, under vår forretningsrelasjon, allerede har eller kommer til å oppgi personopplysninger om til oss.

2. Ansvarlig enhet og kontaktopplysninger

Følgende enhet (inkludert dets datterselskaper) er behandlingsansvarlig:

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
D-80331 München
Tyskland
dpo.de@vontobel.com

Du kan også ta kontakt med vårt Personvernansvarlige i Tyskland eller globalt:

Personvernansvarlig:

– Personvernansvarlig i Tyskland: dpo.de@vontobel.com
– Konsernets Personvernansvarlig: dpo.vontobelgroup@vontobel.com

Vontobel har utnevnt en representant i Sveits for konsernenheter utenfor Sveits i henhold til art. 14 og 15 i FADP:

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich
Sveits
dpo.ch@vontobel.com

 

3. Kilder og kategorier av personopplysninger

For formålene som er beskrevet i del 5, kan vi innhente personopplysninger, i den grad det er tillatt i lov, fra følgende kilder:

 • Vi kan innhente personopplysninger fra deg i din rolle om Registrert i forbindelse med en pågående eller mulig forretningsrelasjon med oss, eller når du bruker Vontobel-tjenester (for eksempel til åpning av konto, under en rådgivende drøftelse, for å sende en forespørsel, som del av at du registrerer deg på våre nettsteder, når du registrerer deg for mottak av nyhetsbrev, når du deltar i diskusjonsforum eller andre sosiale medier-funksjoner på våre nettsteder, eller når du oppgir informasjon i forbindelse med registrering av jobbsøknad). Vi kan også innhente personopplysninger fra våre aksjonærer eller investorer.
 • Vi kan få personopplysninger fra en organisasjon eller juridisk enhet som er en av Vontobels Forretningspartnere dersom du er representant for en slik Forretningspartner eller på annen måte knyttet til vår Forretningspartner som et Datasubjekt.
 • Personopplysninger som er nødvendige for levering av Vontobel-tjenestene, kan overføres til oss gjennom teknisk infrastruktur (for eksempel gjennom våre nettsteder, påloggingsinformasjon, apper eller gjennom samarbeid med leverandører av finans- eller informasjonsteknologi, markedsplasser, børser, handelsinfrastruktur eller meglerhus.
 • Vi kan innhente personopplysninger fra tredjeparter, som myndigheter (for eksempel sanksjonslister), leverandører av risikostyring, informasjonssøk eller -løsninger (som Worldcheck), (kreditt)vurderingsbyråer, informasjonskontorer, forbrukerkredittvurderingsbyråer, analyseleverandører og Vontobels konsernselskaper.
 • Vi kan innhente personopplysninger som er offentlig tilgjengelige (som informasjon fra offentlige registre, offentlige plattformer for sosiale medier, gjeldsregistre, eiendomsregistre, næringsregistre og foreningsregistre, mediene og Internett).

Kategoriene av personopplysninger som behandles, kan omfatte følgende:

 • Stamdata, som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og andre kontaktopplysninger, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, sivilstatus, ansettelsesdata (ansatt/selvstendig), identifikasjonsdata (som personnummer, passnummer, førekortnummer, trygdenummer), autentiserings- og sertifiseringsdata (som underskriftsprøve), avtalerelaterte data (som firma/konto og avtalenummer, samt annen informasjon om konto og avtale)
 • Risikostyrings-, transaksjons- og/eller ordredata, som risiko- og investeringsprofiler, svindelhistorikk, transaksjonsdata (som betalingsdata), ordredata inkludert nettbanktjenester (som betalingsordre) og informasjon som gjelder din økonomiske situasjon (for eksempel data om kredittverdighet), data med hensyn til begunstigede, data om investeringsprodukter, midlenes opprinnelse, informasjon og registre over din profesjonelle kunnskap om og/eller erfaring med finansielle instrumenter, CV, kriminelt rulleblad og annen relevant informasjon
 • Tekniske data, som IP-adresser, typer og versjoner av programtillegg i nettlesere, cookies, interne og eksterne identifikatorer, innloggingsdata, tilgangs- og endringshistorikk, brukerens bruk av innhold på nettstedet inkludert aktuelle metadata (for eksempel, tidspunkt og dato for tilgang)
 • Data for markedsføring og salg, som preferanser, ønsker, forespurt referansemateriell, reklamescore, dokumentasjonsdata (for eksempel konsultasjonsprotokoller)
 • Andre data som er sammenlignbar med kategoriene ovenfor, der personopplysninger også kan være knyttet til tredjeparter (for eksempel familiemedlemmer, begunstigede, reelle rettighetshavere, fullmektiger eller rådgivere som også kan berøres av dataoverføring), og andre data som overføres til oss hvis du eller en tredjepart frivillig avgir personopplysninger (for eksempel ved å fylle ut et registreringsskjema eller et kommentarfelt, melde deg på et nyhetsbrev eller bruke bestemte tjenester). Vi innhenter og behandler også personopplysninger om våre aksjonærer og investorer. I tillegg til stamdata omfatter dette informasjon om aktuelle aksjeregistre, aksjebeholdninger, endringer i aksjebeholdninger, utbetalinger (i forbindelse med utbytte), informasjon knyttet til utøvelsen av deres rettigheter og organisering av arrangementer (som generalforsamlinger).

