Investeringsidé

Vad blir Federal Reserves nyårslöfte?

07.12.2022 | 4 Minimiera
GettyImages-1400208591.jpg

Det närmar sig ett nytt år på börsen, och Federal Reserves beslut sätter stämningen för tolvslaget

Ett nytt år närmar sig på aktiemarknaden och Federal Reserves beslut sätter stämningen för tolvslaget. Det nya året kan bjuda på något ljusare resultat än det gångna, som präglades av hög volatilitet och osäkerhet. Under det gångna året har Federal Reserve hållit en hökaktig ton gentemot aktiemarknaden. Investerare hoppas nu på en lättnad i penningpolitiken som enligt analytiker kanske kan ske mot slutet av det första kvartalet nästa år. Detta särskilt om Federal Reserves skulle sakta ner på höjningstakten, vilket marknaden skulle se som ett mer duvaktigt budskap den 14 december.

Argumenten mot ytterligare höjningar är många och det framhålls att fortsatta räntehöjningar inte är hållbara utifrån att inflationentakten nu sjunkit något. Samtidigt oroas vissa för att de kan bidra till en ökning av en potentiella framtida ekonomiska avmattning. Federal Reserve forsätter dock att betona att inflationen måste sjunka stadigt i flera månader för att en lättnad i penningpolitiken ska ske och att man är beredd att fortsätta höja räntan tills inflationen sjunker. Centralbankens åtstramning kan leda till ytterligare ökning av arbetslösheten och kanske långsiktigt lägre inflation än målet på 2 %.

Kärninflationen som bortser från matkostnader och energikostander kan ha varit en drivande faktor för den nuvarande inflationstakten, samtidigt korrelerar den ökade inflationen med de kraftigt stigande energi- och bränslekostnader. Som en följd av det nuvarande utveckling och råvarors pris har dollarn gått mycket stark, men det finns nu farhågor om att den starka dollarn skadar utvecklingsländerna samt finansieringen av många stater vars lån är dollar denominerade. Räntekostnader och osäkerheten tenderar då att förändra ländernas investeringar i utveckling och innovation, vilket kan understrykas av regeringarnas mer försiktiga budgetar med skattehöjningar och åtstramningar. Sätt från centralbanker är alla inte lika och effekterna av en Fed-höjning tenderar att vara mer eftersatt än till exempel Riksbankens. Detta bidrar till ytterligare en risk eftersom höjningarna kan få effekt efter några månader i ett scenario där inflationen redan har sjunkit.

Av intresse för svenska investerare är differansen mellan Riksbankens styrränta och den amerikanska centralbankens. En stor differans leder bland annat till en svagare krona och lägre andel utländska investeringar i Sverige. Därför är det också viktigt för Riksbanken att följa den amerikanska centralbankens beslut, men det finns en gräns för åtstramningarna av penningpolitiken. Det är svårt att avgöra var den gränsen går, men räntehöjningar har en signifikant effekt på svenska hushåll. Det är mycket vanligare att ha fasta räntor i USA med längre löptider på upp till 20 till 30 år, medan svenska hushåll tenderar att ha rörliga tremånadersräntor. Enligt uppgifter från 2019 som sammanställdes av OECD har cirka 43 % av de svenska hushållen bolån på sina bostäder, varav dessa har 69 procent rörlig ränta. I USA har 40 % av hushållen bolån, men endast 15 % har rörlig ränta. De korta löptiden innebär att en räntehöjning från Riksbanken märks snabbare i den svenska ekonomin eftersom hushållens köpkraft påverkas med högre räntekostnader och amorteringar relativt snabbt. Det kan därför bli svårt att fortsätta öka med dagens belåningsgraden som kan anses vara mer anpassad för låga räntor.

