Investeringsidé
Annons

Jämställdheten – En möjlighet för framtidens vinnare

Vontobel Markets
12 dec 2023 | 5 Minimiera

Sverige är ett land i framkant när det kommer till jämställdhet men det finns fortfarande mycket kvar att göra och stora skillnader att bekämpa. Runt om i världen pågår det ständigt arbete i såväl länder som företag att förbättra jämställdheten. Flera företag arbetar för att på arbetsplatser förbättra arbetsmiljön och minska lönegapet mellan män och kvinnor i såväl lägre som högre positioner. Att investera i företag och portföljer bestående av företag som jobbar mot jämställdhetsmål kan vara en möjlighet för att hitta framtiden vinnare, detta då mycket tyder på att de företag som tänker på jämställdhet och arbetsmiljö fostrar en kultur av presterande medarbetare som levererar resultat och tillväxt.

Track Feminvest VON

Vontobel har lanserat ett strategiskt certifikat med ett underliggande index som beräknas av Bank Vontobel AG med Vontobel Asset Management som indexsponsor för att göra det enklare att investera i en jämställd framtid ur ett köp- och säljperspektiv med bara ett klick, börshandlat. Detta strategiska certifikat följer det underliggande Vontobel Gender Equality Strategy Index som strävar efter att investera globalt i företag som stärker kvinnor på arbetsplatsen, företag som leds av kvinnor eller har kvinnor på viktiga C-positioner (dvs. VD, CFO eller ordförande). Indexet följer också företag som sticker ut genom att ha ett lågt lönegap mellan kvinnor och män och har program som uppmuntrar professionell utveckling bland alla anställda. Fokus ligger på att leverera positiv avkastning i förhållande till MSCI ACWI Index USD som jämförelseindex. Feminvest agerar marknadsföringspartner för produkten i Sverige.

Företags jämställdhetsarbete och hur det går att mäta

Den allmäna uppfattningen är kanske att det är svårt att mäta hur företag arbetar gentemot jämställdhet. Men inom arbete med aktie- och marknadsanalyser mäter man ett flertal punkter från klassiska ESG frågor såsom klimatpåverkan till hur företag arbetar internt med frågor rörande jämställdhet.

Data- och nyhetsleverantörer såsom Bloomberg tillhandahåller data på jämställdheten inom börsnoterade bolag. Det går att mäta på många sätt till exempel andelen kvinnor i styrelsen, andelen kvinnor i ledande befattningar samt andelen kvinnliga anställda. Men jämställdhet är mer än så, det bygger också på vilka möjligheter som finns för anställda på företagen samt möjligheter till vidareutveckling och utbildning. När man investerar i bolag är detta någon som man kan väga in men om man utgår från Bloomberg och den data som finns, så kan man tyda att sedan 2010 har bolag där kvinnor står för 25% av ledningen eller mer presterat bättre än S&P 500 indexet med särskild stor skillnad under 2020 och 2021. Om man kollar på intäkter och ROE (Return on Equity) syns det i andra marknadsanalyser samma trender där företag med större fokus på jämställhet generellt presentera bättre inom dessa parametrar.

En global exponering

Om man tar en snabb titt på några komponenter i indexet finns följande företag med:

Microsoft Corporation är ett av världens största bolag och är verksamma inom mjukvaruindustrin. Företaget erbjuder applikationer, extra molnlagring och avancerade säkerhetslösningar. Microsoft har kunder över hela världen och om man kollar Bloombergs statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män får Microsoft Corporation ett betyg på 10 av 10. Vidare framgår det också att uppsättningen kvinnor i styrelsen är 41,66% (2023).

Novo Nordisk A/S är ett annat företag som är inkluderat i indexet. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför läkemedelsprodukter. Bolaget fokuserar på diabetesvård och erbjuder system för insulintillförsel och andra mediciner och produkter ämnade för diabetiker, och är en av världens ledande leverantörer och innovatörer inom området. Novo Nordisk arbetar också inom områden som hantering av blodspillning, tillväxtstörningar och hormonersättningsterapi. Novo Nordisk verkar över hela världen och har under 2023 varit ett de mest populära företagen på den danska men också europeiska börsen. Även Novo Nordisk har enligt Bloomberg fått ett betyg på 10 för lönegap mellan kvinnor och män, där 10 är högsta. Därutöver är det för nuvarande 46,5% kvinnor i styrelsen och 49% av de anställda är kvinnor, varav 39% av ledingen (2023).

Ett annat bolag som inkluderas i indexet är Fortescue Metals Group Ltd. som prospekterar efter och producerar järnmalm. Företaget bedriver verksamhet över hela världen och har sin bas i Australien. Bolaget ger exponering mot en intressant sektor nödvändig i omställningen till grön energi samt ger exponering mot Australien och den australienska dollarn, vilket annars kan vara svårt att investera i. Enligt Bloombergs statistik över löneskillnaden mellan kvinnor och män får även Fortescue Metals Group Ltd betyg 10 av 10. Bolaget har en hög andel kvinnor i styrelsen där den nuvarande styrelsen för 2023 består av 62,5% kvinnor. Oavsett om branschen historisk har varit mansdominerad är 23% av de anställda kvinnor och 30% av ledningen består av kvinnor.

Strategin bakom indexet

Indexsponsorn (Vontobel Asset Management AG) strävar efter att generera en positiv avkastning genom att välja aktier i medelstora och stora företag från utvecklade marknader som, enligt dess uppfattning, stärker kvinnor på arbetsplatsen och kan bidra till att främja jämställdhet mellan könen. Indexsponsorn fokuserar på företag inom följande investeringsteman baserat på data från en erkänd dataleverantör: kvinnor på arbetsplatsen, kvinnligt ledarskap samt löne och utvecklingsmöjligheter. Temat kvinnors inflytande och arbetsplats inkluderar företag med en klassledande representation av kvinnor på olika nivåer i företagshierarkin. Temat kvinnligt ledarskap inkluderar företag med en eller flera kvinnor i en ledarposition (C-positioner). Slutligen inkluderar temat löne & utvecklingsmöjligheter med företag som antingen har en låg löneskillnad mellan könen och/eller har infört principer för utveckling av humankapital.

Urvalsprocessen definieras och genomförs av Indexsponsorn i enlighet med en egenutvecklad kvantitativ modell. Urvalsprocessen är uppdelad i 4 steg.

1. Indexsponsorn väljer ut aktier i stora och medelstora (mid- och large-cap) bolag från utvecklade marknader.

2. För det andra exkluderas företag som bryter mot FN:s Global Compact, har någon koppling till kontroversiella vapen, olje- och gasindustrin, utvinning av termiskt kol, som har intäkter överstigande 10% från produktion av tobak eller som är inblandade i mycket allvarliga kontroverser relaterade till ESG-frågor. Index sponsorn behåller även aktier i företag med ett "best-in-class" betyg för den sociala aspekten av ESG. ESG betyg från erkända dataleverantörer som är högre än eller lika med BB, och med ett icke-negativt resultat för operativ anpassning för FN:s mål för hållbar utveckling 5 och 8 inkluderas.

3. För det tredje består indexet av följande investeringsteman baserade på data från en erkänd dataleverantör: kvinnors egenmakt och inkludering på arbetsplatsen. Aktier med klassledande kvinnlig representation på en eller flera av de olika nivåerna i företagshierarki. Kvinnligt ledarskap inkluderar företag med en eller fler kvinnor i en av de viktigaste ledande befattningarna (C-positioner). Löne- och utvecklingsmöjligheter inkluderar aktier i a) företag med ett lågt lönegap mellan kvinnor och män, eller b) företag med ett utvecklingsresultat som är bäst i sin klass.

4. Slutligen innebär det faktorbaserade indexet att man konstruerar med hjälp av följande faktorer (i viktighetsordning): storlek efter betydelse): storlek, kvalitet, värdering, tillväxt och momentum. Storleksfaktorn baseras på företagets kapitalisering. Kvalitetsfaktorn avser ett företags lönsamhet, såsom avkastning på eget kapital. Värderingsfaktorer används som värderingsmått, såsom avkastning på vinst. Tillväxtfaktorn använder mått på tillgångar och försäljningstillväxt. Momentumfaktorn använder sig av prismomentum vid olika horisonter. Indexsponsorn väljer aktier upp till 30 stycken företag med den bästa multiplarna.

De utvalda aktierna viktas proportionellt. Dessutom måste aktierna i alla företag som beaktas uppfylla fördefinierade likviditetskriterier med hänsyn till index och handelsvolym. Likviditetsfiltret är konstruerat för att justera indexets sammansättning och möjliggör ombalansering av indexet minst en gång per halvår. Indexet beräknas i SEK och belastas med en avgift på 1,25% på årsbasis.

Trackern är öppen med uppsägningsrätt av emittenten. Track Feminvest VON finns tillgänglig på både Nordnet och Avanza.

Risker

Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar eller relaterar till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

Investerare i produkterna är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt produkterna. En total förlust av det investerade kapitalet är möjlig. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.

Värdet på produkterna kan sjunka betydligt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången sjunker. Produkterna är inte kapitalskyddade.

Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta kommer värdet på en produkt också att bero på växelkursen mellan de respektive valutorna. Som ett resultat kan värdet på en produkt fluktuera avsevärt.