4. Særlige kategorier av personopplysninger

I den utstrekning vi behandler noen særlige kategorier av personopplysninger eller sensitive personopplysninger [Slik dette begrepet er definert i personvernlover og -forskrifter. For eksempel, i henhold til art. 9 nr. 1 i Personvernforordningen, omfatter «særlige kategorier av personopplysninger» blant annet personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger.] knyttet til de Datasubjektene, vil vi kun gjøre dette dersom behandlingen er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar at et rettslig krav, for grunner av betydelig offentlig interesse, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til Vontobels behandling av slike opplysninger (der dette er lovlig) eller der vi på annen måte har lov til å behandle slike opplysninger.

I den forstand kan vi for eksempel behandle biometriske opplysninger som er klassifisert som sensitive personopplysninger. I denne henseende vil innhenting av biometrisk identifikasjon (for eksempel fingeravtrykk eller annen biometrisk identifikasjon) kreve ditt uttrykkelige samtykke i en særskilt prosedyre, for at dette skal kunne brukes for å få tilgang til bestemte anvendelser.

5. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen

Vi behandler personopplysninger i samsvar med personvernlover og -forskrifter, for følgende formål:

5.1. For oppfyllelse av avtalemessige forpliktelser

Vi kan behandle dine personopplysninger med formål om å levere Vontobel-tjenester til våre Forretningspartnere eller for å utføre tiltak før kontraktsinngåelse. Behandlingen bestemmes primært av det spesifikke produktet eller tjenesten (for eksempel finansiering eller finansiell planlegging, investeringer, pensjoner, nettbank, planlegging av arv, kreditt, verdipapirer, innskudd eller kundehenvisninger osv.) og kan omfatte, for eksempel, vurdering av behov, rådgivning, kapitalforvaltning og støtte, samt utføring av transaksjoner. Du finner nærmere informasjon om formålene for behandlingen av personopplysninger i de aktuelle avtaledokumentene og i vilkårene.

5.2. For overholdelse av rettslige forpliktelser eller av den offentlige interesse

Som finansinstitusjon er vi underlagt ulike rettslige og regulatoriske forpliktelser, lokalt og globalt, som regulatoriske krav til banker (hvor aktuelt), forpliktelser i henhold til aksjeselskapslov, lovbestemmelser og andre rettslige og forskriftsmessige krav.

Dette kan omfatte, for eksempel, rettslige eller regulatoriske forpliktelser om innberetning, varsling og rapportering til myndigheter, domstoler, inkludert regelverk mot hvitvasking og terrorfinansiering (for eksempel automatisk utveksling av informasjon med utenlandske skattemyndigheter, påtalemakt osv.) og andre egnethetsprøver og aktsomhetsvurderinger. Andre formål for behandlingen kan omfatte vurdering av kredittverdighet, bekreftelse av identitet og alder, tiltak mot hvitvasking, oppfyllelse av rettslige og forskriftsmessige skatteforpliktelser (som innberetning), oppfyllelse av forpliktelser i aksjeselskapslovgivning (som føring av aksjonærbok, gjennomføring av generalforsamling og utbytteutbetalinger, utlevering av halvårs- og årsrapporter), samt måling og styring av risiko internt i Vontobel.

5.3. For å verne om legitime interesser

Der det er nødvendig, kan vi behandle personopplysningene dine for å kunne verne om våre, eller en tredjeparts, legitime interesser, det det ikke har en urimelig innvirkning på dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, i særdeleshet for å:

 • Konsultere og utveksle opplysninger med informasjonsbyråer eller andre tredjeparter (for eksempel gjeldsregister) for å undersøke solvens, kredittverdighet og kredittrisiko
 • Tiltak for forretningsadministrasjon og videreutvikling av Vontobel-tjenestene (for eksempel å gjennomgå og optimalisere prosedyrer for behovsvurdering)
 • Statistiske formål (for eksempel presentasjon av utvikling blant aksjonærer, utarbeidelse av oversikter og vurderinger)
 • Markedsføring, markedskommunikasjon eller markedsanalyse og meningsmålinger, med mindre du har motsatt deg bruk av dine personopplysninger (punkt 9.3)
 • Sikring av informasjonsteknologisk sikkerhet
 • Vurdering av rettslige krav og forsvar ved rettslige tvister
 • Forebygging og etterforskning av kriminelle handlinger
 • Videoovervåking eller lignende tiltak med formål om å verne om rettighetene til eierne av lokalene for å holde uvedkommende unna, for å innhente bevis ved overfall eller svindel, eller for å bevise tilgjengelighet og innskudd (for eksempel ved minibanker og innganger til filialer)
 • Andre sikkerhetstiltak i bygninger eller lokaler (for eksempel tilgangskontroller)
 • Styring av konsernrisiko.

5.4. Med grunnlag i ditt samtykke

I den grad du har samtykket til behandlingen av personopplysningene dine til spesifikke formål (som analyse av handelsaktivitet for markedsføringsformål osv.), baseres lovligheten av en slik behandling på ditt samtykke. Ethvert avgitt samtykke kan når som helst trekkes tilbake. Vær oppmerksom på at tilbaketrekkingen i så fall kun vil ha virkning for fremtiden. Behandling som er foretatt før tilbaketrekkingen, vil ikke påvirkes av dette.

6. Mottakere av personopplysninger

Som finansinstitusjon har vi plikt til å overholde profesjonell konfidensialitet [For eksempel bankers taushetsplikt og/eller andre regler og forskrifter som måtte gjelde i Sveits (særlig art. 47 i den sveitsiske føderale bankloven) eller i andre rettsområder der vi har virksomhet.]. Vi kan bare utlevere dine personopplysninger til andre enheter i Vontobel-konsernet eller til tredjeparter for de formålene som er oppført i del 5, og bare dersom det foreligger et rettslig grunnlag som er oppført i del 5.

Særlig gjelder det at vi for formålene som er oppført i del 5, bare kan gi oppdrag til tjenesteleverandører som er avtalemessig forpliktet til konfidensialitet, inkludert bankers taushetsplikt eller annen profesjonell konfidensialitet (som måtte gjelde), og til å overholde våre instrukser i henhold til personvernlover og -forskrifter.

Underlagt disse kravene, kan mottakere av personopplysninger for eksempel omfatte:

