Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

1. Inledning

Vontobel Holding AG och dess dotterbolag ("Vontobel", "oss" eller "vi") uppskattar mycket ditt besök på denna webbplats och ditt intresse för våra tjänster och produkter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig bekväm när du besöker vår webbplats. Det är en viktig fråga för Vontobel att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lagstadgade krav. I detta syfte vidtar vi ett antal försiktighetsåtgärder, t.ex. genom att införa robusta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (t.ex. lösenordskryptering, brandväggar, autentiseringsteknik, åtkomsthantering, medvetandegörande och utbildning av anställda, utnämning av ett dataskyddsombud (DPO)).

Denna integritetspolicy (tillsammans med våra användarvillkor, cookiepolicy och alla andra dokument som det hänvisas till i den, "integritetspolicy") beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker eller använder tjänster på vår webbplats, mobilapplikationer, registrerar dig för någon tjänst, tillhandahåller information om dig själv och/eller andra tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg ("elektroniska tjänster").

Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder våra elektroniska tjänster och i synnerhet innan du anger några personuppgifter, för att förstå våra åsikter och praxis när det gäller dina personuppgifter, hur vi kommer att behandla dem och på vilka grunder de kan lämnas ut till tredje part. Genom att få tillgång till elektroniska tjänster bekräftar du och samtycker till den praxis för dataskydd som beskrivs i integritetspolicyn. Om du inte samtycker till detta uttalande ska du inte gå vidare till ytterligare sidor på vår webbplats och/eller elektroniska tjänster.

Ytterligare bestämmelser (t.ex. App Terms of Use) gäller för vissa typer av databehandling (t.ex. de appar som erbjuds av Vontobel) och vår närvaro i sociala medier. Motsvarande bestämmelser finns dock på de relevanta webbplatserna och/eller apparna.

2. Behandling av personuppgifter

2.1 Kategorier av personuppgifter
Vontobel behandlar olika kategorier av personuppgifter (t.ex. uppgifter om kunder, potentiella kunder, webbplatsanvändare, leverantörer, säljare eller andra tredje parter), begränsar sin behandling av dessa till ett nödvändigt minimum och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Med detta avses följande:

 • Stamdata (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, konto- och avtalsnummer, annan kontoinformation, avslutade transaktioner eller tredje part, t.ex. familjemedlemmar, auktoriserade representanter, rådgivare som också kan påverkas av databehandlingen och andra uppgifter som överförs till oss om en person frivilligt fyller i ett registreringsformulär eller ett kommentarsfält för ett nyhetsbrev eller använder vissa tjänster).
 • Riskhantering, transaktions- och/eller orderuppgifter (t.ex. uppgifter om mottagare av en överföring, kortbetalningar, uppgifter om investeringsprodukter, risk- och investeringsprofiler, bedrägerifall).
 • Tekniska uppgifter (t.ex. IP-adresser, typer och versioner av webbläsartillägg, cookies, interna och externa identifierare, loggningsuppgifter, register över åtkomst och ändringar, innehåll som webbplatsanvändaren har fått tillgång till, inklusive tid och datum för åtkomst, företags-/kontonummer).
 • Marknadsföringsuppgifter (t.ex. preferenser, önskemål, önskat referensmaterial).

Vontobel har dock inte för avsikt att söka efter känsliga uppgifter (även kallade uppgifter av särskild kategori) via våra webbplatser om det inte krävs enligt lag för rekryteringsändamål. Känsliga uppgifter innefattar ett antal typer av uppgifter om t.ex. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller annan liknande trosuppfattning, medlemskap i fackförening, fysisk eller psykisk hälsa, sexualliv eller brottsregister. Vontobel föreslår att du inte lämnar känsliga uppgifter av detta slag. Om du vill lämna känsliga uppgifter av någon anledning accepterar Vontobel detta som ditt uttryckliga samtycke till att använda dessa uppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som beskrivs vid den punkt där du väljer att lämna känsliga uppgifter. I detta avseende kommer ditt uttryckliga samtycke att krävas i ett separat förfarande vid den tidpunkt då du väljer att lämna ut sådana känsliga uppgifter.
 

2.2 Personuppgifternas ursprung

I linje med syftet i punkt 2.3 kan vi samla in personuppgifter - i den mån det är lagligt tillåtet - från följande källor, i synnerhet:

 • Personuppgifter som lämnas till oss av den registrerade, nämligen vid öppnandet av ett konto, under ett rådgivande samtal, för att göra en förfrågan, som en del av en registrering på våra webbplatser eller när man använder vissa produkter och tjänster, anmäler sig till ett nyhetsbrev och/eller evenemang, deltar i diskussionsforum eller andra sociala medier-funktioner på våra webbplatser eller all information i samband med en registrering av en jobbansökan.
 • Personuppgifter som är nödvändiga för att underlätta produkter och tjänster och som överförs till oss via den tekniska infrastrukturen (t.ex. via vår webbplats, inloggningsuppgifter, e-banking, appar, betalnings- och handelstransaktioner eller samarbeten med leverantörer av finansiella tjänster eller IT-tjänster eller marknadsplatser och aktier).
 • Personuppgifter från tredje part, såsom myndigheter, sanktionslistor (t.ex. UNO/EU), Worldcheck, kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsenheter (t.ex. schweiziska centralbyrån för kreditupplysning (ZEK), informationskontoret för konsumentkrediter (IK), Schufa Holding AG (SCHUFA)), analysleverantörer eller sökinformationsleverantörer samt Vontobels koncernbolag.
 • Personuppgifter som kan bedömas offentligt (t.ex. offentliga registeruppgifter, offentliga plattformar för sociala medier).

 
2.3 Syfte och användning av uppgifter
Vi kan behandla personuppgifter enligt beskrivningen ovan för att tillhandahålla våra tjänster och/eller för våra egna lagligt föreskrivna ändamål och i den utsträckning som är lagligt tillåten. Med detta avses i synnerhet följande:

 • Behandling, förbättring, förvaltning och utförande av våra produkter och tjänster (t.ex. konton, betalningar, fakturor, kort, finansiering, finansiell planering, investeringar, börs, pensioner, eFinance, successionsplanering) samt uppdatering av uppgifter om enskilda personer med vilka vi upprätthåller en affärsrelation.
 • Utveckling av produkter och tjänster, statistik, affärsbeslut (t.ex. utveckling av idéer för nya eller utvärdering av befintliga produkter, tjänster, förfaranden, tekniker och avkastning, fastställande av nyckeltal för användning av tjänster och utnyttjandekvoter). Förvaltning, kontroll och övervakning av affärsrelaterade beslut och risker, behandling av affärer i god tid (t.ex. investeringsprofiler, gränser, marknads-, kredit-, drifts- och bedrägeririsker).
 • Systemadministration och rapportering av aggregerad statistisk information om surfmönster och åtgärder som inte identifierar någon individ.
 • Efterlevnad, rättsliga och/eller lagstadgade informations-, anmälnings- och rapporteringsskyldigheter gentemot myndigheter och domstolar, inklusive men inte begränsat till penningtvätt och finansiering av terrorism (t.ex. automatiskt utbyte av information med utländska skattemyndigheter och åklagarmyndigheter).
 • Marknadsundersökningar, marknadsföring, omfattande kundservice, rådgivning och information om tjänste- och produktutbud etc. (t.ex. evenemang för kunder, potentiella kunder och intresserade tredje parter, kulturevenemang, sponsring, bedömning av kund-, marknads- eller produktpotential, information om förändringar, fastställande av kundtillfredsställelse, annonsering på nätet och i pappersform).
 • Skydd av våra intressen och rättigheter i händelse av krav mot oss eller våra anställda och kunder.
 • Anonym information (t.ex. uppgifter som samlas in genom användning av cookies) kommer endast att användas för statistiska ändamål och för att förbättra vår webbplats. Sådana uppgifter kommer därefter att raderas. Vi kommer också att använda sådan icke-personlig information för att underlätta din användning av vår webbplats (vi kan bland annat använda cookies för att lagra ditt valda bosättningsland under en session så att du inte behöver ange informationen upprepade gånger).

I detta sammanhang vill vi uttryckligen påpeka att vi (ytterligare) utvärderar alla icke-anonyma personuppgifter som du frivilligt lämnat in och i synnerhet kan använda dessa uppgifter för att samla in ytterligare personuppgifter om dig från offentligt tillgängliga källor eller offentligt tillgängliga samlingar av uppgifter. Du ger härmed ditt uttryckliga samtycke till denna process. Om du inte gör det får du inte använda vår webbplats.

Personuppgifter som inte är anonyma, t.ex. postadresser och e-postadresser som anges vid förfrågningar eller begäran om information, kommer dock främst att användas för att korrespondera med dig eller för att skicka relevant information till dig, t.ex. när någon form av nyhetsbrev och/eller registrering av ett evenemang har begärts.

Dessutom görs icke-anonyma personuppgifter endast tillgängliga för de anställda eller tredje parter som behöver ha kännedom om denna information för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster, eller om vi enligt lag eller bestämmelser måste lämna ut denna information. I den utsträckning som lagen tillåter kan vi också vidarebefordra icke-anonyma personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan till företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning. De insamlade uppgifterna kan lämnas ut till tjänsteleverantörer utanför EU/EES, Schweiz eller utanför det land där användaren har sin hemvist (se punkt 5). Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att behandla informationen och alla insamlade uppgifter konfidentiellt och att använda dem uteslutande för de ändamål för vilka de tillhandahålls, och de är avtalsbundna av tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd.

Inga personuppgifter säljs till andra parter för marknadsföring eller andra ändamål.

2.4 Särskilda fall för automatiserade individuella beslut, inklusive profilering

Vontobel förbehåller sig rätten att i framtiden analysera och utvärdera dina uppgifter (inklusive uppgifter om berörda tredje parter, se punkt 2.1) på ett automatiserat sätt för att identifiera viktiga personliga egenskaper för dig eller för att förutsäga framtida utveckling och för att skapa relevanta profiler. Dessa används i synnerhet för affärsrelaterade kontroller, individuella rådgivningstjänster och tillhandahållande av erbjudanden och information som vi och våra koncernbolag kan göra tillgängliga för dig.

Dina profiler kan i framtiden leda till automatiserade individuella beslut, t.ex. mottagande och utförande av dina order i e-banking på ett automatiserat sätt. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas på detta sätt har du rätt att kontakta oss så att vi inte använder uppgifterna vidare i detta syfte.

Vontobel ser till att en lämplig kontaktperson är tillgänglig för dig om du vill uttrycka en åsikt om ett automatiserat individuellt beslut där en sådan möjlighet att uttrycka en åsikt krävs enligt lag.

2.5 Potentiella mottagare, garantier och utlämnande utomlands
I följande fall kan vi lämna ut personuppgifter till tredje part eller till andra företag inom Vontobel, i den utsträckning det är lagligt tillåtet:

 • På vissa webbsidor ber vi om ditt samtycke för att lämna ut uppgifter till tredje part och för att använda uppgifterna i reklamsyfte. Genom att fylla i motsvarande formulär ger du ditt samtycke till att de uppgifter som vi samlar in får användas inte bara av oss utan även av andra företag inom Vontobel för att upprätthålla kundrelationer inom Vontobel och för att informera om nya produkter som kan vara av intresse för dig. Dessutom samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och används av oss och andra företag inom Vontobel för reklam eller marknadsundersökningar eller för att strukturera tjänsterna enligt kundernas behov.
 • Med ditt samtycke, till Vontobels företag i syfte att tillhandahålla omfattande kundservice och outsourcing (se punkt 4).
 • För utförandet av beställningar, t.ex. användning av produkter och tjänster (t.ex. tjänsteleverantörer, marknadsplatser eller börser, anmälan av specifika börstransaktioner till internationella transaktionsregister).
 • Med tanke på rättsliga förpliktelser, rättsliga motiveringar eller officiella order (t.ex. till domstolar eller tillsynsmyndigheter inom finansmarknads- eller skattelagstiftningen eller för att skydda våra legitima intressen inom EU/EES, Schweiz och utomlands).
 • Med tanke på avtalsförhållanden mellan ett Vontobelföretag och en tredje part(, när denna tredje part behandlar personuppgifter för Vontobels räkning. Om personuppgifter lämnas ut till sådana tredje parter får de endast behandla de mottagna uppgifterna i den utsträckning som Vontobel självt gör det. Vi väljer ut dessa tredje parter noggrant och kräver i avtal att de garanterar sekretess, dataskyddskrav och säkerhet för personuppgifter.

