Column

AI-dreven markedsoppgang

2022-09-20_KOS.png
Karl O.Strøm
01.06.2023 | 5 minutters lesetid
GettyImages-640351069_modified.jpg

Markedsoppgangen de siste tre måneder kan forklares med ett ord: AI.

I midten av februar publiserte jeg denne artikkelen om temaet AI – Kunstig Intelligens – her på Vontobels blog. På det tidspunkt var det mye oppstyr omkring AI i media etter at versjon 3 av Chat GPT hadde vist eksplosiv vekst fra slutten av 2022 og inn i 2023. GPT er en forkortelse for Generative Pre-trained Transformer og betegnelsen brukes på en type omfattende språk-modeller drevet av kunstig intelligens (AI). ChatGPT bruker vanlig tekst som input og gir svar som minner om å snakke med et menneske. Siden februar har GPT-4 blitt sluppet i midten av mars, og Microsoft har integrert denne i sin «Edge» nettleser tilgjengelig både på web og mobil.

Den store forskjellen på GPT3 og GPT4 går på antall parametere modellene er trenet på, hva de godtar som input og hva de gir som output. Kort forenklet kan man si at GPT4 er en langt mer åpen modell enn 3. Den godtar både tekst, bilder og grafikk som input og kan også gi dette samt programmeringskode som output. Modellens parametere er ikke kjent eller begrenset på samme måte som for 3 da den med sin åpne kobling mot internetts mange kilder i er i stand til å konstant oppdatere og fornye seg selv.

Dette har ført til en enorm innovasjon i verktøy koblet til denne AI-modellen, og man kan trygt spå at vi bare har sett starten av dette. Mange arbeidsprosesser vil kunne bli forenklet og effektivisert ved å ta i bruk denne teknologien. Jeg bruker det selv, og tar inn noen eksempler i denne artikkel.

Effekter i aksjemarkedet

AI er definitivt det heteste temaet i aksjemarkedet, og dette skjer mens bakteppet i det bredere markedsklimaet er vrient. Rentene i verden har kommet kraftig opp for å dempe inflasjonen. Dette er som regel negativt for aksjemarkedet, og det snakkes om at flere av de store verdensøkonomiene vil havne i resesjon (negativ vekst). Makrotallene viser klare tegn til avkjøling, men samtidig en relativt robust amerikansk økonomi. Likeledes har Q1-tallene fra selskapene vist tegn på svakhet i forhold til i fjor, men samtidig vært bedre enn ventet. Renteoppgangen har ført til enkelte bank-kollapser i USA, og der er det også uro omkring heving av gjeldstaket. I sum er retningen ruglete, men samtidig noe bedre enn mange kanskje hadde ventet og trodd. Det brede marked har gått sidelengs siden midten av februar, med S&P 500 omtrent uendret de siste måneder.

Samtidig har NASDAQ 100 steget 14% siden jeg publiserte AI-artikkelen i februar og innslaget av teknologiaksjer er også det som gjør at S&P 500 er flat og ikke ned i denne perioden. Så skulle man kanskje tro at oppgangen i teknologiaksjer har vært bred? Det har den definitivt ikke. Man finner et meget blandet bilde når man ser på enkeltaksjene. Generelt kan man si at selskaper med inntjening knyttet til bedrifters investeringer eller privatpersoners konsum i stor grad har vist svak utvikling.  Det klareste unntaket er aksjer som på en eller annen måte kan relateres til temaet AI. Chartet under illustrerer dette.

2023-06-05_Stom1 153818.png
Utviklingen på Philadelphia SOX Semiconductor Index (sort), ARKK Innovation ETF (blå), NASDAQ 100 (grønn) og S&P 500 (rød) fra 13.02.2023 til 26.05.2023. Historisk kursbevegelse er ikke noen pålitelig indikator for fremtidig utvikling. Kilde Infront.

Utviklingen i PHLX Semiconductor Index, 5 års ukentlig diagram

phlx.png
Kilde: Barchart: Barchart. Historiske kursbevegelser er ikke en pålitelig indikator for fremtidig utvikling.

Utviklingen i Ark Innovation ETF, 5-årig ukentlig graf

ark.png
Kilde: Barchart: Barchart. Historiske kursbevegelser er ikke en pålitelig indikator for fremtidig utvikling.

Utviklingen i Nasdaq 100, 5 års ukentlig graf

nasdaq.png
Kilde: Barchart. Historiske kursbevegelser er ikke en pålitelig indikator for fremtidig utvikling.

Utviklingen i S&P 500-indeksen, 5 års ukediagram

sp500.png
Source: Barchart. Historical price movement is not reliable indicator of future development.

Den røde linjen i chartet er S&P 500, omtrent flat siden midten av februar. Blå linje er det kjente børsnoterte teknologifondet ARKK Innovation ETF. Det holder en bred portefølje av det de anser som innovative teknologiselskaper med særs store langsiktige vekstmuligheter. ARKK er -1,8% i samme periode. Grønn kurve viser NASDAQ 100 som løftet seg noe i mars, lå flatt i april, men har gått sterkt i mai. Sist har vi sort kurve som viser SOXX-indeksen for halvleder (microchip) aksjer notert i USA. Også den var flat til litt i minus frem til midten av mai, men har eksplodert høyere de siste dager og er i skrivende stund opp 15,6% siden midten av februar.

Men akkurat som oppgangen i markedet har vært dominert av Tech så har oppgangen innenfor NASDAQ 100 vært oppsiktsvekkende smal, i den grad at det har blitt en «snakkis» i aksjemarkedet. Jeg ba AI-assisterte Microsoft Bing lage en tabell over aksjenes vektede bidrag til NASDAQ-100 oppgangen siden 13 februar (tidspunktet for publisering av min forrige artikkel), og fikk dette svar:

2.png
Kilde: Nasdaq.com. Svaret ble gitt av en AI assistent drevet av Microsoft Bing.

Samlet sett ser vi at nær 80% av NASDAQ 100 oppgangen drevet av disse 10 aksjene, og for mange av de har AI vært en av de klarest identifiserbare faktorene bak oppgangen. Microsoft har gjennom sin eierandel i og tette samarbeid med Open AI en klart sterk posisjon. Google ansees likeledes ha store ressurser på området, selv om lansering og utrulling av deres chat-verktøy Bard har vært noe nølende. Tesla har flere interessante initiativer innen AI, og det er denne teknologi som muliggjør deres satsning på selvkjørende biler. Det er også slik at de store chat-AI modellene er avhengig av tilgang på enorme data-ressurser på server- og prosessorsiden. Førstnevnte er positivt for de ledende sky-aktørene Microsoft, Amazon og Google. I prosessorer er det dog særlig ett selskap som peker seg ut, og fortjener et eget avsnitt.

Giganten Nvidia

I en artikkel fra i fjor høst beskrev jeg landskapet av aktører innen mikroprosessorer – motoren i tech. Blant disse utmerker Nvidia seg som klart ledende innenfor grafiske mikrobrikker, såkalte GPU’er. Disse er særs anvendelige til prosesser som må håndtere store mengder data. Spill, videoredigering og krypto-mining er blant områdene som historisk har vært de største brukere av slike microchips. Men også AI-temaene maskinlæring, dyp-læring og de store språkmodellene (ChatGPT) bruker slike brikker. NVDA er den ledende leverandøren av GPU’er fulgt av AMD og Intel.  

Bing’s AI var noe nølende med å gi en oppdatert beskrivelse av disse aktørenes markedsandeler. Dels på grunn av ukomplett oppdatert datagrunnlag, men også på grunn av at det kan måles på flere måter. Grovt sett kan man dog si at Intel er ledende i PC-markedet og på antall leverte GPU’er. Nvidia er imidlertid klart størst på omsetning (pris ganget med antall), og ansees ha mer enn 50% markedsandel målt på denne måten.

NVDA-aksjen har vært sterk gjennom året, og det knyttet seg derfor stor spenning til selskapets fremleggelse av 1Q-resultatet i uken bak oss. Tallene viste at selskapet er svært lønnsomt og har meget robuste finanser. Samlet omsetning var riktig nok 13% ned fra i fjor, og (non-GAAP) inntjening pr. aksje var ned 20%. Fall i disse pleier ikke gi grunnlag for en positiv kursreaksjon. Men det var sammensetningen av tallene, og særlig guidingen fremover som vekket oppsikt. Microchips til datasentre (inkludert den nevnte typen som driver AI’er) er Nvidias største forretningsområde, og det viste 14% vekst år-over-år, og 18% vekst fra forrige kvartal. Imponerende.

Det var dog guidingen fremover som stjal showet. Nvidia indikerte en forventet omsetning på USD 11 milliarder i inneværende kvartal. Dette var hele 52% høyere enn analytikernes forventninger på ca. 7,1 mrd. Forklaringsfaktoren gitt av selskapet selv var økt etterspørsel etter deres datasenter-produkter som kunne drive AI-tjenester. Markedet ble sjokkert, og sendte aksjen opp 24% den påfølgende dag. En enorm økning i markedsverdi for et allerede stort selskap, og dette gjorde NVDA til verdens sjette største aksje målt i markedsverdi. Det var spranget i NVDA, samt sympati-oppgang for en rekke andre mikroprosessor-produsenter som førte til det brå løftet for Philadelphia SOX Semiconductor indeksen, og det tilhørende rykket i NASDAQ 100 som vist i grafen lenger opp.

TANGMAN

Utviklingen i markedsverdi har også ført til debatt om bruk av forkortelse for de største og «hotteste» aksjene. Lenge var det FAANG som ble brukt (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google). Med Facebook som har byttet navn til Meta samt at størrelsen til Tesla og nå Nvidia har passert flere av de andre letes det etter et nytt akronym. Intet har krystallisert seg ennå. Jeg spurte Bing AI’en og den foreslo dette:

TANGMAN: Tesla, Apple, Nvidia, Google, Microsoft, Amazon og Netflix. Dette akronymet ligner på ordet “tangman”, som er et engelsk slangord for en person som liker å feste eller ha det gøy. Det kan reflektere den underholdende og spennende naturen til disse selskapenes produkter og tjenester.
Et meget godt forslag. Begynn å bruk det.

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen utgav jeg i 2021 «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og startet forvaltningsselskapet Paleo Capital som forvalter et hedgefond etter prinsippene beskrevet i boken. Det understrekes at intet av det som skrives på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.