Utdanning
Annonse

Bull & Bear sertifikater

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
11. jan. 2022 | 3 minutters lesetid
bb.jpg

Med Bull & Bear-sertifikater kan investorer ta del i oppturer og nedturer på børser over hele verden. Disse sertifikatene gir investorer mulighet til å omsette sin tro på den kommende markedsutviklingen til handling, og i henhold til sin egen risikoprofil. Bull & Bear-sertifikat gir investorer en forsterket effekt av utviklingen i aksjer, indekser, valutaer eller råvarer – enten markedene går opp eller ned.

Slike svingninger har en mye sterkere effekt på sertifikater, som har den egenskapen at bevegelsene i de underliggende aktiva forsterkes. Man kan få betydelig fortjeneste om man satser i riktig retning, men man kan også få betydelige tap hvis markedet beveger seg i den andre retningen.

 

Lang eller kort – markedsforventninger er avgjørende

Et Bull-sertifikat følger det som er kjent som en lang strategi. Verdien av den underliggende indeksen øker uproporsjonalt hvis prisen på den underliggende aktiva stiger, og verdien synker tilsvarende uproporsjonalt hvis prisen på referansen faller. Det motsatte gjelder for Bear-sertifikater (kort). De øker eller synker ekstra mye hvis prisen på underliggende aktiva faller eller stiger. Bear-sertifikater (kort) presterer på motsatt måte av referanseindeksens utvikling.

Konstant faktor med en daglig justering

Prisen på denne formen for sertifikater avledes fra referanseindeksen som følger den daglige prisendringen til en underliggende aktiva i prosent. Grunnlaget for å beregne prisen på Bull & Bear-sertifikater er prisendringen i underliggende aktiva i forhold til siste indeksjustering – som normalt er sluttkursene fra forrige dag.

Bull & Bear- sertifikaters struktur

Structure-of-constant-leverage-certificates-nbno.png

Faktorindeksen reflekterer bevegelsene til underliggende aktiva, eksempelvis en aksje- eller aksjeindeks, på daglig basis, og prisbevegelsene forsterkes av gearingen. Hver sluttkurs definerer en ny benchmark som igjen representerer grunnlaget for kursutviklingen til sertifikatet påfølgende dag. Denne daglige justeringen gjør det mulig å holde gearingen konstant, og nettopp derfor tilsvarer investeringen en reinvestering på daglig basis.

Path dependency

Bull & Bear- sertifikater er gjenstand for sterke prissvingninger.  Referanseprisen fra den siste indeksjusteringen brukes alltid til å bestemme verdiendringen til de underliggende aktivaene. Dette kalles “path dependency”. Dette betyr at selv om sertifikater kan gi uforholdsmessige fortjenestemuligheter, kan det bli tap i samme størrelse fordi gearingen virker i begge retninger.

Man må også være klar over at en faktorindeks kan reduseres betydelig i verdi når det er sideveis utvikling - selv om prisen på referanseindeksen egentlig ikke har endret seg over hele tidsperioden. Årsaken er at det er dagsavkastningen som er gearet, og ikke avkastningen over lengre tid. Et enkelt, tenkt eksempel viser hva dette innebærer:

  • Kjøp av et sertifikat (lang) med en faktor på fem på en faktorindeks som refererer til DAX® med et initielt DAX®-prisnivå på EUR 100,00
  • Hvis DAX® faller med 10 prosent påfølgende dag, vil faktorindeksen få et tap på 50 prosent og vil da ha en pris på 50 poeng
  • Hvis DAX® er tilbake på sitt opprinnelige nivå dagen etter – hvilket innebærer en økning på 11,11 prosent (100/90-1) – ville ikke faktorindeksen handles til 100, men til 77,78 (50* (1+) 11,11 %*5)).
  • Dermed vil faktorindeksen ha et tap på 22,2 prosent, selv om den underliggende referanseprisen til referanseindeksen vil bli handlet på det opprinnelige nivået.

Factor 5x long on the DAX® with an initial benchmark of EUR 100

factor-benchmark-table-nbno.png

Dette er grunnen til at Bull &Bear-sertifikater ikke egner seg for en mellomlang til langsiktig kjøp-og-hold-strategi!

 

Daglig indeksjustering

Som et eksempel kan vi anta at prisen på en referanseindeks faller med 10 prosent i løpet av én dag. Som investor i et Bull-sertifikat med en underliggende faktor på 10x (gearingen), vil man tape hele den investerte kapitalen. For å forhindre at dette skjer, er Bull & Bear-sertifikater utstyrt med en pristerskel som ligner på en barriere. Den barrieren beskriver den maksimale, tillatte negative (lang) eller positive (kort) prisendringen til referanseindeksen. En intra-dags indeksjustering foretas hvis underliggende aktiva har store, ugunstige kursbevegelser, og hvis kursen faller under eller overstiger barrieren. Ny verdsettelseskurs fastsettes, og ny indeksberegningsdag starter.

Tracking av den løpende daglige ytelsen gjøres på grunnlag av den nye verdsettelseskursen. Dette forhindrer at faktorindeksen mister store eller hele verdien i løpet av svært kort tid. Verdt å vite er at en intradagsjustering tilsvarer å realisere tapene som har oppstått, fordi videre deltakelse i prisendringene i underliggende aktiva nå vil skje fra det nye, lavere nivået av faktorindeksen (lang) eller fra det høyeste nivået av faktorindeksen (kort). Terskelen er en fast prosentverdi av verdsettelseskurs og terskelens absolutte verdi bestemmes på daglig basis.

Bull & Bear produkter

Investorer i produktene er utsatt for risikoen for at utstederen eller garantisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktene. Et totalt tap av den investerte kapitalen er mulig. Produktene er ikke underlagt noen depositumsbeskyttelse.

Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.

På grunn av gearingseffekten er det økt risiko for tap (risiko for totaltap) med gearingprodukter, f.eks. Bull & Bear-sertifikater, Warrants og Mini Futures.

Produkt- og eventuelle finansieringskostnader reduserer verdien av produktene.

Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.