 
Om personuppgifter överförs till andra länder ser vi till att tillämpliga lagar och förordningar följs (punkt 5). Beroende på vilken typ av produkt eller tjänst som används kan personuppgifter också lämnas ut till tredje parter med hemvist i länder som i allmänhet kanske inte har en lämplig eller likvärdig nivå av uppgiftsskydd. Om uppgifter överförs till ett sådant land vidtar vi dock lämpliga åtgärder så att personuppgifterna fortsätter att få ett lämpligt och robust skydd (t.ex. genom att komma överens om standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter mellan EU-länder och länder utanför EU).

Vissa länder kan ha strängare dataskyddsbestämmelser som kanske inte tillåter att dina icke-anonyma personuppgifter används i dessa länder i den utsträckning som beskrivs ovan. Sådana bestämmelser kan till exempel utesluta insamling av ytterligare personuppgifter baserat på den tillhandahållna informationen eller utlämnande av dina personuppgifter till andra parter eller företag.

3. Kommunikation via e-post och elektroniska nyhetsbrev

Vontobel kan kommunicera med dig via e-post eller fysiska nyhetsbrev som innehåller och erbjuder nyheter, kampanjerbjudanden, evenemangsinformation eller tjänster ("nyhetsbrevstjänster"). Om du är en registrerad användare (dvs. om du skapar ett användarkonto hos oss) och väljer att ta emot nyhetsbrevstjänster. Om du inte är en registrerad användare och hellre vill slippa ta emot marknadsföringsmejl eller nyhetsbrev från oss kan du "välja bort" genom att följa instruktionerna för att "välja bort" i varje e-postfotsida.

Nyhetsbrevstjänsterna kan erbjudas i samarbete med tjänsteleverantörer. Den information som du lämnar i detta formulär kan behandlas och lagras på molnservrar som drivs av tjänsteleverantörerna och som finns i datacenter i Schweiz, EU/EES och USA. Tjänsteleverantörerna är avtalsmässigt bundna att upprätthålla sekretess (t.ex. genom att komma överens om standardavtalsklausuler för dataöverföringar mellan EU-länder och länder utanför EU) och måste rapportera eventuella brott mot dataskyddskraven så snart de upptäcks, så att personuppgifter fortsätter att få lämpligt skydd.

4. Överföring av uppgifter via Internet

Observera att uppgifter som överförs över nationella gränser via Internet kanske inte är föremål för någon kontroll under transitering, även om avsändaren och mottagaren befinner sig i samma land.

Vi kan inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs via Internet och tar inget ansvar för detta. Eventuella meddelanden som du skickar till oss via e-post kan vara osäkra. Om du skickar konfidentiell information till oss via e-post gör du det på egen risk. När du kontaktar oss bör du skicka uppgifter via en säker mekanism, där så är lämpligt, i stället för via Internet.

Avsändaren och mottagaren kan fortfarande identifieras även om den överförda informationen är krypterad. Som en följd av detta kan en tredje part - oavsiktligt eller på annat sätt - dra slutsatsen att det finns ett kommersiellt förhållande mellan dig och Vontobel. Därför rekommenderar vi att du undviker att överföra strikt konfidentiell information via öppna nätverk.

5. Outsourcing

Vontobel är under vissa omständigheter tvungen att helt eller delvis lägga ut affärsområden och tjänster på entreprenad till företag i Vontobel eller tjänsteleverantörer utanför Vontobel (t.ex. betalningstransaktioner, teckning och inlösen av fondandelar, utskrift och utskick av bankdokument, IT-system och andra stödfunktioner). Vi kan också använda sådana leverantörer för tjänster som är nya och som ännu inte har tillhandahållits av oss.

I sådana fall använder vi i allmänhet tjänsteleverantörer med hemvist i EU/EES och Schweiz och ger om möjligt företräde åt våra egna koncernbolag, så att vi kan garantera att motsvarande lagar och förordningar följs. Om kunduppgifter hos outsourcingföretag måste lämnas ut måste motsvarande tjänsteleverantörer också följa bestämmelserna om sekretess för bankkunder och andra tillämpliga regler och förordningar. Om tjänster i undantagsfall läggs ut på en leverantör utomlands kommer Vontobel att avslöja detta i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

6. Lagring av uppgifter

När du har överfört personuppgifter till oss lagras dessa uppgifter på ett säkert sätt för de ändamål som nämns i denna integritetspolicy samt för vilka informationen tillhandahölls.

Vi har implementerat lämpliga och robusta datasäkerhetsåtgärder för att säkerställa att denna information endast är tillgänglig för ett begränsat antal auktoriserade personer och att den är skyddad mot obehörig åtkomst, missbruk, förlust eller skada.

I allmänhet överförs och lagras alla uppgifter som vi samlar in i något land eller av något av Vontobels företag av oss inom Schweiz (nämligen hos Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich) i en central fil. Schweiz är erkänt som ett land som erbjuder en lämplig nivå av dataskydd. Ett undantag från denna allmänna regel gäller dock för uppgifter som samlas in inom ramen för nyhetsbrevstjänsterna (punkt 3).

7. Lagringsperiod

Även om lagringsperioden för personuppgifter beror på lagstadgade lagringsbestämmelser samt på den tillämpliga motiveringsgrunden och syftet med databehandlingen, kommer Vontobel endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt, med hänsyn till vår skyldighet att svara på förfrågningar eller lösa problem, att tillhandahålla förbättrade och nya tjänster och att agera i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Detta innebär i synnerhet att vi har rätt att behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter att du senast kontaktade oss. Om de personuppgifter vi samlar in inte längre behövs på detta sätt är vi skyldiga att radera dem på ett säkert sätt.

8. Rättigheter för den registrerade

Du har rätt att få information om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss. På begäran kommer vi att lämna ut de personuppgifter som finns i våra databaser, inklusive tillgängliga uppgifter om uppgifternas ursprung, syftet och, i förekommande fall, den rättsliga grunden för behandlingen och kategorierna av de behandlade personuppgifterna, de parter som är involverade i datainsamlingen och datamottagarna.

Du kan när som helst och med framtida verkan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och/eller kan välja att inte använda din information för reklam- eller marknadsföringsändamål. Du kan utöva ytterligare rättigheter, t.ex. rätten till rättelse, och du har också rätt att få eventuella felaktigheter i dina personuppgifter rättade, eller att få dina uppgifter blockerade eller raderade, beroende på den lagliga grund på vilken vi innehar vissa uppgifter.

Meddela oss också om vi inte uppfyller dina förväntningar när det gäller behandlingen av personuppgifter eller om du vill klaga på vår praxis för dataskydd; detta ger oss möjlighet att undersöka din fråga och vid behov göra förbättringar.

I alla dessa fall ber vi dig skicka en tydlig skriftlig begäran tillsammans med en tydligt läsbar kopia av en giltig officiell identitetshandling (t.ex. pass, ID-kort) så att vi kan vara säkra på din identitet, till den enhet som anges i punkt 15 eller genom att använda begäranformuläret. Vi kommer att bekräfta mottagandet så snart vi har mottagit den, undersöka din fråga och svara i god tid. Om ett fullständigt svar kommer att dröja längre än en månad, med hänsyn till hur komplexa och många förfrågningar det rör sig om, kommer vi att informera dig om detta.

9. Anmärkning om barn

Vontobel förstår vikten av att skydda barns integritet, särskilt i en onlinemiljö. Därför är våra tjänster inte riktade till eller avsedda för barn under 16 år och vi samlar inte medvetet in någon personlig information från sådana användare, utom när ett barn ansöker om en lärlingsplats, praktikplats eller en prova-på-dag. I detta fall får vi en skriftlig samtyckesförklaring för lärlingar från föräldrarna eller de lagliga företrädarna.

10. Cookies och webbanalystjänster

Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Varje gång en person går in på vår webbplats och varje gång en datafil hämtas, lagras uppgifter om detta förfarande tillfälligt i en datalogg och bearbetas, t.ex. med hjälp av cookie- eller web beacon-teknik. De specifika uppgifter som lagras för varje åtkomst/upphämtning omfattar IP-adress, webbläsare, domännamn, tid och datum, vilken sida som nås/namnet på den begärda filen, den överförda datamängden, åtkomststatus (dvs. om åtkomsten/förfrågan var framgångsrik).

Vi använder webbanalysverktyg för att få information om hur människor använder våra webbplatser och interneterbjudanden. Dessa verktyg tillhandahålls vanligtvis av tredje part. Typiskt sett samlas informationen för detta ändamål in med hjälp av cookies och skickas till en tredjepartsserver. Beroende på leverantören finns dessa servrar ibland i andra länder.

Överföringen av information sker med hjälp av förkortade IP-adresser, vilket förhindrar identifiering av enskilda slutanvändares enheter. Din IP-adress kopplas inte samman med andra uppgifter från dessa tredje parter. Eventuell vidareöverföring från tredje part kommer endast att baseras på rättsliga bestämmelser eller som en del av ett avtal om databehandlingstjänster.

För detaljerad information om de cookies eller webbanalysverktyg som vi använder, i vilket syfte vi använder dem och hur du kan acceptera och/eller avvisa dem, se vår Cookiepolicy.

11. Retargeting

Vår webbplats och våra nyhetsbrevstjänster online kan använda sig av teknik för återmålning, som vi använder för att göra vår internetnärvaro mer intressant för dig. Denna teknik gör det möjligt att visa reklam på andra webbplatser för användare som redan har visat intresse för våra produkter.

12. Målinriktning på webbplatsen

På vår webbplats kan uppgifter samlas in med hjälp av cookie-teknik för att användas för att optimera vår reklam och vårt övergripande onlineutbud. Dessa uppgifter används inte för att identifiera dig personligen, utan endast för att anonymt analysera användningen av vår webbplats. Denna teknik gör det möjligt för oss att visa dig reklam och/eller lyfta fram specifika erbjudanden och tjänster. Vårt mål här är att göra vår online-närvaro så attraktiv för dig som möjligt och att ge dig reklam som motsvarar dina intressen.

13. Sociala medier

Vi kan använda så kallade sociala plugins på vår webbplats som gör det möjligt för dig att dela innehållet på vår webbplats med andra internetanvändare via dessa sociala medieplattformar eller som gör det möjligt för dig att länka till vår webbplats på dessa plattformar. Följande information om typen och omfattningen av de insamlade uppgifterna bygger på anmälningar och information från de enskilda leverantörerna.

Facebook

Vår webbplats kan innehålla plugins från det sociala nätverket Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Vi använder bland annat Facebooks "Gilla"-knapp (även känd som "Gilla mig"-knappen). En plug-in för Facebook-sidan är också integrerad på vår webbplats, som integrerar delar av innehållet på vår Facebook-sida på vår webbplats. När du besöker en av våra webbplatser som innehåller en sådan plug-in upprättar din webbläsare en direkt anslutning till en server på Facebook. Innehållet i insticksprogrammen överförs direkt till din webbläsare och integreras på webbplatsen. Uppgifter överförs automatiskt till Facebook och lagras på dess servrar. Dessa överförda uppgifter omfattar anslutningsuppgifter (t.ex. din IP-adress, datum och tid, den uppringda webbadressen) samt den webbläsare och det operativsystem som används. Ditt besök på våra webbplatser kan spåras av Facebook, även om du inte aktivt använder plug-in-funktionerna.

Om du är inloggad med ditt Facebook-konto när du besöker vår webbplats kan Facebook direkt koppla besöket på våra webbplatser till ditt användarkonto. Om du vill förhindra denna direkta tilldelning måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Facebook bestämmer efter eget gottfinnande för vilka ändamål och i vilken omfattning de överförda uppgifterna ska behandlas och användas på sina servrar. Information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare bearbetning och användning av de överförda uppgifterna finns i Facebooks riktlinjer för dataskydd. De innehåller också information om dina rättigheter och möjligheterna till inställningar för att skydda din integritet. För ytterligare information, se Facebooks specifika dataskyddsriktlinjer.

Twitter

Vår webbplats kan innehålla insticksprogram från Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Vi använder Twitter-knappar för att få tillgång till vårt Twitter-konto och Twitter-delningsknappar för att dela innehållet på vår webbplats via ditt Twitter-konto. Vi använder också en Twitter-widget för att integrera tidslinjen för våra senaste tweets på vår webbplats och göra den synlig. När du besöker vår webbplats upprättar din webbläsare en direkt anslutning till en Twitter-server och innehållet i insticksprogrammen överförs direkt till din webbläsare och integreras på webbplatsen. Vissa uppgifter överförs automatiskt till Twitter i USA och lagras där. Dessa uppgifter omfattar anslutningsuppgifter (din IP-adress, datum och tid, den uppringda webbadressen), webbläsartyp och operativsystem.

Om du är inloggad på Twitter när du besöker vår webbplats med hjälp av de ovan nämnda insticksprogrammen överförs dina kontouppgifter till Twitter, vilket gör det möjligt för Twitter att identifiera dig direkt via din profil och koppla dig till ditt besök på vår webbplats. Om du trycker på en knapp överförs ytterligare uppgifter till Twitter och sparas i din profil. Twitters integritetspolicy innehåller information om karaktären, omfattningen och syftet med Twitters databehandling. Om du vill förhindra att Twitter i framtiden tar emot denna information och kan koppla den till din Twitter-profil, måste du logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats. För ytterligare information, se Twitters specifika dataskyddspolicy.

Xing
Vår webbplats kan ha en integrerad "Xing Share Button", som gör att du kan dela innehållet på vår webbplats med dina Xing-kontakter via en länk. Det finns också integrerade XING-knappar som innehåller en länk till vår XING-profil. När du går in på vår webbplats upprättas en kortvarig anslutning till servrar hos XING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland ("XING") via din webbläsare, med vilken funktionerna för "XING Share Button" (särskilt beräkning/visning av mätarvärdet) utförs. XING lagrar inga personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, i synnerhet inte din IP-adress. Det sker inte heller någon utvärdering av ditt användningsbeteende via användningen av cookies i samband med "XING Share Button". För ytterligare information, se Xings specifika dataskyddspolicy.

Instagram

Vår webbplats kan innehålla plugins för Instagramtjänsten. Dessa erbjuds av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA ("Instagram"). Vi använder de integrerade Instagram-knapparna för att länka till vår Instagram-profil. En widget är också integrerad, vilket gör det möjligt för oss att visa vissa foton och videor från vår Instagramprofil på vår webbplats. När du besöker en webbplats som innehåller en sådan insticksmodul ansluter din webbläsare direkt till en Instagram-server. Innehållet i insticksprogrammen överförs direkt till din webbläsare och integreras på webbplatsen. Uppgifterna överförs automatiskt till Instagram och lagras på dess servrar. Dessa överförda uppgifter omfattar anslutningsuppgifter (t.ex. din IP-adress, datum och tid, den uppringda webbadressen) samt den webbläsare och det operativsystem som används. Detta gör det möjligt för Instagram att spåra ditt besök på vår webbplats även om du inte aktivt använder plug-in-funktionerna.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du koppla innehållet på våra webbplatser till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att koppla besöket på våra webbplatser till ditt användarkonto. Om du vill inaktivera denna omedelbara koppling måste du logga ut från Instagram innan du besöker våra webbplatser. För ytterligare information, se Instagrams specifika dataskyddspolicy.

LinkedIn

Vår webbplats kan innehålla insticksprogram från det sociala nätverket LinkedIn från LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn"). För detta ändamål använder vi knappen "in" för att dela innehåll och som en länk till vår LinkedIn-profil. LinkedIn samlar in information om att våra motsvarande sidor har laddats in i din webbläsare med hjälp av LinkedIn-plugins. LinkedIn får också automatiskt URL:en för den webbplats från vilken du kom eller från den sida som du omdirigeras till. LinkedIn får också IP-adressen för din dator eller proxyserver från vilken du går in på Internet, information om din dators operativsystem och webbläsare, din mobila enhet (inklusive den identifierare för mobila enheter som är tillgänglig via din mobila enhets operativsystem), din mobila enhets operativsystem (om du går in på LinkedIn från en mobil enhet) och namnet på din internet- eller mobiltjänstleverantör. LinkedIn kan också ta emot platsdata som överförs från GPS-aktiverade enheter som du har aktiverat om du inte har hindrat LinkedIn från att ta emot platsdata i realtid i inställningarna för din mobila enhet. Observera att SlideShare.net, Pulse.me och Pulse-appen är en del av LinkedIn-tjänsterna och inte en del av våra webbplatser.

Information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av de överförda uppgifterna genom att använda LinkedIns plug-ins finns i LinkedIns dataskyddsdeklaration.

Användningen och driften av Vontobels kanaler för sociala medier regleras av Vontobels användarvillkor för sociala medier.

14. Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra företags webbplatser ("webbplatser från tredje part") som inte drivs eller övervakas av oss. Observera att sådana webbplatser från tredje part inte är bundna av denna integritetspolicy eller vår cookiepolicy och att vi inte är ansvariga för deras innehåll eller deras principer för hantering av personuppgifter. Vi rekommenderar därför att du konsulterar och kontrollerar de enskilda sekretess- och cookiepolicyn för tredjepartswebbplatser.

Trots noggrann innehållskontroll tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar som hänvisar till webbplatser från tredje part. Innehållet på de länkade webbplatserna från tredje part är uteslutande deras operatörers ansvar. Vi tar härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på webbplatser från tredje part som vi länkar till på vår webbplats och tar inte till oss detta innehåll som vårt eget.

15. Kontakt

Låt oss veta om vi inte uppfyller dina förväntningar när det gäller behandlingen av personuppgifter eller om du vill klaga på vår praxis för dataskydd; detta ger oss möjlighet att undersöka ditt problem och vid behov göra förbättringar. I alla dessa fall ber vi dig skicka en tydlig skriftlig begäran till den enhet eller till en av de dataskyddsombud som anges nedan:

Vontobel Holding AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zurich
Schweiz
Telefon: +41 58 283 59 00
E-post: vontobelgroup@vontobel.com

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud för Schweiz, EU och/eller koncernen:

Schweiziskt dataskyddsombud: dpo.ch@vontobel.com
EU:s dataskyddsombud: dpo.de@vontobel.com
Koncernens dataskyddsombud: dpo.vontobelgroup@vontobel.com
 

16. Andra aspekter av lagstiftning

För att följa annan lagstiftning, t.ex. Europaparlamentets direktiv 2014/65/EU (MiFID II), måste vi spela in vissa telefonsamtal i vissa av våra juridiska enheter med hänvisning till transaktioner som genomförs i samband med våra tjänster. För ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter med avseende på detta, vänligen konsultera informationen på följande adress www.vontobel.com/mifid.

17. Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy utan att meddela detta i förväg. Vi rekommenderar därför att du regelbundet kontrollerar denna webbplats. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 22 maj 2018.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

newletter overlay image

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG och/eller dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Läs igenom denna information innan du fortsätter, eftersom produkter och tjänster på denna webbplats inte är tillgängliga för vissa personer. Av betydelse är respektive prospekt som kan erhållas från emittenten: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, samt från denna webbplats.