Utbildning
Annons

Bull & Bear Certifikat

Vontobel Markets
28 nov 2022 | 3 Minimiera

Med Bull & Bear Certifikat kan investerare delta i upp- och nedgångar på marknader över hela världen. Certifikaten ger investerare möjlighet att omsätta sin marknadsopinion i handling i enlighet med sin egen riskaptit. Bull & Bear Certifikat gör det möjligt för investerare att med hävstång delta i utvecklingen av aktier, index, valutor eller råvaror.

Bull och Bear Certifikat

Volatiliteten har en mycket starkare effekt på Bull & Bear Certifikat, eftersom den intensifierar rörelserna i det underliggande instrumentet. Investerare kan generera oproportionerliga vinster om marknaden rör sig i rätt riktning i förhållande till den strategi man valt, eller så kan investerare drabbas av betydande förluster om marknaden rör sig i motsatt riktning.

 

Lång eller kort: marknadens förväntningar är avgörande

Ett Bull & Bear certifikat med beteckning Bull följer en så kallad lång strategi. Värdet på det underliggande faktorindexet ökar oproportionerligt om priset på den underliggande referensen stiger, och värdet sjunker oproportionerligt om priset på den underliggande referensen sjunker. Det motsatta gäller för Bear med konstant hävstångseffekt. De ökar eller sjunker oproportionerligt om priset på den underliggande referensen faller eller ökar. Bull & Bear certifikat med beteckning Bear utvecklas i motsatt riktning mot den underliggande referensen.

 

Konstant hävstång med dagliga ombalanseringar

Bull & Bear Certifikat med konstant hävstångseffekt avser ett faktorindex som följer den dagliga prisförändringen för ett referensinstrument i procent. Grunden för att beräkna priset på Bull & Bear certifikat med konstant hävstång är prisförändringen för referensinstrumentet jämfört med det senaste värderingspriset - normalt slutkurserna för föregående dag.

Struktur för Bull & Bear certifikat

Hävstångsindexet återspeglar rörelserna i det underliggande instrumentet, till exempel ett aktieindex, på daglig basis, och prisrörelserna förstärks av hävstången (faktorn). Varje slutkurs definierar ett nytt värderingspris som i sin tur utgör grunden för certifikatets prisutveckling följande dag. Denna dagliga justering gör det möjligt att hålla hävstången konstant, vilket gör att investeringen liknar en återinvestering på daglig basis.

Trend

Bull & Bear certifikat med konstant hävstång är föremål för kraftiga prisfluktuationer. Det som kallas trendberoende uppstår eftersom värderingskursen för den senaste indexjusteringen alltid används för att fastställa värdeförändringen för referensvärdet. Detta innebär att även om certifikat med konstant hävstång erbjuder oproportionerliga vinstmöjligheter kan förluster i samma proportion uppstå eftersom hävstången fungerar i båda riktningarna. Investerare måste vara medvetna om att ett hävstångsindex kan förlora betydande värde när det finns sidledes trender även om priset på referensindexet egentligen inte har förändrats under hela tidsperioden. Orsaken till detta är den dagliga ombalanseringen av är hävstången vilket gör att det inte representerar avkastningarna över en längre tidsperiod. Ett enkelt, fiktivt exempel visar exakt vad detta innebär:

  • Vid köp av ett Bull & Bear certifikat med beteckning BULL X5 (lång) är hävstången fem på hävstångsindexet som i sin tur härleds från DAX® med en inledande DAX®-pris på 100,00 euro.
  • Om DAX® skulle falla med 10 procent följande dag skulle hävstångsindexet förlora 50 procent och skulle nu ha ett pris på 50 punkter.
  • Om DAX® skulle återhämta sig till sin ursprungliga nivå följande dag - nämligen en ökning med 11,11 procent (100/90-1) - skulle hävstångsindexet inte handlas på 100 Euro utan endast på 77,78 (50* (1+11,11%*5)).
  • Följaktligen skulle hävstångsindexet ha förlorat 22,2 procent, även om priset på referensinstrumentet skulle ha handlats på samma ursprungliga nivån.

5x long på DAX® med ett ursprungligt referenspris på 100 euro

Därför är Bull & Bear certifikat med konstant hävstång inte lämpliga för en medel- eller långsiktig köp-och-håll-strategi.

Det kan också förekomma en intradagsjustering av indexet

Som exempel antar vi att priset på referensinstrumentet faller med 10 procent på en dag. Som investerare i ett Bull & Bear certifikat kopplat till ett hävstångsindex med en faktor på 10x relaterat till denna underliggande referensen skulle investeraren drabbas av en fullständig förlust av det investerade kapitalet om referensinstrumentet faller 10 procent. För att förhindra att detta händer är Bull & Bear certifikat utröstade med en säkerhetsbarriär. Den beskriver den maximala, tillåtna negativa (lång) eller positiva (kort) prisförändringen för referensinstrumentet jämfört med dess senaste värderingskursen. En intradagsjustering görs om referensinstrumentet har ogynnsamma kursrörelser som faller under eller överstiger säkerhetsbarriären. Ett nytt värderingspris fastställs och en ny, antagen indexdag börjar. Mätningar av den löpande dagliga utvecklingen av referensindexet görs på grundval av den nya värderingspriset.

Detta förhindrar att faktorindexet förlorar en stor del av sitt värde eller hela sitt värde på mycket kort tid. Det bör dock noteras att en justering inom en dag är likvärdig med att realisera den förlust som uppstått, eftersom fortsatt deltagande i prisförändringarna för referensindexet nu sker från den nya, lägre nivån (lång) eller från den högre nivån (kort). Säkerhetsbarriären är ett fast procentvärde av värderingspriset, och barriärens absoluta värde bestäms dagligen.

Investerare i produkterna är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt produkterna. En total förlust av det investerade kapitalet är möjlig. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.

Värdet på produkterna kan sjunka betydligt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången sjunker. Produkterna är inte kapitalskyddade.

Due to the leverage effect, there is an increased risk of loss (risk of total loss) with leverage products, e.g. Bull & Bear Certificates, Warrants and Mini Futures.

På grund av hävstångseffekten finns det en ökad risk för förlust (risk för totalförlust) med hävstångsprodukter, t.ex. Bull & Bear certifikat, Warranter och Mini Futures.

Produkt- och eventuella finansieringskostnader minskar produkternas värde.

Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta kommer värdet på en produkt också att bero på växelkursen mellan de respektive valutorna. Som ett resultat kan värdet på en produkt fluktuera avsevärt.