Integritetspolicy

1. Vårt engagemang för integritet

Bank Vontobel Europe AG ("Vontobel", "oss" eller "vi") uppskattar ditt intresse för Vontobel och våra produkter och tjänster. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig bekväm med att använda våra produkter och tjänster och besöka våra webbplatser. Det är en viktigt fråga för oss att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagkrav. För att åstadkomma detta vidtar vi flera försiktighetsåtgärder, såsom att implementera robusta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive lösenordskryptering, brandväggar, autentiseringsteknik och åtkomsthantering. Andra försiktighetsåtgärder innefattar utbildning av våra anställda samt utnämning av ett dataskyddsombud inom vår organisation.

Denna integritetspolicy gäller för besökare på vår webbplats, nuvarande och potentiella kunder, aktieägare och investerare eller andra affärspartners (inklusive distributörer, entreprenörer, tjänsteleverantörer, leverantörer och andra tredje parter) ("Affärspartners").

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om våra Affärspartners och (om Affärspartnern är en organisation eller juridisk person) om de personer som agerar som företrädare för (inklusive anställda, entreprenörer eller behöriga firmatecknare) eller på annat sätt är kopplade till våra Affärspartners (den "registrerade" eller "du"), när du besöker våra webbplatser, använder våra produkter och tjänster, använder våra mobila applikationer, registrerar dig för någon tjänst ("Vontobel-tjänster") eller på annat sätt interagerar med oss (till exempel i egenskap av aktieägare eller investerare).

Vontobel har åtagit sig att följa tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd, inklusive bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG ("GDPR") och Schweiz federala lag om dataskydd från den 25 september 2020 och dess genomförandeförordningar ("FADP") och därmed säkerställa skyddet av och sekretessen för dina personuppgifter.

Läs denna integritetspolicy noggrant innan du registrerar dig för eller använder några av våratjänster eller på annat sätt  ger oss tillgång till dina personuppgifter. Eftersom behandlingen av dina personuppgifter är beroende av vilka tjänster som du begär eller använder, gäller denna integritetspolicy utöver eventuella specifika integritetspolicyer eller villkor som tillämpas för respektive Vontobel-tjänst.

Vänligen vidarebefordra denna integritetspolicy till behöriga företrädare, förmånstagare och verkliga huvudmän, samt till alla andra registrerade vars personuppgifter du redan har lämnat eller kommer att lämna till oss inom ramen för vår affärsrelation.

2. Ansvarig enhet och kontaktuppgifter

Följande enhet (inklusive dess filialer) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som omfattas av denna Integritetspolicy:

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
D-80331 München
Tyskland
dpo.de@vontobel.com

Du kan också kontakta vår tyska och/eller globala koncernledning
Dataskyddsombud (”DPO”):

– Företagets tyska DPO   dpo.de@vontobel.com
– Gruppens DPO: dpo.vontobelgroup@vontobel.com

Vontobel har utsett en schweizisk representant för de anknutna koncernenheterna utanför Schweiz i enlighet med Art. 14 och 15 i FADP:

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich
Schweiz
dpo.ch@vontobel.com

 

3. Källor och kategorier av personuppgifter

För de ändamål som anges i avsnitt 5 kan vi samla in personuppgifter, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, från följande källor:

 • Vi kan samla in personuppgifter från dig i egenskap av registrerad i samband med vår nuvarande eller potentiella affärsrelation eller när du använder Vontobels tjänster (till exempel för att öppna ett konto, under en rådgivande diskussion, för att göra en förfrågan, som en del av din registrering på våra webbplatser, när du registrerar dig för nyhetsbrev, när du deltar i diskussionsforum eller andra funktioner för sociala medier på våra webbplatser eller när du tillhandahåller information som rör en jobbansökan); vi kan också samla in personuppgifter från våra aktieägare och investerare;
 • Personuppgifter kan lämnas till oss av en organisation eller juridisk person som är en Affärspartner till Vontobel om du är en representant för en sådan Affärspartner eller på annat sätt kopplad till vår Affärspartner som en registrerad person;
 • Personuppgifter som är nödvändiga för att underlätta Vontobels tjänster kan överföras till oss via teknisk infrastruktur (till exempel via våra webbplatser och appar eller via samarbeten med leverantörer av finans- eller informationsteknik, marknadsplatser, börser, handelsplattformar eller finansinstitut;
 • Vi kan samla in personuppgifter från tredje parter, såsom myndigheter (till exempel sanktionslistor), leverantörer av riskhantering, sökinformation eller underrättelselösningar (till exempel World-check), kreditvärderingsinstitut, informationsbyråer, konsumentrapporteringsenheter, analysleverantörer samt från Vontobels anknutna enheter;

Vi kan samla in personuppgifter som är allmänt tillgängliga (t.ex. från offentliga register, sociala medieplattformar, gäldenärsförteckningar, fastighetsregister, handelsregister och föreningsregister, samt övriga mediakällor såsom via press och internet).

De kategorier av personuppgifter som behandlas kan omfatta följande:

 • Grundläggande personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, nationalitet, civilstånd, uppgifter om typ av partner (anställd/egenföretagare), identifieringsuppgifter (t.ex. pass eller ID, personnummer), autentiserings- och certifieringsuppgifter (t.ex. signaturprov), avtalsrelaterade uppgifter (t.ex. affärs-/konto- och avtalsnummer och annan konto- och avtalsinformation);
 • Riskhantering, transaktions- och/eller orderuppgifter, t.ex. risk- och investeringsprofiler, bedrägerihistorik, transaktionsuppgifter (t.ex. betalningsuppgifter), orderuppgifter inklusive internetbank (t.ex. betalningsorder) och uppgifter om din ekonomiska situation (t.ex. uppgifter om kreditvärdighet, scoring/rating), uppgifter om förmånstagare, uppgifter om investeringsprodukter, tillgångars ursprung, information och register om din yrkeskunskap om och/eller erfarenhet av finansiella instrument, meritförteckningar, kriminalregister eller annan relevant information;
 • Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adresser, typ och version av insticksprogram i webbläsaren, cookies, interna och externa identifierare, logguppgifter, registrering av åtkomst och ändringar, innehåll som användaren av webbplatsen har tillgång till inklusive relevanta metadata (t.ex. tid och datum för åtkomst);
 • Marknadsförings- och försäljningsuppgifter, t.ex. preferenser, önskemål, efterfrågat referensmaterial, reklamresultat, dokumentationsuppgifter (t.ex. konsultationsprotokoll);
 • Andra uppgifter som är jämförbara med ovanstående kategorier, varvid personuppgifter också kan vara relaterade till tredje part (till exempel familjemedlemmar, förmånstagare, verkliga huvudmän, auktoriserade representanter eller rådgivare som också kan påverkas av personuppgiftsbehandlingen) och andra uppgifter som överförs till oss om du eller en tredje part frivilligt tillhandahåller personuppgifter (till exempel genom att fylla i ett registreringsformulär eller kommentarsfält, registrera sig för ett nyhetsbrev eller använda vissa tjänster). Vi samlar också in och behandlar uppgifter från våra aktieägare och investerare; utöver grundläggande personuppgifter inkluderar detta information för relevanta register, aktieinnehav, förändringar i innehav, utbetalningar (i samband med utdelningar), information som rör utövandet av deras rättigheter och hantering av händelser (t.ex. bolagsstämmor).

4. Särskilda kategorier av personuppgifter

Behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter (så kallade ”känsliga personuppgifter”) görs vi det bara om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, om du har gett ditt uttryckliga samtycke till att Vontobel behandlar sådana uppgifter (där det är tillåtet enligt lag) eller om vi på annat sätt har laglig rätt att behandla sådana uppgifter.

I det avseendet kan vi till exempel behandla biometriska uppgifter. Vi kommer då efterfråga ditt uttryckliga samtycke att erhålla dessa uppgifter i syfte att möjliggöra biometrisk identifiering (till exempel Touch ID eller annan biometrisk identifiering) för åtkomst till vissa applikationer.

5. Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med lagar och förordningar om dataskydd för följande ändamål:

5.1. För fullgörande av avtalsenliga skyldigheter

Vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla Vontobels tjänster till våra Affärspartners eller för att utföra nödvändiga åtgärder före avtalets ingående. Behandlingen bestäms främst av den specifika produkten eller tjänsten (till exempel finansiering och finansiell planering, investeringar, pensioner, e-Banking, successionsplanering, krediter, värdepapper, insättningar eller kundreferenser etc.) och kan omfatta till exempel behovsbedömningar, rådgivning, kapitalförvaltning och support samt utförande av transaktioner. Ytterligare information om syftet med behandlingen av personuppgifter finns i de relevanta avtalsdokumenten och villkoren.

5.2. För att uppfylla en rättslig förpliktelse eller uppgift av av allmänt intresse

Som finansinstitut omfattas vi av olika rättsliga och/eller regulatoriska skyldigheter lokalt och globalt, t.ex. bankers tillsynskrav (i tillämpliga fall), bolagsrättsliga krav samt övriga lagstadgade eller andra regulatoriska förpliktelser.

Detta kan t.ex. omfatta rättsliga och/eller regulatoriska skyldigheter att lämna ut uppgifter, anmäla och rapportera till myndigheter, domstolar, inklusive bestämmelser om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (t.ex. automatiskt utbyte av information med utländska skattemyndigheter, åklagarmyndigheter etc.) och andra lämplighets- och due diligence-bedömningar. Andra ändamål med behandlingen kan omfatta bedömning av kreditvärdighet, identitets- och åldersverifiering, bedrägeribekämpning, uppfyllande av skatterättsliga och regulatoriska skyldigheter (till exempel rapportering), uppfyllande av skyldigheter enligt bolagsrätten (till exempel att föra aktiebok, hantera och genomföra bolagsstämmor och utdelningar, leverans av halvårsrapporter och årsredovisning), samt bedömning och hantering av risker inom Vontobel.

5.3. Baserat på våraberättigade intressen

Vid behov kan vi behandla dina personuppgifter för att skydda de berättigade intressen som vi eller en tredje part eftersträvar, förutsatt att en sådan behandling inte otillbörligt påverkar dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter; i synnerhet:

 • Rådgivning och informationsutbyte med kreditupplysningsbyråer eller andra externa parter (till exempel skuldregister) för att utvärdera solvens, kreditvärdighet och/eller kreditrisker;
 • Åtgärder för affärsledning och vidareutveckling av Vontobels tjänster (t.ex. översyn och optimering av förfaranden för behovsbedömning);
 • För statistiska ändamål (t.ex. presentation av aktieägarnas utveckling, utarbetande av översikter och utvärderingar);
 • Marknadsföring, marknadskommunikation eller marknads- och opinionsundersökningar, såvida du inte har invänt mot användningen av dina personuppgifter (avsnitt 9.3);
 • Framställande av rättsliga anspråk och försvar i rättsliga tvister;
 • Förebyggande och utredning av brott;
 • Videoövervakning eller liknande åtgärder för att skydda fastighetsägarens rätt att hålla obehöriga borta, för att samla bevis vid rån eller bedrägerier, eller för att bevisa tillgänglighet och insättningar (t.ex. vid bankomater och i anslutning till entréer);
 • Andra åtgärder för byggnadens och områdets säkerhet (t.ex. tillträdeskontroller);
 • Riskhantering inom koncernen.

5.4. Baserat på ditt samtycke

I den mån du har samtyckt till behandling av personuppgifter för specifika ändamål (som analys av handelsaktiviteter för marknadsföringsändamål etc.), är lagligheten av sådan behandling baserad på ditt samtycke. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas. Vänligen observera att återkallelsen endast har verkan för framtiden. Eventuell behandling som utförts före återkallelsen ska inte påverkas av detta.

6. Mottagare av personuppgifter

Som ett finansiellt institut är vi skyldiga att upprätthålla yrkesmässig konfidentialitet. Vi får endast lämna ut dina personuppgifter till andra Vontobel-anslutna enheter eller tredje parter för de ändamål och rättsliga grunder som anges i avsnitt 5.

Särskilt förde ändamål som anges i avsnitt 5 kan vi anlita tjänsteleverantörer som är avtalsenligt bundna till sekretess, inklusive banksekretess eller annan yrkesmässig sekretess (i tillämpliga fall), och för att följa våra instruktioner enligt lagar och förordningar om dataskydd.

Enligt dessa krav kan mottagare av personuppgifter t.ex. vara

 • Kreditinstitut och finansiella serviceinstitut (såsom banker, börser, clearinghus osv.) och jämförbara institutioner och tjänsteleverantörer, inklusive mäklartjänster eller finansiella tjänster, investeringstjänster, aktieregister, fondförvaltning, revisionstjänster, betalningstransaktioner, callcentertjänster, efterlevnadstjänster, kontrolltjänster, datagranskningstjänster för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, dataförstörelsetjänster, inköps-/upphandlingstjänster, lokalförvaltningstjänster, fastighetsvärderingar, lånebearbetningstjänster, hantering av säkerheter, inkasso, hantering av betalkort (debet- och kreditkort), kundhantering, medietekniktjänster, rapportering, forskning, riskkontroll, kostnadsredovisning, telefonitjänster, videoidentifiering, webbplatshantering och andra stödfunktioner, Vontobels anknutna enheter (inklusive filialer), till exempel för att fullgöra avtalsenliga skyldigheter, riskhantering eller för att utföra tjänster som vi har lagt ut på Vontobels anknutna enheter;
 • (Andra) tjänsteleverantörer som har i uppdrag att behandla personuppgifter, inklusive IT-tjänster (såsom molnplattformar), logistik, utskriftstjänster, telekommunikation, arkivering, rådgivning och konsultation, försäljning och marknadsföring och andra stödfunktioner. Professionella rådgivare såsom konsulter, revisorer, skatterådgivare, juridiska rådgivare, advokatbyråer och andra tjänsteleverantörer;
 • Tillsynsmyndigheter, regleringsmyndigheter, tribunaler eller domstolar om så föreskrivs, tillåts eller krävs enligt tillämplig lag (för att undvika tvivel kan sådana skyldigheter också finnas gentemot myndigheter i tredje land utan direkt relation till dig, som till exempel kan vilja kontrollera att kunder från deras land behandlas lika när det gäller handelsvillkor, bästa utförande eller rättvis fördelning av värdepapper och vinster);
 • (Andra) offentliga myndigheter och institutioner (t.ex. finansmyndigheter, åklagarmyndigheter etc.) i den mån en lagstadgad eller officiell skyldighet föreligger, om vi tillvaratar våra berättigade intressen eller krav, eller om det annars krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag.

Andra mottagare av uppgifter kan inkludera de för vilka du har gett ditt samtycke till att personuppgifter lämnas ut eller för vilka du har undantagit oss från sekretesskrav genom avtal eller samtycke.

7. Överföring av personuppgifter till utlandet

Dina personuppgifter får endast överföras till länder eller internationella organisationer utanför EU/EES (så kallade "tredje länder", vilket inkluderar alla länder utanför EU/EES) om något av följande gäller:

 • Överföringen krävs för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter (t.ex. för att utföra dina beställningar) eller krävs enligt lag (t.ex. rapporteringsskyldigheter enligt skattelagstiftning);

 • I samband med behandling av uppdragsdata enligt avsnitt 6 om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke;

 • Om överföringen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller

 • Om det annars är tillåtet enligt lagar och förordningar om dataskydd.

För dataöverföringar inom Vontobel (inklusive dotterbolag och filialer) finns en lista över de länder i världen där Vontobel bedriver verksamhet här: vontobel.com/locations

I samband med behandling av personuppgifter som delas med tredje part (avsnitt 6) kommer dina personuppgifter endast att överföras till tredje land omlandet i fråga anses säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå får överföring ske om mottagaren garanterar adekvat skydd baserat på lämpliga skyddsåtgärder som fastställs i lagar och förordningar om dataskydd (till exempel standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen, som är anpassade till lokal lagstiftning), eller lagstadgade undantag (till exempel ditt uttryckliga medgivande).

En kopia av de lämpliga skyddsåtgärderna finns tillgänglig (observera att dessa under vissa omständigheter kan vara anpassade till det specifika fallet) och kan också begäras från vårt koncernombud för dataskydd (dpo.vontobelgroup@vontobel.com) at: vontobel.com/privacy-policy

8. Lagringstid

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. I detta avseende bör det noteras att vår affärsrelation vanligtvis är en fortlöpande förpliktelse, som kan pågå i flera år. Vi har processer på plats för att vid olika tidpunkter granska de olika kategorier av personuppgifter som vi innehar för att säkerställa att vi inte lagrar dessa under en för lång tidsperiod. Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamålsom ligger till grund för behandlingen (avsnitt 5), eller om vi annars har en rättslig skyldighet att radera uppgifterna, gallras de regelbundet, såvida inte ytterligare behandling, under en begränsad tid, är nödvändig för andra ändamål eller som kan vara legitima och rättsligt tillåtna, t.ex:

 • Efterlevnad av arkiveringsperioder enligt tillämpliga lagar och förordningar (t.ex. för att säkerställa efterlevnad med civil-, skatte- och värdepappersrättsliga skyldigheter));
 • Bevarande av bevis och/eller andra former av relevant information när en stämningsansökan, rättstvist eller myndighetsutredning lämnas in, hotar eller rimligen kan förväntas, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

9. Dina rättigheter
9.1. Allmänt

Enligt lagar och förordningar om dataskydd har registrerade under vissa förutsättningar rätt till information, rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt att begränsa behandlingen, rätt att göra invändningar och rätt till dataportabilitet. I tillämpliga fall har du dessutom rätt att lämna in ett klagomål till den svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller en annan behörig tillsynsmyndighet. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Observera att återkallandet endast kommer att gälla i framtiden. Eventuell behandling som utförts före återkallandet ska inte påverkas av detta.

9.2. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter och som grundar sig på behandling på grund av allmänt intresse och i syfte att skydda berättigade intressen; detta inbegriper all profilering som grundar sig på de bestämmelser i den mening som avses i den särskilda regleringen. Om du lämnar in en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa tvingande, legitima skäl för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller där behandlingen eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Observera att vi i sådana fall kanske inte kan tillhandahålla tjänster eller upprätthålla en affärsrelation.

9.3. Rätt att invända mot behandling av uppgifter för marknadsföringsändamål

I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig för sådana marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som den är relaterad till direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

10. Skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

Inom ramen för vår affärsrelation måste du tillhandahålla personuppgifter som är nödvändiga för att inleda och genomföra affärsrelationen och fullgöra de tillhörande avtalsförpliktelserna, eller som vi är juridiskt skyldiga att samla in. Utan dessa uppgifter skulle vi inte kunna ingå något avtal, utföra en beställning eller längre fullgöra ett befintligt avtal och skulle behöva säga upp det.

I synnerhet kräver bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism att vi kontrollerar din identitet innan vi inleder affärsförbindelsen, till exempel med hjälp av din legitimation, och att vi registrerar ditt namn, födelsedatum, födelseort, nationalitet och din bostadsadress. För att vi ska kunna uppfylla denna lagstadgade skyldighet måste du förse oss med nödvändiga uppgifter och handlingar samt utan onödigt dröjsmål meddela oss om eventuella förändringar som kan uppstå under affärsförbindelsens gång. Om du inte förser oss med nödvändig information och nödvändiga dokument kommer vi inte att kunna inleda eller fortsätta den begärda affärsförbindelsen.

11. Automatiserade beslut inklusive profilering

I allmänhet fattar vi inga beslut som enbart baseras på automatiserad behandling för att upprätta och genomföra affärsrelationen med dig. Om vi använder dessa förfaranden i enskilda fall kommer vi att informera dig om detta separat, om sådan information krävs enligt lagar och förordningar om dataskydd. I sådana fall kan du under vissa förutsättningar ha rätt att göra invändningar, ange din ståndpunkt och/eller begära att beslutet granskas av en fysisk person.

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter automatiskt i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter som rör dig ("profilering"); i synnerhet kan vi utföra profilering:

 • För att uppfylla våra löpande skyldigheter i fråga om reglering och efterlevnad (t.ex. lagar mot penningtvätt, bedrägerier, terrorism och skatter), till exempel genom att titta på hur och från vilken geografisk plats du använder våra applikationer eller andra Vontobel-tjänster;
 • Genom att använda utvärderingsverktyg för att ge dig riktad information och råd om Vontobels tjänster, varigenom sådana verktyg möjliggör efterfrågeorienterad kommunikation och reklam, inklusive marknads- och opinionsundersökningar;
 • Enligt vad som annars anges i denna Integritetspolicy eller i något specifikt integritetsmeddelande för respektive produkt eller tjänst.

12. Data security

Vontobels personal som behandlar personuppgifter måste följa våra interna policyer och regler i samband med behandlingen av personuppgifter för att skydda dem och säkerställa deras konfidentialitet.

Vi har också vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig, oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, missbruk, utlämnande eller åtkomst samt mot alla andra former av olaglig behandling. Dessa säkerhetsåtgärder har genomförts med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaden för genomförandet, riskerna med behandlingen och personuppgifternas art, med särskild omsorg för känsliga personuppgifter. Mer information finns här: vontobel.com/cyber-security.

13. Publikationer och prenumerationer

Vontobel kan kommunicera med dig via e-post eller fysiska utskick som innehåller och erbjuder nyheter, kampanjerbjudanden, evenemangsinformation eller tjänster ("publikations- och prenumerationstjänster"), med förbehåll för eventuella begränsningar enligt tillämpliga lagar och förordningar. Om du inte vill ta emot publikations-- och prenumerationstjänster från oss kan du "välja bort" dem genom att följa anvisningarna i sidfoten i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss.

14. Cookies och webbanalystjänster

Våra webbplatser använder olika typer av cookies och webbanalysverktyg. Mer information om användningen av cookies och webbanalysverktyg finns i vår cookiepolicy: : vontobel.com/cookie-policy

15. Andra lagstiftningsaspekter, inklusive inspelning av telefonsamtal

För att följa tillämpliga lagar och förordningar, till exempel Europaparlamentets direktiv 2014/65/EU, kan vi vara skyldiga att spela in telefonsamtal med hänvisning till transaktioner som genomförs i samband med utförandet av våra tjänster. För ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter i detta avseende, se vår fullständiga information på: vontobel.com/mifid

16. Kontakt

Låt oss veta om vi inte uppfyller dina förväntningar när det gäller behandlingen av personuppgifter eller om du vill klaga på vår praxis för dataskydd. Detta ger oss möjlighet att undersöka din fråga och göra förbättringar, där det är nödvändigt.

Du kan kontakta oss genom att använda vårt webbformulär (vontobel.com/data-privacy-request-form) eller genom att skicka din begäran till någon av dataskyddsombudets e-postadresser eller via vanlig post till de kontaktpunkter som anges i avsnitt 2.

17. Ändringar av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 17 november 2023. Du hittar den tillämpliga versionen på vår webbplats. Vontobel förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan och kommer att informera dig om en sådan ändring på lämpligt sätt (till exempel kommer den att publiceras på vår webbplats).