Utdanning

Bull & Bear-sertifikater: Effektiv utnyttelse av daglige bevegelser

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
01.02.2022 | 2 minutters lesetid
factor-certificates-effectively-leveraging.jpg

Bull & Bear- sertifikat er en enkel og effektiv måte å tjene på perioder med stabile pristrender, enten kursene går opp eller ned. Det gjøres ved å utnytte den daglige prisutviklingen i det underliggende aktiva, som kan være en aksje eller en indeks. På en effektiv måte kan man være med på utviklingen i det underliggende aktiva. Faktoren – dvs gearingen – forblir konstant. Derfor tilsvarer investeringen en reinvestering på daglig basis.

Uproporsjonal høy deltakelse

Med denne formen for sertifikater tar man del i den daglige prisutviklingen til et referanseinstrument. Dette er produkter uten fast utløpsdato. Sertifikatet følger ytelsen til en faktorindeks med et konstant forholdstall (ratio). Verdsettelseskursen er sluttkursen til referanseinstrumentet for en gitt indeksberegningsdag. Indeksnivåberegningen er basert på endringen i verdsettelseskursen sammenlignet med dagen før. Faktorindeksen tar hensyn til gearingen. Det innebærer at den reflekterer utviklingen til underliggende aktiva på daglig basis ved å multiplisere endringen i verdien med en konstant faktor. Hvert Vontobel sertifikat har sin egen faktorindeks. Det offentliggjøres detaljerte data for disse indeksene, det skal sikre høy grad av åpenhet.

 

Vontobel Bull & Bear- sertifikat – høy transparens, enkel tilgang

Hvert Vontobel Bull & Bear-sertifikat har sin spesifikke faktorindeks. Vontobel beregner faktorindekser med faktorer av ulik størrelse på en lang rekke forskjellige referanseinstrumenter. Investorer har tilgang til fyldig informasjon om sertifikatene – slik som produktfunksjoner, daglige priser og historiske resultater på Vontobels nettsted for strukturerte produkter, www.derinet.com/factor-certificates.

Sertifikatene er knyttet til en portal for Vontobel-indekser. På https://indices.vontobel.com kan man enkelt få detaljert informasjon om ytelsen og strukturen til de ulike faktorindeksene. Å kunne finne et så omfattende utvalg av relevant indeksrelatert informasjon så raskt betyr at man kan navigere effektivt, og få et komplett bilde av produktene.

 

Vellykket investering krever stabile trender og riktige markedsforventninger

Volatilitet har ingen innvirkning på prisingen av Bull & Bear-sertifikater. Samtidig er sertifikatene svært avhengig av trender. Det betyr at selv om de gir muligheter for uforholdsmessig høye gevinster, kan de også resultere i uforholdsmessig store tap – og til slutt et tap av hele investeringen. Slike tap oppstår når prisen på underliggende aktiva beveger seg i en ugunstig retning for sertifikatet.

Investorer må også være klar over at en faktorindeks kan gi betydelige tap i urolige perioder med sidelengs bevegelser, selv om det ikke har vært vesentlige endringer i prisen på referanseinstrumentet gjennom perioden sett under ett. På grunn av måten faktorindeksene beregnes, kan resultatet - som følge av sideveis bevegelser i verdien av referanseinstrumentet (dvs. kursen vekselvis stiger og faller) - bli til tap for faktorindeksen og dermed også for det aktuelle sertifikat.

 

Lang eller kort – alt avhenger av markedets forventninger

En faktorindeks (lang) følger en «lang» strategi. Indeksverdien øker uforholdsmessig når prisen på referanseinstrumentet stiger, og den synker uforholdsmessig når prisen faller. En faktorindeks (kort) oppfører seg på motsatt måte: Den øker/synker uforholdsmessig når prisen på referanseinstrumentet faller/stiger. En faktorindeks (kort) reflekterer altså en trend motsatt av referanseinstrumentet.
 

Valutakurseffekt

Hvis sertifikatet er i en annen valuta enn den underliggende faktorindeksen, kan ytelsen til faktorindeksen avvike fra Bull & Bear sertifikatet, og for en investor kan det slå ut begge veier. Det er altså investoren som bærer valutarisikoen.

Bull og Bear Produkter

Investorer i produktene er utsatt for risikoen for at utstederen eller garantisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktene. Et totalt tap av den investerte kapitalen er mulig. Produktene er ikke underlagt noen depositumsbeskyttelse.

Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.

På grunn av gearingseffekten er det økt risiko for tap (risiko for totaltap) med gearingprodukter, f.eks. Bull & Bear-sertifikater, Warrants og Mini Futures.

Produkt- og eventuelle finansieringskostnader reduserer verdien av produktene.

Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.