Genomsnittligt Price/Earnings (P/E) för OMX, DAX och S&P 500-indexet  

native_2
Källa: Bloomberg, OMX-index i SEK, SPX-index (S&P 500) i USD, DAX-index i EUR. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Generellt sett tenderar aktier att stärkas i en situation där inflationen sjunker från höga nivåer. Det finns dock en hel del osäkerhet som potentiellt inte är inprisad på aktiemarknaden och uppgångar kan ske snabbt. Baserat på nuvarande nivåer på OMXS30 värderas företagen till höga multiplar jämfört med andra europeiska index. Price/Earnings (P/E) på 12-15x är annars vad som kan betraktas som mer vanliga värderingar och baserat på den nivån är Stockholmsbörsen nu rimligt prissatt. Oavsett värdering är investerare på tårna för att vara med när tidvattnet vänder. Därutöver verkar det finnas en vilja att gå tillbaka till en bullmarknad, vilket också kan vara en av orsakerna till de lättnadsrallys som pågått under det gångna året. Som tidigare nämnt kan det vara troligt att amerikanska FED offentliggöranden av styrräntan kommer att få effekt cirka 3–6 månader från dagen det ofentliggörs. Den eftersläpningseffekten kan exemplifieras i jobbstatistik om antalet lediga jobb och andelen som väljer att sluta sin nuvarande tjänst. Amerikansk ekonomi har trotts allt under det gångna året fortfarande visat sig motståndskraftig. Baserat på detta kan ett börsrally kanske inträffa någon gång under första eller andra kvartalet nästa år med små uppgångar däremellan.

native 1

Samtidigt bör man inte tro att inflationen inte kan öka från nuvarande nivåer. Det kan också vara mycket troligt att inflationen kommer tillbaka efter en kort nedgång, vilket vissa makroanalytiker påpekar. Det är därför viktigt att ha rätt verktyg i väskan där både långa och korta positioner kan användas för att skapa avkastning i det nuvarande investeringsklimat, dels för att säkra kapitalet när makro kommer, dels för att öka eller minska valutaexponeringen i sina utländska tillgångar.  

Med Vontobels produkter är det möjligt att få både lång och kort exponering mot index, aktier, råvaror och krypto. Detta är en unik möjlighet och ett växande tillvägagångssätt för investeringar. Hävstångseffekten gör att du kan utöka dina potentiella vinster, men om det underliggande indexet rör sig i motsatt riktning ökar den potentiella förlusten. Därför bör man vara medveten om sina positioner samt hur de olika produkterna fungerar. Dessutom bör man också vara beredd på en total förlust av det investerade kapitalet. Hävstångseffekten ökar risken och kan låta mycket riskabelt, men många hushåll har någon typ av investering med hävstång. Till exempel, om du äger ett hus eller en lägenhet och tagit ett lån får du en hävstångseffekt på ditt köp. Om fastighetens värde är 3 000 000 SEK och belånat till 2 000 000 SEK blir hävstången 3 på värdeutvecklingen på den underliggande fastigheten. Om fastighetens värde ökar i värde med 16,6 % till 3 500 000 SEK ökar värdet på investeringen med 50 %. Precis som lån på fastigheter är börshandlade produkter också förenade med risker och kostnader. Som investerare betalar du en spread som vid köp av aktier, samt kostnader för att inneha en produkt. Du hittar alla Vontobels produkter och produktinformation under fliken produkt.

Viktig rättslig information

Viktig anmärkning

Den här informationen är varken investeringsrådgivning eller en rekommendation om investeringar eller investeringsstrategier, utan reklam. Den fullständiga informationen om de handelsprodukter (värdepapper) som nämns här, särskilt strukturen och riskerna i samband med en investering, beskrivs i grundprospektet, tillsammans med eventuella tillägg, samt i de slutliga villkoren. Grundprospektet och de slutliga villkoren utgör de enda bindande försäljningsdokumenten för värdepapperen och finns tillgängliga under produktlänkarna. Det rekommenderas att potentiella investerare läser dessa dokument innan de fattar något investeringsbeslut. Dokumenten och nyckelinformationsdokumentet publiceras på emittentens webbplats, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com och kan erhållas kostnadsfritt från emittenten. Godkännandet av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av värdepapperen. Värdepapperna är produkter som inte är enkla och kan vara svåra att förstå. Denna information innehåller eller avser siffror om tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Taggar: