Utdanning
Annonse

Kan du overskride tapsterskel med Bull & Bear-sertifikat?

Vontobel Markets
1. feb. 2022 | 3 minutters lesetid

Har du hatt tap med Bull & Bear-sertifikat? Vil du vite hvorfor sertifikatet kan gi uforholdsmessige tap sammenlignet med indeksen når det er sterke prisbevegelser i motsatt retning? Hvorfor fikk du tap selv om du satset på riktig markedsbevegelse? Hva innebærer en intradag indeksjustering? Her kan du lese om hva en intradag indeksjustering medfører etter at tapsterskelen er overskredet.

Børsene har registrert enorme kurstap de siste dagene og ukene (dates to be updated). For eksempel falt SMI® (Swiss Market Index) midlertidig til rundt 7.650 poeng – en betydelig nedgang hvis man tenker på at den var over 11.000 poeng i februar i år.

Slike svingninger har i sin natur en mye sterkere effekt på gearede produkter, fordi de forsterker bevegelsene i den underliggende faktorindeksen. Dette fører til uforholdsmessige tap hvis man har satset på «feil retning». Men for å unngå å tape alt, er sertifikatet utstyrt med en egen beskyttelsesmekanisme.

Som et eksempel kan vi anta at prisen på et underliggende instrument faller med 10 prosent i løpet av én dag. Har man investert i et Bull & Bear-sertifikat med 10x faktorindeks knyttet til den underliggende aktiva, vil man tape hele den investerte kapitalen. For å forhindre at dette skjer, er sertifikatene utstyrt med en pristerskel, altså en spesiell beskyttelsesmekanisme. Den setter den maksimale, tillatte negative prisendringen av underliggende aktiva sammenlignet med dens siste verdivurderingskurs, før en intradag indeksjustering foretas. Ny verdivurderingskurs fastsettes, og en ny indeksberegningsdag starter.

Til tross for at et total tap kan unngås, er det viktig å merke seg at en intradagsjustering innebærer erkjennelse av at tap har skjedd, siden videre deltakelse i prisendringene i underliggende aktiva nå skjer fra det nye nivået av faktorindeksen. En gjeninnhenting til den opprinnelige prisen er neppe mulig.

Et tenkt eksempel

Bull & Bear-sertifikat lang med faktor åtte på et underliggende verdipapir. Terskelen er på 90 prosent – en forskjell på 10 prosent.

Dag 0:

Aksjekursen og prisen på faktorindeksen er i utgangspunktet på EUR 100,00. Det setter terskelen på EUR 90,00.

Dag 1a:

Kursen på aksjen faller i utgangspunktet (intradag) med 12,5 prosent til EUR 87,50 i løpet av handelen. På grunn av den integrerte 8x gearingen, ville faktorindeksen falle til EUR 0,00 (8 x 12,5 %) uten den integrerte terskelen og dermed miste hele verdien. Terskelen på 10 prosents forskjell sikrer at når terskelen nås eller overskrides, realiseres tapet i underliggende aktiva ved en intradag indeksjustering. Det betyr at faktorindeksen med denne justeringen i utgangspunktet faller fra EUR 100,00 til EUR 20,00 (8x) 10 %), og den nye referansegrensen er nå på EUR 81,00 (90 prosent av den nye aksjekursen på tidspunktet for indeksjustering). De ytterligere tapene på 2,5 prosent av underliggende aktiva fortsetter å redusere verdien av faktorindeksen uten å utløse en ny intradag indeksjustering.

Dag 1b:

Etter at verdipapiret har hatt et tap på 12,5 prosent, henter det seg inn igjen samme dag og slutter på EUR 94,50. Fra verdipapirets siste kurs på EUR 90,00, er dette en økning på 5 prosent. For Bull & Bear- sertifikater multipliseres også denne veksten med faktoren, og fra den nye kursen på EUR 94,50 stiger sertifikatet med 40 prosent til EUR 28,00.

Dag 2:

Dagen etter øker verdipapiret fra EUR 94,50 til den opprinnelige kursen på EUR 100,00, og dermed en vekst på 5,82 prosent. Bull & Bear-sertifikatet øker fra EUR 28,00 til EUR 41,04.

Illustrasjon av en intra-dag indeksjustering

Et tenkt eksempel

Sammendrag:

Bull & Bear-sertifikatet er vesentlig lavere enn ved starten, selv om aksjekursen ikke har endret seg gjennom hele perioden. Årsaken er at aksjekursen har falt under tapsgrensen selv om den kun falt midlertidig. Verdien på sertifikatet ble basert på den nye prisen på den underliggende aktiva og handlet lavere på slutten enn ved begynnelsen.

Bull & Bear-sertifikater lar deg på en enkel og effektiv måte dra fordel av stabilt økende eller fallende pristrender. De kan gi gode muligheter for kortsiktige investorer som aksepterer risiko. Ikke bare mulighetene, men også de høye risikoene bør alltid vurderes før man bestemmer seg for å investere i slike sertifikater.

Investorer i produktene er utsatt for risikoen for at utstederen eller garantisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktene. Et totalt tap av den investerte kapitalen er mulig. Produktene er ikke underlagt noen depositumsbeskyttelse.

Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.

På grunn av gearingseffekten er det økt risiko for tap (risiko for totaltap) med gearingprodukter, f.eks. Bull & Bear-sertifikater, Warrants og Mini Futures.

Produkt- og eventuelle finansieringskostnader reduserer verdien av produktene.

Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.