Utbildning

Produkter med hållbara aspekter

bank-vontobel-ag-logo-talendo.png
Vontobel Markets
28.07.2022 | 2 Minimiera
GettyImages-503880913_BW.jpg

Från hållbara investeringslösningar till samhällsengagemang och miljömässig hållbarhet: företagsansvar har en lång tradition hos Vontobel. Det bemöts i all sin komplexitet - och får regelbundet utmärkelser.

Från hållbara investeringslösningar till samhällsengagemang och miljömässig hållbarhet: företagsansvar har en lång tradition hos Vontobel. Det bemöts i all sin komplexitet - och får regelbundet utmärkelser.

Hållbarhet, inklusive ansvarsfull användning av naturresurser och skydd av universella mänskliga rättigheter, påverkar många områden i livet. Allt fler investerare vill att hållbara aspekter ska beaktas i deras finansiella investeringar.

Certifikat och strukturerade obligationer (hädanefter "produkter") är enligt vår uppfattning viktiga komponenter i en diversifierad finansiell investering. Genom att erbjuda produkter med hållbarhetsegenskaper ger vi skyddet av naturresurser och universella mänskliga rättigheter en central plats i vår affärsverksamhet. I den europeiska regionen gäller detta särskilt förverkligande av målen i Europeiska unionens agenda för hållbara finanser, som vi vill stödja och främja med sådana produkter.

Vår klassificering av produkter med hållbarhetsaspekter är baserad på industristandarder och ser ut påföljande sätt:

2022-07-28_ESG_SWE
  1. Icke-ESG: Produkter utan miljömässiga aspekter är klassificerade som "icke-hållbara".
  2. Miljö: När det gäller produkter med beteckningen "miljö" I den mening det avser art. 2 nr. 7 lit. a) av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565, används en viss procentandel av användningen av intäkterna för att finansiera miljörelaterad ekonomisk verksamhet, t.ex. sol- eller vindkraftverk. Respektive procentvärde fastställs enligt specifikationerna i taxonomiförordningen. Denna information avser i allmänhet nivån för emittenten eller den grupp som den tillhör.
  3. Hållbarhet: När det gäller produkter med beteckningen "hållbarhet" I den mening det avser art. 2 nr. 7 lit. b) av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565, används en viss procentandel av användningen av intäkterna för att finansiera miljörelaterad ekonomisk verksamhet. Respektive procentvärde fastställs i enlighet med kraven i förordningen om offentliggörande av information om hållbar finansiering. Denna information avser i allmänhet nivån för emittenten eller den koncern som den tillhör.
  4. PAI: När det gäller produkter med beteckningen "PAI" (ESG-strategi med beaktande av miljömässiga och sociala frågor.) I den mening det avser art. 2 nr. 7 lit. c) av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565, försöker man minska de negativa effekterna på de viktigaste hållbarhetsfaktorerna (så kallad negativa konsekvenser för hållbar utveckling). Dessa överväganden tas I allmänhet av emittenten eller gruppen emittenten tillhör. På den underliggande nivån beaktas ESG-strategin med hjälp av uteslutningskriterier.

I samband med en produkts specifika hållbarhetsegenskaper beaktas i allmänhet två nivåer: Å ena sidan emittenten eller den grupp som emittenten tillhör och å andra sidan den underliggande nivån. Fokus ligger på emittenten eller den grupp som den tillhör.

Emittenten

Från hållbara investeringslösningar och ett engagemang för samhället till miljömässig hållbarhet: samhällsansvaret har en lång tradition hos Vontobel och uppskattar all dess komplexitet.

Vontobel har åtagit sig att följa principerna och målen för hållbar utveckling. Vontobel undertecknade till exempel FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) 2010 och anslöt sig till FN:s Global Compact 2017.

Vontobel har fått betyg över genomsnittet inom ESG av ledande undersökning och kreditinstitut på området:

  • ISS Group har tilldelat Vontobel "Prime Status" inom ISS ESG Corporate Rating. Prime status tilldelas företag som överskrider de definierade hållbarhetskraven (Prime Threshold) av ISS ESG för en specifik bransch inom ISS ESG Corporate Rating.
  • Ett annat ledande ESG-forsknings- och kreditvärderingsinstitut, Sustainalytics, har också gett Vontobel Holding AG en ESG-riskbedömning på 17,9 (låg risk). Detta placerar bolaget på plats 105 av totalt 920 inom branschgruppen "Diversified Financials".
  • Slutligen har MSCI ESG också bedömt Vontobel över genomsnittet. På en skala från CCC till AAA ger MSCI ESG Vontobel betyget A.

Vontobel är också medlem i olika organisationer och medundertecknar olika investerarinitiativ. På detta sätt engagerar sig Vontobel för en hållbar utveckling av miljön och samhället. Ytterligare information om Vontobels företagsansvar finns på följande webbplats.

I samband med utgivning och klassificering av produkter med hållbarhetsegenskaper följer Vontobel produkt- och transparensstandarden för hållbara strukturerade värdepapper från den tyska derivatföreningen (DDV) (nedan kallad hållbarhetskoden).  Hållbarhetskoden är tillgänglig här

Den underliggande
När det gäller det underliggande instrumentet ser vi till att det företag som har emitterat det underliggande instrumentet (t.ex. ett företags aktier eller obligationer) inte har begått några allvarliga överträdelser av FN:s Global Compact och att valet av det underliggande instrumentet görs i enlighet med en särskild ESG-strategi.

Det underliggande instrumentet väljs ut på grundval av ett urvalsförfarande som tar hänsyn till exempelvis minimala uteslutningar, en strategi för bästa i klassen eller ett tematiskt urval.

Därvid förbinder vi oss - i enlighet med hållbarhetskoden - att inte identifiera produkter med hållbarhetspåverkan vars underliggande eller referens långivare är företag som genererar försäljning (produktion och/eller distribution) från följande källor:

  • Militär utrustning> 10 % (Förbjuden militär utrustning> 0 %)
  • Tobaksproduktion> 5 %
  • Kol> 30 %

Dessutom gäller ytterligare kriterier för uteslutning

Inom ramen för ESG-strategin används resultaten från respektive Vontobel-kompetenscenter inom kundtjänstenheten "Asset Management" och dess avdelningar samt externa dataleverantörer (t.ex. MSCI ESG Rating och Refinitiv) som datakällor.

Mer information och hela "ESG Product and Transparency Standard of Vontobel" finns här.

Taggar: