Investeringsforslag
Annonse

Handle NASDAQ 100 og S&P 500 indeksen

Karl O.Strøm
1. april 2022 | 6 minutters lesetid

Indeksfond er godt likt av langsiktige investorer, men visste du at indeksene også er populære blant tradere? Og det av gode grunner?

En aksjeindeks er som kjent en samling av aksjer som skal representere en logisk gruppe av selskaper. Det kan være mange utvalgskriterier, slik som geografi, størrelse, sektor eller vekstprofil. De mest kjente og populære er imidlertid de brede markedsindeksene som kombinerer geografi, børs og markedsvekt (størrelse). Oslo Børs har referanseindeksen OSEBX, men også den noe smalere OBX-indeksen med de 25 største selskapene. I Sverige benyttes den tilsvarende OMXS30, og Tyskland har sin DAX som inneholder 40 aksjer.

Felles for disse markedsindeksene er at de til enhver tid inneholder de største og mest handlede aksjene i sitt marked, og at aksjene innbyrdes i indeksen vektes etter størrelse. Store selskap får større vekt enn mindre selskap, og stiger kursen på et selskap mer enn de andre i indeksen vil det samtidig få større vekt. Det er også vanlig med jevnlige justeringer av indeksene, der de svakeste selskapene erstattes av nykommere som er på vei opp i størrelse og handelsvolum.

Dette elementet av automatisk selvjustering er en av tingene som gjør indeksene attraktive for langsiktige investorer. Justeringen sørger for at indeksen reflekterer toppselskapene i det aktuelle markedet. At indeksen inneholder et bredt utvalg selskaper gir god risikospredning, ofte kalt diversifisering. Indeksfond basert på slike indekser er også som regel billige målt etter forvaltningskostnad. Dette fordi forvaltningen i stor grad automatiseres. Dette er rett og slett en robot-jobb.

Mest kjent er den brede amerikanske S&P 500 indeksen (SPX), som består av 500 selskaper notert på de amerikanske børsene. Størrelse (markedsvekt), daglig handel (likviditet) og lønnsomhet er hovedkravene for sammensetningen av indeksen. Nesten like kjent er NASDAQ 100 indeksen (NDX), som inneholder de 100 største selskapene på NASDAQ-børsen i USA. Det er et betydelig overlapp mellom disse to indeksene, men NASDAQ har en høyere andel av teknologiselskaper. Dette gjør at den svinger noe mer enn S&P 500. Gode år har ofte gitt sterkere oppgang i NDX enn SPX, mens nedganger også har vært kraftigere.

Nøkkelen til billige indeksfond er likvide indeksprodukter

SPX og NDX er blant indeksene som flest indeksfond er basert på, og også der disse fondene som regel er billigst målt i årlig forvaltningskostnad. Årsaken til at forvaltningskostnadene for slike fond kan holdes så lave er i hovedsak at det fins svært likvide instrumenter tilgjengelig for å handle selve indeksen, såkalte indeksfutures. Dette gjør det lettere for forvalterne å tilby sine produkter, og å håndter penger inn- og ut fra investorer hver dag. Mye kan automatiseres. Når det er mulig for forvalterne å holde kostnadene nede sørger konkurransen for at denne fordel flyter videre til investorene. Dette er gode greier.

Futures på aksjeindekser er i på samme måte som sine «søsken» og historiske forgjengere, futures på råvarer, en form for standardiserte finansielle kontrakter. Råvarefutures har som regel et fysisk underliggende, og er rett og slett en kontrakt for fremtidig (future) levering. Olje, aluminium, kobber, hvete, soya og liknende er blant de mest kjente slike futures. I motsetning til disse er futures med aksjeindekser som underliggende et rent finansielt produkt, med daglig kontant avregning. Indeksfutures er blant verdens mest handlede finansielle produkter, men det er i stor grad et marked forbeholdt profesjonelle aktører. Banker, forvaltere, meglerhus, market-makere, robothandlere, hedgefond og større profesjonelle tradere dominerer handelen i indeksfuturene, med S&P 500 og NASDAQ 100 som de mest populære. Disse omsettes for hundretalls av milliarder kroner hver dag.

Til daglig forvalter jeg et hedgefond. Fondet handler daglig i futures basert på både aksjeindekser og råvarer. Desidert mest aktivitet har vi hittil hatt i NASDAQ 100 futures. Jeg kjenner de godt, og liker å handle i dem både long og short. Fondet følger også tett flere av enkeltselskapene indeksen består av, eksempelvis tech-gigantene Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Google, AMD og Nvidia.

Direkte handel i indeksfutures er imidlertid forbeholdt profesjonelle. Instrumentene anses som komplekse produkter, man må ha tillatelse/godkjenning for å handle de, og minimum handelsbeløp er stort. En (1) kontrakt på NASDAQ 100 futures har i dag en verdi på ca. 2,5 millioner kroner. Tilsvarende verdi på en S&P 500 kontrakt er i skrivende stund også ca. 2 millioner. De som handler produktet må imidlertid ikke betale hele dette beløpet med en gang, men kun stille en sikkerhet tilvarende en margin på ca. 10-20%. Dette gjør at profesjonelle raskt kan ha betydelig gearing (belåning) på sine posisjoner. I sum er disse handelsbetingelsene praktiske for større aktører, men gjør handel i futures uegnet for de fleste private tradere. Svært få nordiske meglerhus tilbyr dessuten handel i USA-noterte futures, så man må til de større internasjonale aktørene for å få tilgang. Igjen noe som er komplisert og lite formålstjenlig for de fleste private tradere.

