Investeringsforslag
Annonse

Hva kan du kontrollere?

Karl O.Strøm
31. mai 2022 | 5 minutters lesetid

Under utfordrende markedsforhold kan et mer taktisk tankesett være en fordel.

Det er turbulent på internasjonale markedsplasser nå for tiden, med store svingninger i både aksjer, rentepapirer, råvarer og valuta. Eksempelvis har den ledende indeks for amerikanske aksjer, S&P 500, hatt sin svakeste start på året siden 1932. Indeksen var ved slutten av denne uken ned -18% hittil i år, mens den mer teknologitunge NASDAQ 100 i skrivende stund har falt -27,5%. De mest vekst-drevne aksjene som var svært populære frem til starten av 2021 har blitt straffet enda hardere. Mange er ned 70-90%.

I råvarer er bildet blandet. Oljen holder seg nær rekordnivåer, og det samme gjelder for en del jordbruksråvarer. Begge kan i hvert fall delvis knyttes til situasjonen i Ukraina. Mange metaller har dog falt tilbake betydelig siste halvår, og både kobber, aluminium, gull og sølv handles nå under sitt 200 dagers glidende gjennomsnitt.    

I obligasjonsmarkedet har årets brå renteoppgang ført til kraftige kursfall. Det amerikanske børshandlede fondet TLT som holder 20-års amerikanske statsobligasjoner er ned -20% hittil i år. Det har således hjulpet lite å holde en blandet portefølje i rente- og aksjepapirer i dagens situasjon. Begge er kraftig ned.

Oppi alt dette har Oslo Børs holdt seg godt. Dette grunnet en heldig sektorsammensetning, der særlig oljeaksjer veier tungt i indeksen. Man må imidlertid ikke glemme at det var først i oktober 2021 at Equinor etablerte seg over kurstoppen fra 2006. Etter 15 års ørkenvandring har altså nå oljeprodusenten sin plass i solen. For øvrig preges vinnerlisten av selskaper innen shipping og oljeservice. Sektorer som begge har vært preget av serie på serie med restruktureringer og kapitalpåfyll de senere to tiår. Ikke akkurat noe stabilt sted å oppbevare verdier. Vekst- og teknologiaksjer har fått juling også på vår hjemlige børs. Oslo Børs teknologiindeks er også ned nær 40% siden årsskiftet.

 

 

En tid for taktikere

Etter flere år med oppgangsperiode har disse trender blitt brutt i de fleste markeder, og vi ser større turbulens og regelrett nedtrend. Under slike forhold kan man i liten grad lene seg tilbake i stolen og la tiden jobbe for investeringsporteføljen. Så hva gjør man? Fins det noe veikart for hvordan en kan gå frem? Ja, det fins både noen overgripende betraktninger, og tips for konkret handling. Hva som er det best for den enkelte kommer an dog an på en rekke forhold, som utgangspunkt, tidshorisont, risikovilje, kompetanse, tilgang til verktøy og vilje til tidsbruk. Det gjelder som alltid å fokusere på hva du kan kontrollere, og å bruke metoder som passer din stil.

 

Strategi vs. taktikk

Generelt kan man si at investeringsstrategien er de lange linjer på hvordan du går frem som investor, mens taktikk beskriver et mer kortsiktig handlingsmønster. Den vanligste investeringsstrategi for folk flest er månedlig sparing i diverse fond. Dette fortsetter man gjerne med så lenge man er i arbeid, og penger settes inn uavhengig av gode og dårlige tider. Når man blir pensjonist reverseres dette, og kapital tas ut. Er man en slik aktør vil dårlige perioder i markedet kunne være en fordel, forutsatt at de ikke inntreffer mot slutten av spareperioden. I bearmarkeder kan det endog være lurt å øke den månedlige sparingen, da du får mer aksjer for pengene.

For investorer som allerede har betydelig formue plassert i markedet er imidlertid slike perioder vanskelige. Diversifisering fungerer dårlig når «alt» er dyrt og priser faller både i aksjer, obligasjoner og eiendom. En del investorer har regler for å redusere eksponering når ledende markedsindekser faller under f.eks. 100 eller 200 dagers glidende gjennomsnitt. Da kan man være en kjøper når nedgangen går mot slutten, som synliggjøres ved at indeksene før eller senere slutter å falle.

For den med tid og lyst til å være aktiv i markedet kan bearmarkeder by på interessante muligheter. Man må imidlertid operere etter et annet regelsett enn det som gjelder i bullmarkeder, og være en god taktiker. Følgende poeng er viktige:

Timing

I bullmarkeder er det mindre farlig å bomme med en dag eller uke når du kjøper en OK aksje. Tiden jobber for deg, og opptrenden vil som regel løfte gode aksjer videre. I bearmarkeder kan aksjer falle mye mer enn du tror. En aksje som har falt 90% kan sies å være en aksje som først har falt 80%, og så halvert seg. Mange slike aksjer kommer aldri opp igjen, eller det tar mange år. Løsningen ligger i å være kresen på når og hva du kjøper. Studer oppførselen til aksjen, sektoren og markedet nøye. Se etter tegn på relativ styrke, og/eller at den tar imot på etablerte støttenivåer. En gradvis inngang kombinert med en forhåndsdefinert stop-loss kan gjøre at du kan kapitalisere på noen av de kraftige rallyene som ofte inntreffer i bearmarkeder. Bruk alltid stop-loss. Gå heller på flere ganger i samme aksje.

Svingninger

I urolige markeder er det mye større svingninger (volatilitet) enn man er vant til. Daglige bevegelser 2-3 ganger større enn vanlig kan hyppig forekomme. Det samme gjelder brå og uforutsigbare retningsskifter. Tendensen i en markedsindeks kan være fast og fin på morgenen, men ned 3-5% senere samme dag ofte uten noen konkrete nyheter. Under slike forhold må man ha begge hendene på rattet. Mitt tips er å fokusere på indeksene eller lederne (de største og mest likvide) aksjene i hver sektor, benytte gradvis inngang, ha stopp på alle posisjoner og (som nevnt over) heller prøve seg flere ganger. I tillegg kan det være lurt å ha mindre posisjoner enn du vanligvis tar for ikke å øke risikoen.

Scenariobasert handelsplan

Noe jeg selv fokuserer på i disse dager er å ha en scenariobasert handelsplan. Man kan f.eks. ha en grunntanke (scenario A) om at en indeks, råvare, aksje eller sektor er moden for en opptur. Antagelsen er velbegrunnet, og basert på all tilgjengelig informasjon på tidspunktet. Trolig er det mange i markedet som ser det samme som deg, og vil prøve seg. Likevel kan det selvsagt gå andre veien. Nøkkelen for å snu nederlag til suksess er å kunne ha et scenario B som er mer omfattende enn bare en stopp-loss som tar deg ut av posisjonen. Vending nedover igjen og at nivået ikke holder er informasjon du potensielt kan profitere på gjennom å initiere en shortposisjon.

Kanskje har noe jeg følger med på hatt flere dager med fall, nådd et teknisk støttenivå, vist tegn til stabilisering, og begynner å prøve seg på oppsiden. Et kjøp virker interessant, og jeg gjør det. Fungerer det bra øker jeg posten, og flytter stoppen oppover til området omkring inngangsverdi. Går den da så har man ikke tapt noe på å prøve seg. Ofte gjøres dette på flere verdipapirer samtidig, som antas svinge i takt med scenario A. Begynner stopp etter stopp å gå så er imidlertid dette verdifull informasjon. Har man planen klar kan feilingen ved teknisk støtte og vending i momentum gi deg en god inngang i en short. Men det er ikke lett å gjøre en slik vending om man ikke har tenkt igjennom det på forhånd.

 

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen skrev jeg i 2021 boken «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og lanserte et hedgefond som handler etter de samme prinsipper. Vontobel spurte om jeg ville skrive noen innlegg til deres blogg, i likhet med hva tradere og forvaltere gjør i andre land. Jeg vil understreke at intet av det jeg skriver på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.