Investeringsidé

Marknaden för europeiska utsläppsrätter

05.11.2021 | 4 Minimiera
CO2_Header

Klimatförändringarna, som framför allt orsakas av växthusgaser, håller världen i gungning. En av de viktigaste åtgärderna för att stoppa den globala uppvärmningen är utsläppsrätter.

Klimatförändringarna orsakar problem för vår värld. Extrema väderförhållanden, dricksvattenbrist och utrotning av arter är bara några av de förödande konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Det krävs snabba åtgärder för att stoppa detta. I 2015 års Paris klimatavtal kom man till exempel överens om att begränsa den globala uppvärmningen till en nivå under 2 grader Celsius.

Utsläppen av växthusgaser är den främsta orsaken till klimatförändringen. För att kunna uppnå de klimatmål som fastställdes i Paris är det absolut nödvändigt att minska växthusgaserna så snabbt och kraftigt som möjligt. Målet bör vara att minska utsläppen i hela världen till noll senast mellan 2045 och 2060.

CO2-utsläppsrätter: vad är det?

Utsläppsrätter - även kallade EUAs (European Union Allowances) i Europa - är ett verktyg som ska bidra till att minska utsläppen av CO2 eller liknande växthusgaser. Utsläppsrätterna ger företag rätt att släppa ut ett ton koldioxid eller motsvarande växthusgas per utsläppsrätt. I Europa är ambitionen att ungefär hälften av de totala utsläppen av växthusgaser regleras med hjälp av dessa utsläppsrätter. Företag som tillhör särskilt energiintensiva branscher, t.ex. energibolag, industriella metall-, cement- och papperstillverkare - och företag som är av en viss storlek - omfattas. Dessa företag får inte släppa ut koldioxid eller andra växthusgaser utan att ha det nödvändiga antalet utsläppsrätter.

Cap and trade: handel med utsläppsrätter

Företag som förorenar mer, genom att släppa ut mer koldioxid än vad de har rätt till, kan köpa ytterligare utsläppsrätter. Mer klimatvänliga företag som inte uppnår sin kvot och inte har behov av sina tilldelade utsläppsrätter kan sälja dem. Koldioxidutsläpp har genom systemet fått en prislapp. I EU begränsar Europeiska kommissionen den totala mängden utsläppsrätter med ett tak. Planen är att minska detta tak succesivt.

Systemet kallas "cap and trade" och är tänkt att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet. Detta beror på att handeln med utsläppsrätter är avsedd att ge företag ett incitament till att investera i mer klimatvänlig produktion. Ju dyrare utsläppsrätterna är, desto större är incitamentet att göra klimatvänliga investeringar. Om utsläppsrätterna blir för dyra skulle dock de berörda EU-bolagen inte längre vara konkurrenskraftiga jämfört med sina globala konkurrenter som inte omfattas, och man kan då befara att dessa bolag skulle flytta till oreglerade länder. Ett visst antal utsläppsrätter är därmed avsedda att tilldelas gratis, medan de återstående kommer att vara föremål för handel. Dessutom ska varor från icke berörda företag i framtiden omfattas av en importtull för att garantera större jämlikhet.

Reglering genom utsläppsrätter har dock ännu inte utvidgats till att omfatta alla "CO2-syndare". Det finns fortfarande branscher och företag som inte omfattas.

b1_SE

Prisutveckling i utsläppsrätter

För några år sedan var priserna på utsläppsrätter betydligt lägre än i dag - omkring 5 euro per rätt eller per ton CO2. För stora företag var detta ett billigt pris. Incitamenten att sänka utsläppen var därmed låga. Detta har förändrats de senaste åren. Klimatpolitiken har skärpts avsevärt och kvoterna har minskats. Detta har lett till att priserna på utsläppsrätter har stigit avsevärt. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå de fastställda klimatmålen. I december förra året slog EU fast att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 55 procent fram till 2030, i stället för de 40 procent som tidigare bestämts. Dessutom kommer de årliga minskningarna sannolikt att höjas ytterligare.

Utsläppsrätter har blivit betydligt dyrare, inte minst på grund av de politiska åtgärderna, och nådde rekordhöga nivåer på över 60 euro i september i år.

b3_SE

Handel med utsläppsrätter i EU och Schweiz

Handeln med utsläppsrätter i Schweiz och EU visar viss effekt, men potentialen är fortfarande stor. Det var först förra året som den schweiziska och europeiska handeln med utsläppsrätter kopplades samman. De som stödjer projektet hoppas att fler länder och regioner i världen ska ansluta sig.

Utsläppsrätter blir investerbara

Utsläppsrätternas prisutveckling skulle kunna ge upphov till en intressant investeringsmöjlighet. Som investerare är det möjligt att investera i utsläppsrätter med hjälp av terminer som handlas på terminsbörser. För att investerare ska kunna delta i prisutvecklingen erbjuder Vontobel olika certifikat på ICE ECX EUA Future, som följer prisutvecklingen för utsläppsrätter.

Trackercertifikat

Trackercertifikatet som erbjuds på ICE ECX EUA Future är exempel på hur "exotiska" underliggande instrument eller marknader kan göras tillgängliga med hjälp av strukturerade produkter. Trackercertifikatet gör det möjligt för investerare att, till en förvaltningsavgift, delta i princip 1:1 i prisutvecklingen av ICE ECX EUA Future. Investerare kan även bestämma sin investeringshorisont tack vare trackercertifikatets obegränsade löptid (Open-End). Emittenten av trackercertifikatet har dock möjlighet att avsluta produkten i förtid.

Den underliggande: ICE ECX EUA Future

ICE ECX EUA Future är ett terminskontrakt på utsläppsrätter som handlas på terminsplatsen ICE Endex, som är en del av Intercontinental Exchange (ICE) och är baserad i Nederländerna. Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång (i det här fallet rätten till koldioxidutsläpp) till ett visst pris vid ett visst framtida datum. Genom detta avtal kan köpare av terminen vara säkra på priset de behöver betala för att släppa ut en viss mängd växthusgaser (CO2) vid ett visst framtida datum. Eftersom avtalens förfallodagar sker på månadsbasis, måste positionen i det terminskontrakt som löper ut regelbundet bytas ut mot ett avtal med en senare förfallodag, om positionen ska kunna behållas (terminsrullning).

Kännetecknande för marknaden för utsläppsrätter är att den, likt många andra råvaror, baseras på terminshandel. Det är även dessa terminskontrakt som ligger till grund för prisutvecklingen i trackercertifikatet. I och med att terminskontrakten har en begränsad löptid, måste en terminsrullning (varmed ett nytt terminskontrakt med längre löptid köps) utföras för att behålla exponeringen i trackercertifikatet. På grund av till exempel finansieringskostnader är det inte ovanligt att marknaden prisar in ett högre/lägre pris på framtida terminskontrakt (contango/backwardation). Terminsrullningen ger därmed upphov till en skillnad i utvecklingen gentemot utvecklingen i spot-priset för utsläppsrätter. Denna effekt har potential att vara positiv eller negativ. 

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Taggar:

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

newletter overlay image

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG och/eller dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Läs igenom denna information innan du fortsätter, eftersom produkter och tjänster på denna webbplats inte är tillgängliga för vissa personer. Av betydelse är respektive prospekt som kan erhållas från emittenten: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, samt från denna webbplats.