 • Kredittinstitusjoner og finanstjenesteytere (som banker, børser, clearinghouses osv.) og tilsvarende institusjoner og tjenesteleverandører, inkludert meglertjenester og finanstjenester, investeringstjenester, aksjeregistre, fondsforvaltning, revisjonstjenester, betalingsformidlere, callsenter-tjenester, compliance-tjenester, kontrolltjenester, datafiltreringstjenester med formål om bekjempelse av hvitvasking og [1]terrorfinansiering, dataødeleggelsestjenester, innkjøps-/anskaffelsestjenester, arealhåndteringstjenester, taksering av fast eiendom, behandling av lånesøknader, behandling av sikkerhetsstillelse, innkreving, behandling av betalingskort (debet-/kredittkort), kundebehandling, tjenester innenfor medieteknologi, rapportering, analyse, risikostyring, kostnadsføring, telefontjenester, videoidentifisering, drift av nettsteder og andre støttetjenester. – Enheter som er tilknyttet Vontobel (inkludert filialer), for eksempel for oppfyllelse av avtalemessige forpliktelser, risikostyring eller utførelse av tjenester som er utkontraktert til enheter som er tilknyttet Vontobel.
 • (Andre) tjenesteleverandører som har fått i oppdrag å behandle personopplysninger, inkludert IT-tjenester (slik som nettskyplattformer), logistikk, trykkeritjenester, telekommunikasjon, arkivering, rådgivning og konsulenttjenester, salg og markedsføring og andre støttefunksjoner. – Profesjonelle rådgivere som konsulenter, revisorer, skatterådgivere, stemmefullmaktshavere, juridiske rådgivere, advokatfirmaer og andre tjenesteleverandører
 • Myndigheter, tilsyn eller domstoler dersom man pålegges dette, det er tillatt eller pålagt under gjeldende lov (for å unngå tvil, slike forpliktelser kan også gjelde overfor myndigheter i tredjeland som ikke har noen direkte tilknytning til deg, som for eksempel ønsker å bekrefte likebehandling av kunder fra det gjeldende landet med hensyn til handelsvilkår, beste ordreutførelse eller rettferdig fordeling av verdipapirer og fortjeneste)
 • (Andre) offentlige myndigheter og institusjoner (som den sveitsiske sentralbanken, finanstilsyn, påtalemyndigheter osv.) i den grad det finnes en lovpålagt eller offisiell forpliktelse, hvis vi forfølger våre berettigede interessert eller rettmessige krav eller som på annen måte er pålagt eller tillatt under gjeldende lov
 • Andre mottakere av opplysninger, som kan omfatte de du har gitt samtykke til utlevering av personopplysninger til, eller de du har fritatt oss fra taushetsplikt overfor gjennom avtale eller samtykke.

7. Overføring av personopplysninger til utlandet

Personopplysningene dine kan kun overføres til land eller internasjonale organisasjoner utenfor Sveits og EU/EØS (såkalte «tredjeland», noe som omfatter alle land utenfor EU/EØS) dersom ett av følgende er gjeldende:

 • Overføringen er nødvendig for oppfyllelse av våre (før-) kontraktuelle forpliktelser (for eksempel, for utførelse av dine ordrer) eller den er lovpålagt (som rapporteringsforpliktelser i skattelovgivning).
 • Det gjelder et databehandlingsoppdrag som nevnt i del 6 – hvis du har gitt oss ditt eksplisitte samtykke.
 • Overføringen er nødvendig for etablering, håndhevelse eller forsvar av rettslige krav.
 • Overføringen er på annen måtetillatt i personvernlover og -forskrifter.

Når det gjelder dataoverføringer internt hos Vontobel (inkludert tilknyttede enheter og filialer), kan en liste over landene i verden der Vontobel har virksomhet, finnes her: vontobel.com/locations

I forbindelse med databehandlingsoppdrag (del 6) vil dine personopplysninger kun overføres til tredjeland dersom det aktuelle landet (eller personvernrammeverket som gjelder i et slikt land [For eksempel EU-US Data Privacy Framework]), anses å oppfylle personvernet i tilfredsstillende grad av myndigheter eller institusjoner, eller i fravær av en beslutning om et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, hvis mottakeren garanterer tilstrekkelig beskyttelse som bygger på hensiktsmessige sikkerhetstiltak i personvernlover og -forskrifter (for eksempel standard avtalevilkår som er utstedt av Den europeiske kommisjon, og som etter behov er tilpasset lokale lover), eller lovbestemte unntak i personvernlover og -forskrifter (for eksempel ditt eksplisitte samtykke).

En kopi av de hensiktsmessige sikkerhetstiltakene er tilgjengelig (merk at disse kan under visse omstendigheter tilpasses det spesifikke tilfellet) og kan også fås fra vårt personvernansvarlig for konsernet (dpo.vontobelgroup@vontobel.com) at: vontobel.com/privacy-policy

8. Oppbevaringsperiode

Vi behandler og oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre avtalemessige og lovpålagte forpliktelser. I denne henseende bør det bemerkes at vårt forretningsforhold vanligvis er en pågående forpliktelse som kan vare over flere år. Vi har prosesser på plass for å gjennomgå, på ulike punkter, de ulike kategorier av personopplysninger som vi oppbevarer, for å sikre at vi ikke oppbevarer disse over en urimelig lang tidsperiode. Dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for behandlingsformålene (del 5), eller hvis vi på annen måte er rettslig forpliktet til å slette opplysningene, vil disse slettes regelmessig, med mindre videre behandling, over en begrenset tidsperiode, er nødvendig grunnet andre lovlige formål eller formål som kan være legitime og tillatt i lov, som:

 • Overholdelse av tilbakeholdelsesperioder i gjeldende lover og forskrifter (som sivilrettslige, skattemessige, verdipapirrelaterte eller andre lover og forskrifter)
 • Oppbevaring av bevis og/eller alle former for relevant informasjon ved et pågående søksmål, trusler om eller rimelig forventning om en rettsprosess eller etterforskning fra myndighetenes side som krever at vi oppbevarer registre i en udefinert tidsperiode.

9. Dine rettigheter

9.1. Generelt

I henhold til personvernlover og -forskrifter har Datasubjekteneunder visse forutsetninger retten til innsikt, retten til tilgang, retten til å korrigere, retten til å slette, retten til å begrense behandling, retten til å motsette seg behandling og, hvis aktuelt, retten til dataportabilitet.

Videre har du, hvis aktuelt, retten til å fremme en klage hos en ansvarlig tilsynsmyndighet.

Du kan når som helst trekke tilbake ethvert avgitt samtykke. Vi gjør oppmerksom på at en slik tilbaketrekking kun vil få virkning fremover. Behandling som er foretatt før tilbaketrekkingen, vil ikke påvirkes av dette.

9.2. Retten til å motsette seg (generelt)

Du har når som helst rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger som er begrunnet i offentlig interesse eller med formål om å ivareta legitime interesser, på bakgrunn av din særskilte situasjon. Dette omfatter all profilering basert på disse formålene, i den betydning dette har i den spesifikke lovgivningen. Hvis du formidler at du motsetter deg, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan bevise obligatoriske, legitime grunner for behandlingen som har forrang foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller der behandlingen gjelder håndhevelse, utøvelse eller forsvar av interesser. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller vil vi kanskje ikke kunne levere tjenester eller opprettholde en forretningsrelasjon.

9.3. Retten til å motsette seg behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

I visse tilfeller kan vi behandle dine personopplysninger med formål om direkte markedsføring. Du har til enhver tid rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger for markedsføringsformål som omfatter profilering i den grad dette gjøres med formål om direkte markedsføring. Dersom du motsetter deg behandling for formål om direkte markedsføring, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger for slike formål.

10. Forpliktelse til å oppgi personopplysninger

Innenfor rammen av vår forretningsrelasjon må du oppgi de personopplysningene som er nødvendige for etablering og gjennomføring av forretningsrelasjonen og oppfyllelsen av de tilknyttede avtalemessige forpliktelser, eller som vi er forpliktet til å innhente. Uten disse opplysningene vil vi ikke kunne inngå en avtale eller utføre en ordre, eller det kan være at vi ikke lenger er i stand til å oppfylle en eksisterende avtale og vil måtte si den opp.

I særdeleshet krever regelverk for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering at vi bekrefter din identitet før vi inngår en forretningsrelasjon med deg, for eksempel i form av din legitimasjon, og at vi registrerer ditt navn, fødested, nasjonalitet og bostedsadresse. For at vi skal kunne etterleve denne lovpålagte forpliktelsen må du gi oss nødvendig informasjon og dokumenter, og varsle oss uten unødig opphold om eventuelle endringer som måtte oppstå under vår forretningsrelasjon. Dersom du ikke oppgir nødvendig informasjonen og dokumenter, har vi ikke lov til å inngå eller videreføre forretningsrelasjonen.

11. Automatiserte beslutninger om enkeltpersoner, inkludert profilering

Generelt sett tar vi ikke beslutninger utelukkende basert i prosesser for automatisk behandling for å inngå eller gjennomføre forretningsrelasjoner. Dersom vi benytter slike prosesser i enkeltstående tilfeller, vil vi opplyse deg om dette separat dersom slik informasjon er pålagt i personvernlover og -forskrifter. I et slikt tilfelle vil du, under visse omstendigheter, ha rett til å motsette deg, til å uttrykke din holdning og/eller til å be om at beslutningen gjennomgås av en fysisk person.

I noen tilfeller vil vi automatisk behandle dine personopplysninger med mål om å vurdere visse personlige aspekter ved deg («profilering»), i særdeleshet gjennomfører vi profilering:

 • For å oppfylle løpende forpliktelser i lov og forskrift (som bekjempelse av hvitvasking, svindel, terrorfinansiering samt skattelover), for eksempel ved å se hvordan og fra hvilke geografiske regioner du benytter våre apper eller andre Vontobel-tjenester
 • Ved å bruke vurderingsverktøy for å kunne gi deg målrettet informasjon og råd om Vontobel-tjenester, der slike verktøy muliggjør behovsorientert kommunikasjon og reklame, inkludert markedsundersøkelser og meningsmålinger
 • På andre måter som er nevnt i denne Personvernpolitikken eller i eventuelle spesifikke personvernpolitikker for det aktuelle produktet eller tjenesten.

12. Datasikkerhet

Alle Vontobel-ansatte som behandler personopplysninger må overholde våre interne retningslinjer og regler i forbindelse med behandling av personopplysninger for å verne om disse og å sikre disses konfidensialitet.

Vi har også på plass hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysninger mot uautorisert, utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, misbruk, utlevering eller tilgang samt mot alle andre ulovlige behandlingsformer. Disse sikkerhetstiltakene er iverksatt, med hensyn til det nyeste innenfor teknologi, kostnadene ved implementeringen, risikoene som behandlingen utgjør og personopplysningenes art, med særlig hensyn til sensitive personopplysninger. Nærmere informasjon finnes her: vontobel.com/cyber-security.

13. Publikasjoner og abonnementer

Vontobel kan kommunisere med deg gjennom e-post eller brevpost som inneholder og tilbyr nyheter, kampanjetilbud, informasjon om arrangementer eller tjenester («Publikasjoner og Abonnementstjenester»), som er underlagt eventuelle begrensinger i gjeldende lover og forskrifter. Dersom du foretrekker å ikke motta Publikasjoner og Abonnementstjenester fra oss, kan du velge dette bort ved å følge instruksjonene for avmelding i bunnteksten i de aktuelle e-postene, eller ved å ta kontakt med oss.

14. Cookies og analysetjenester

Våre nettsteder benytter ulike typer cookies og analysetjenester for nettsteder. Du finner mer informasjon om vår bruk av cookies og analysetjenester for nettsteder i våre retningslinjer for cookies: vontobel.com/cookie-policy

15. Andre lovmessige aspekter, inkludert opptak av telefonsamtaler

For å overhole gjeldende lover og forskrifter, for eksempel Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MIFID II), kan vi være nødt til å oppta telefonsamtaler med henblikk på operasjoner som gjennomføres i utførelsen av våre tjenester. Du finner fullstendig informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i denne sammenhengen på: vontobel.com/mifid

16. Kontakt

La oss få vite det dersom vi ikke oppfyller dine forventninger med hensyn til behandling av personopplysninger, eller om du ønsker å fremme en klage som gjelder vår praksis innenfor personvern. Dette gir oss muligheten til å undersøke saken og utføre forbedringer, om nødvendig.

Du kan kontakte oss ved bruk av nettskjemaet (vontobel.com/data-privacy-request-form) eller ved å sende din forespørsel, enten til en av e-postadressene til personvernansvarligen eller med vanlig brevpost til kontaktpunktene som er nevnt i del 2.

17. Endringer i denne Personvernpolitikken

Denne Personvernpolitikken ble sist oppdatert 1. september 2023. Du finner den gjeldende versjonen på nettstedet vårt. Vontobel forbeholder seg retten til å endre denne Personvernpolitikken fra tid til annen og vil opplyse deg om slike endringer på en hensiktsmessig måte (for eksempel kan de legges ut på nettstedet).

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.