Den gode nyheten er at det fins løsninger på dette, og nå har det blitt enda lettere å handle USA-indeksene også fra Norge.

Indeksprodukter for tradere

Det de fleste private tradere vil foretrekke er at noen tilbyr forståelige og lett tilgjengelige verdipapirer som kan handles til en fornuftig kostnad gjennom norske nettmeglere, og helst i NOK. Det har vært og er enkelte aktører som tilbyr noen slike produkter. Nytt nå i år er at den globale (opprinnelig sveitsiske) aktøren Vontobel kommer til det norske markedet med sine produkter. Vontobel har lenge vært en kjent tilbyder av tradingprodukter i Sverige, og nå slippes en del av de mest populære variantene også i Norge.

Indeksprodukter på NASDAQ 100 og S&P 500 er blant de produktene som nå er tilgjengelige. Produktutvalget muliggjør både å posisjonere seg for oppgang (bull/long) og nedgang (bear/short). Begge retningene er tilgjengelig med ulike grader av gearing (innebygget belåning). Jo høyere gearingen er jo mer risiko er forbundet med å eie produktet. Både gevinster og tap kan komme raskt. Det er derfor svært viktig å sette seg godt inn i hvordan disse produktene virker før man handler de, og å bruke de på riktig måte.

Enkelte ting er imidlertid greit å ha klart for seg:

  • Eksponering – Det disse produkter indirekte gir eksponering mot er prisutviklingen til NASDAQ 100 og S&P 500 futures, og i tillegg vil prisen i NOK svinge med utviklingen på USD/NOK. Selve futurene er svært likvide og svinger ofte betydelig også før US-børsene åpner. Det er derfor en Market Maker kan tilby handel i disse også for større ordre.
  • Likviditet/omsetning – Selv om det enkelte produkt du ser i Norge kan være lite handlet, eller ikke omsatt på den aktuelle dagen er det masse handel i de underliggende (futures). Man handler derfor på reelle priser.
  • Kostnader - Forskjellen mellom kjøps- og salgskurs (spread) er det Market Makeren tjener på. Forskjellen gjenspeiler både spread mellom kjøps- og salgskurs i de underliggende futures, men også spread og kostnad for å håndtere valutaen. Underliggende handles i USD, mens du kjøper og selger i NOK.
  • Markedsretning – Kjøper du en bull/long posisjonerer du deg for oppgang. Kjøper du en bear/short er du posisjonert for nedgang.
  • Gearing – Gearingen angir hvor kraftig eksponert du er. 3X er 3 ganger utviklingen på det underliggende. Har du kjøpt for NOK 10.000 vil egenkapitalen din svinge som om du skulle kjøpt for 30.000. Normalt for proffe som handler direkte i futures er å stille ca. 10-12% margin, noe som kan sammenlignes med 8-10x gearing. Jo høyere gearing, jo høyere risiko. Eventuelt jo høyere gearing, jo mindre posisjon kan man ha for samme eksponering.

Slike produkter er konstruert for kortsiktig trading, og til å handle på én trend-bevegelse av gangen i de underliggende. Er man ute etter å eie en eksponering mot de brede USA-indeksene langsiktig er det bedre å velge et vanlig fond, en ETF eller et ugearet tracker-produkt. USA-fond er tilgjengelig i Norge, men handles som kjent kun en gang om dagen og på ukjent kurs. ETF’er som følger disse indeksene fins notert i USA og i enkelte andre markeder. Ingen er notert i Norge.

I tillegg til å kjenne produktene er det viktigste selvsagt å ha en god strategi for hvordan man trader. Størrelsen på posten i forhold til tilgjengelig kapital, samt dine regler for når og hvordan du går ut og inn vil er avgjørende for risikoen og resultatet.

Det fins ingen fasit i trading, og heller ingen garantert vei til suksess. Det er viktig å ha en bevisst strategi, måle sine resultater, og jobbe for kontinuerlig forbedring. Mange tradere like å handle enkeltaksjer, og ser på indeksene mest for å få en indikasjon på stemningen i markedet. Selv foretrekker jeg det omvendt, ved å fokusere på indeksene og ha enkeltaksjer ved siden av.

Vontobel tok kontakt fordi det var kjent at jeg handlet mye i internasjonale indekser og aksjer. Det er flere tradere og hedgefondforvaltere som skriver innlegg på deres blogg i andre markeder, og de spurte om jeg var interessert i å skrive noen innlegg for de her i Norge. Det er min interesse for trading som fikk meg til å skrive boken «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og å lansere hedgefondet som jeg forvalter. Jeg vil understreke at intet av det jeg skriver på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller på noen annen måte noen oppfordring til handling. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter. Det fins mye tilgjengelig info.

Men at det dukker opp flere valgmuligheter for tradere, ja det er en god ting.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.