Column

NASDAQ tar et sjeldent grep

QaPYDqYF_400x400.jpg
Karl O.Strøm
17.07.2023 | 2 minutters lesetid
GettyImages-1166603830.jpg

Denne måned vil NASDAQ 100 gjennomgå en spesiell rebalansering.

På slutten av juni publiserte jeg et innlegg som viste hvor konsentrert verdens børsnoterte markedsverdier for øyeblikket er i et fåtall amerikanske selskaper. Kjøper man et verdensfond kan det være greit å vite at nær 70% er plassert i USA, og at eksempelvis Apple alene har en større vekt enn hele verdens energisektor. Betydelig kursoppgang for et lite antall store amerikanske teknologiselskap har drevet denne spissingen av markedet til et ekstremt nivå, og det er interessant å se at det nå foretas et sjeldent grep i USA for å motvirke noe av dette.

NASDAQ 100 Special Rebalance

I en pressemelding meldte amerikanske NASDAQ 7. juli at de skal gjennomføre en «Special Rebalance» av NASDAQ 100 indeksen. Dette er den indeksen det handles futures og opsjoner og som er referanseindeks for ETF’en QQQ, en av de eldste og største US-listede børshandlede fondene. Også internasjonalt er det en rekke ETF’er og tradingprodukter som benytter denne indeks som referanse, inkludert noen av de Vontobel tilbyr for handel i Norden.

Så kan man spørre seg om hvorfor dette skjer, om det er vanlig og hva det betyr i praksis?

For det første kan vi fastslå at det ikke er vanlig. Ifølge en talskvinne for NASDAQ har en slik rebalansering kun skjedd to ganger tidligere, da i 2011 og 1998. Grunnen til at det må gjøres nå i sommer er nettopp den markedskonsentrasjonen i noen få store selskaper som jeg beskrev i blogginnlegget nevnt over. Når ett eller få selskaper får for stor markedsvekt i en indeks kan dette skape problemer for kapitalforvaltere og andre aktører som benytter denne som referanseindeks. Det bakenforliggende hensyn er at stor konsentrasjon i enkeltselskaper kan være risikoøkende for investorer, men den direkte grunn som fremtvinger endringer nå er at vektingene begynner å krype opp mot eller overstige lovpålagte vektingsgrenser i diverse omkringliggende regelverk. Også i Norge er dette fenomenet kjent. Equinors fulle markedsverdi i prosent av Oslo Børs totale verdier er for stor til at vanlige aksjefondsforvaltere lovlig kan ha like stor andel i sine fond. De benytter derfor OSEFX (Fondsindeksen) som referanse i stedet for OSEBX. Denne indeks har de samme vektingsgrenser som forvalterne selv må forholde seg til.

Den justering som nå gjøres i NASDAQ 100 er en intern rebalansering i indeksen. Vektingen av Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla, Alphabet (Google) og Amazon (muligens også Meta) vil bli redusert noe, og nær alle de andre aksjene i indeksen får noe større vekting. For eier av et indeksprodukt knyttet til NASDAQ 100 vil ikke dette ha noen stor betydning. Det vil heller ikke redusere amerikanske aksjers vekting i verdensindeksen. Enkelte tradere har tatt posisjoner på antagelser/beregninger av rebalanseringseffekter siden endringen ble annonsert, og dette kan muligens være forklaringen på styrke i enkelte small-cap NASDAQ 100 aksjer de siste dager mens de 5-7 store har stått mer stille. I nyere historie har det dog vist seg vanskelig å spekulere enkelt i slike indekseffekter.

Så hva skal man som investor gjøre? Ingenting er nødvendig, men det er alltids interessant å observere at markedskonsentrasjonen nå har nådd slike nivåer at historisk sjeldne justeringer blir iverksatt. Selv har jeg sympati for argumenter om det er de reelle markedsverdiene som bør ligge til grunn for en indeks. Her må man dog erkjenne at gjeldende regelverk ikke er enig.

Risiko

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.