Investeringsidé

Hedging möjligheter på räntan

24.08.2022 | 4 Minimiera
eu-banken-header

Nyligen presenterades inflationssiffror i USA för juli och på börsen var det glada miner. Även de europeiska börserna steg på beskedet och Nasdaq var inte längre i en björnmarknad enligt definitionen att marknaden fallit med mer än 20% över en längre tid. Innan spekulerades det om att detta endast var en kort stabilisering av marknaderna men nu är frågan om det värsta är över.

Nyligen presenterades inflationssiffror i USA för juli och på börsen var det glada miner. Även de europeiska börserna steg på beskedet och Nasdaq var inte längre i en björnmarknad enligt definitionen att marknaden fallit med mer än 20% över en längre tid. Innan spekulerades det om att detta endast var en kort stabilisering av marknaderna men nu är frågan om det värsta är över.

Det finns flera faktorer som kommer påverka inflationen framöver men tydligt är att priset på råvaror såsom olja och gas delvis har drivits på de skenande priserna likt tillgängligheten på halvledare samt transportkostnaderna som har ökat. Förväntningarna kring inflationen har också funnits och löneökningar har varit större än inflationsmålet på 2% vilket inte gynnar en stabil inflation. Generellt sätt brukar den förväntade inflationen och den faktiska inflationen överensstämma relativt väl. Inflationsförväntningarna hos aktiemarknadens aktörer sjönk något i augusti vilket tillsammans med det lägre oljepriset get oss lite andrum.

Till skillnad från aktiemarknaden fortsätter räntemarknaden prissättas utifrån ett läge där vi går mot en recession. Detta har synts i de inverterade räntekurvorna där kortare amerikanska statsobligation gav en högre avkastning jämfört med de med längre löptider. Nu har vi dock återgått till ett mer normalt läge kortsiktigt. Inte bara i USA sjönk inflationen på månadsbasis utan även i Sverige sjönk den men enligt Riksbankens prognos av inflationen (på årlig basis) kommer inflationen ligga kvar runt nuvarande nivå ett tag och först i början på nästa år gå neråt mot inflationsmålet på 2% (årligen).

Ränta på amerikanska statsobligationer

2022-08-24_hg2
Ovan: Ränta  i procent

Källa: Federal reserve bank of St. Louis. Note: Historisk prisutveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling..

Riksbankens prognos kan ses som väldigt optimistisk då den bygger på att vi följer utvecklingen från den senaste månaden. Om man dra paralleller mellan inflationen, oljepriset, fraktkostnaderna samt tillgängligheten på halvledare är det svårt att förutsäga vad som skulle hända om vi kommer in i ett läge likt vårens situation. Med den osäkerhet som finns kvar är det många aspekter att ta i beaktning vid inflationsprognoser och denna kris är inte lik någon tidigare i historian med låg arbetslöshet och stora mängder lediga jobb. Framtida penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder kommer bygga på inflationssiffror den kommande tiden och mycket som görs nu både finanspolitisk och penningpolitisk är till för att släcka temporära eldar. Den 14 september ger statistiska centralbyrån en indikation om inflationen i Sverige. Sveriges riksbank ger därefter ett besked om styrräntan den 20 september och om nuvarande förväntningar håller kan vi se en höjning på runt 50 till 100 baspunkter. Därtill är beskedet som kan komma vid Feds konferens i Jackson Hole ett orosmoln för många.    

Hur kan detta påverka en som investerare? Allt från aktier till finansiella värdepapper påverkas av räntebesked och innan räntebesked och inflationssiffror brukar marknaden vara väldigt volatilt historiskt sätt. Som investerare finns det långsiktiga samt kortsiktiga möjligheter att stabilisera sin portfölj alternativt öka sin exponering mot tillgångsklasser och marknader.

Hur kan man då hedga en portfölj för osäkerhet?

Så till en början tar vi ett exempel där du som investerare har en portföljsamansättning som exponerar sig mot amerikanska samt den svenska marknaden. I detta exempel följer portföljen S&P 500 index eller NASDAQ-100 index relativt väl. Om du som investerade tror på att marknaden kommer gå mot en Bear marknad men samtidigt själv inte vill sälja av innehav i din portfölj går det att hedga portföljen. Vid en hedge bör man generellt inte försöka göra en optimal hedge där man hedgar hela sin position och eliminerar volatilitet helt då det nästintill är teoretisk omöjligt samt att vid en optimal hedge eliminerar man möjlighet till avkastning. Men det hela bygger självklart på risken man själv är villig att ta. Om du som investerare har en portfölj riktad mot amerikanska aktier och tror Fed kommer göra en höjning som missgynnar din position går det till exempel att hedga med en Bull & Bear, Mini Futures eller Unlimited Turbos.

Om man hedgar hela sitt innehav kan man ta hävstången som referens i hur stor position man kan ta. I en hedge tar man generellt sätt motsatt position mot vad man är exponerad mot. Utifrån sina egna förväntningar och risk väljer man hävstång och stop loss nivå för en Mini Futures till den nivå man vill uppnå. Exempelvis, om du som investerare endast tror att en Bear marknad inträffar förutsatt att marknaden rör sig sidledes med +-5% kan man ta en kort position med en stop-loss nivå på 5%. För att avgöra vilken position man kan använda sig av, den delen av kapitalet man vill hedga, går det att dividera kapitalet med hävstången på Mini Futuren. På så sätt kan man under vissa tider minimera sin volatilitet i portföljen. Det som är värt att ha i åtanke är att desto större stop loss man söker desto dyrare blir hedgen på grund av att man får lägre hävstångseffekt. 

Hur påverkar räntehöjningar växelkurser och hur kan man hedga sig?

Räntan har också en stor inverkan på växelkurser då investerare söker sig till länder där räntemarknaden erbjuder högst avkastning. När en marknad erbjuder högre avkastning förflyttar investerare kapitalet till den marknaden. Detta har också påverkat växelkurserna på USD/SEK samt EUR/SEK där svenska kronan har försvagats avsevärt den senaste tiden. Svagare valuta och färre investerare påverkar såväl investeringar som aktiekurser. Samtidigt bidrar det också till att det blir mer gynnsamt att exportera men dyrare att import vilket kan leda till ökad inflation. Med mer rörelse i växelkurser ökar risken för valutaförluster för företag till följd av kontrakt där betalning sker vid en framtida tidpunkt i en annan valuta vilket påverkar svenska företag som producerar komplexa produkter med längre leveransdatum. Till exempel, ett kontrakt där ett svenskt företag valt att köpa amerikanska komponenter för ett år sedan med leveransdatum idag har unifär blivit 20% dyrare endast på grund av fluktuationer i växelkursen. Detta leder till minskade marginaler. Det går självklart också som privatperson att hedga sitt innehav mot valutarisker såsom en svagare eller starkare krona. På så sätt kan man öka sin exponering till växelkurser alternativt minimera exponeringen. 

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Taggar: