Investeringsidé

China New Vision: Masterplan för framtiden

24.08.2021 | 6 Minimiera
China-New-Vision_Drache_Header

Strukturella förändringar i Kina pågår fortfarande. Som en del av den 14:e femårsplanen har centralregeringen satt upp ambitiösa mål för perioden fram till 2025. Vissa områden och företag kunde dra nytta av de inriktade reformerna. Med tracker-certifikatet på Vontobel China New Vision Index kan investerare delta i kursutvecklingen för dessa företag. Dessutom erbjuder Vontobel en enkel lösning som möjliggör investerare att delta i ett bred universum av kinesiska A-aktier.

Strukturella förändringar i Kina pågår fortfarande. Som en del av den 14:e femårsplanen har centralregeringen satt upp ambitiösa mål för perioden fram till 2025.  Vissa områden och företag kunde dra nytta av de inriktade reformerna. Med tracker-certifikatet på Vontobel China New Vision Index kan investerare delta i kursutvecklingen för dessa företag. Dessutom erbjuder Vontobel en enkel lösning som möjliggör investerare att delta i ett bred universum av kinesiska A-aktier.

Tenecent, Alibaba, NIO, BYD, Huawei: Det är alla namn på kinesiska varumärken som har blivit enorma under de senaste åren. Dessa jätteföretag är inte begränsade till Kina – de kan också vara framgångsrika på globala scenen. Innovation och tekniska framsteg har varit grunden bakom framgång av dessa kinesiska företage på den globala scenen. Tre år i rad har Huawei varit det företag som har lämnat in flest patentansökningar till Världsorganisationen för immateriell äganderätt. Landet i sig själv har satt stopp till USA:s mer än 40 års långa period som landet som har sökt flest internationella patent. Det är alltså ingen överraskning att innovation fortsätter att vara en viktig del av den fjortonde femårsplanen. Peking godkände denna plan för några veckor sedan. Planen lämnar inga tvivel : Regeringen vill ytterligare stärka Kinas position i den globala ekonomin och investerar stora summor pengar för att uppnå detta mål.   

Planen erbjuder en väldigt klar indikation om riktningen för landets utveckling i kommande fem åren. Jämfört med tidigare innehåller den nyligen antagna femårsplanen inte längre några bindande mål, utan snarare riktlinjer. Den senaste planen innehåller till exempel inget uttryckligt mål för utvecklingen av den ekonomiska produktionen under de kommande fem åren - utan tar istället ett långsiktigt perspektiv på BNP- och produktivitetstillväxt.

SE_five_plan

Öka inhemsk konsumtion och livskvalitet

Den inhemska konsumtionen håller på att bli den centrala pelaren i Kinas ekonomi. Som en del av den 14:e femårsplanen har regeringen mål att minska arbetslösheten och öka urbaniseringen från 60,6 % till 65 % år 2020. Kinas ledning förväntar sig att ytterligare höja inkomstnivåerna och därmed uppmuntra konsumtion. Detta skulle också minska den kinesiska ekonomins tillväxtberoende av bruttoexporten och göra landet mer oberoende av andra länder. Detta önskemål blev mer aktuellt på grund av handelskonflikten med USA, som intensifierades under den tidigare presidenten Trump, vilket också hade en negativ påverkande på kinesiska företag. Som ett resultat av detta kommer inhemska produkter att ersätta importerade produkter, välståndet ska öka och landets konsumenter ska gynnas mer.

Därför innehåller den nya planen mål för att förbättra den allmänna livskvaliteten, t.ex. ett pensionssystem ska omfatta 95 % av befolkningen 2025 (jämfört med 91 % 2020), en ökning av antalet år med obligatorisk skolgång, förbättringar av hälso- och sjukvården och införandet av fler och fler daghem.

Förutom målet att öka kinesiska befolkningens livskvaliteten, finns det också mål att uppfylla deras grundläggande behov. Därför ett annat mål av kinesiska befolkningen är att öka jordbruksproduktionen samt energiproduktionen och att säkerställa försörjningen av varor för befolkningen utan att behöva förlita sig på import.

Innovation och teknologiskt ledarskap

Teknologiska framsteg går hand i hand med ökad inhemsk konsumtion. Innovativ teknologi ska utvecklas och komponenter ska tillverkas inhemskt. Målet är att forskning och utveckling ska ske inom landet. Kina vill därför fortsätta att driva på innovation och teknologiska framsteg under de kommande åren för att minska sitt beroende av utländska högteknologiska produkter. Big data, molndatabehandling, 5G, artificiell intelligens och elbilar är bara några av de modeord som kommer att spela in som en del av dessa stödåtgärder. Huvudmålet är att uppnå en årlig tillväxttakt för forsknings- och utvecklingsutgifter på dessa områden på minst 7 procent.

Den enorma tillväxten som de kinesiska teknikjättarna redan har upplevt under de senaste åren har säkert delvis berott på skyddet mot amerikansk konkurrens. Företag som Google och Facebook har misslyckats på grund av den "stora brandväggen", med vilken den kinesiska regeringen har infört hinder för alla utländska företag. Detta kommer troligen att bli fallet i framtiden och ytterligare öka de kinesiska storföretagens tillväxt. Å andra sidan kommer detta i många fall också att göra det svårare för kinesiska företag att dra nytta av internationella tillväxtmöjligheter, eftersom de kommer i sin tur att stöta på liknande barriärer eller hinder för att investera i många länder, eller kommer att betraktas med misstänksamhet.

Kinesiska teknologi produkter är dock inte bara populära i hemmamarknaden utan deras popularitet ökar också stadigt sin marknadsandel internationellt, särskilt bland slutkonsumenterna. De bästa exemplen på detta är telekommunikationsföretagen Huawei och Xiaomi, vars mobiltelefoner också är mycket populära i många andra länder. Målet är att detta ska fortsätta under de kommande åren och att kinesiska produkter ska säljas över hela världen. Inte bara mobiltelefoner - utan även elbilar förväntas följa denna väg. Många länder (t.ex. USA och även EU) har dock fortfarande svårt att lägga internationella beställningar hos kinesiska företag, vilket kan bromsa den internationella tillväxten inom vissa segment.

'Grön energi'

I september förra året, på FN:s generalförsamling, meddelade Xi Jinping att Kina har för avsikt att bli klimatneutralt senast år 2060. De första stegen för att uppnå detta mål är därefter också inbyggd i den fjortonde femårsplanen. Fram till 2025 ska energiförbrukningen för att generera en enhet ekonomisk produktion minskas med 13,5 % jämfört med slutet av 2020. Detsamma gäller koldioxidutsläppen, som ska minskas med 18 procent vid produktion av en enhet bruttonationalprodukt. Förbrukningen av fossila energikällor i energimixen ska också minskas avsevärt. Andelen icke-fossila energikällor är för närvarande cirka 15 % - den ska bidra med en femtedel till 2025 och öka till 30 % till 2030. Dessutom ska bättre luftkvalitet i städerna och god vattenkvalitet uppnås. Dessutom ska den

skogstäckta arealen öka. Det krävs betydande investeringar i ny infrastruktur samt forskning och utveckling för att uppnå klimatmålen.

Den starka viljan att genomföra reformer öppnar möjligheter - även för investerare

Intressanta investeringsteman kan tas fram genom kunskap om och närmare analys av de många statliga besluten om ekonomiska politiken. Om åtgärderna visar sig vara framgångsrika kan kinesiska företagen trots allt dra nytta av stödet. Detta kunde även ha en positiv inverkan på aktiekurserna för dessa företag.

Multi Asset teamet från Vontobel Asset Management har utvecklat ett index som följer företag som särskilt kunde dra nytta av initiativen inom den fjortonde femårsplanen. Därför har Vontobel utvecklat en modell för att identifiera just dessa företag. Urvalet av indexmedlemmarna följer i samtliga fall följande schema:

SE_index_concept

Från universumet av cirka 800 kinesiska medelstora och stora företag exkluderas de företag som inte uppfyller Vontobels investeringsfilosofi och de som har ett lågt ESG-betyg. Uteslutningen av dessa företag som har ett lågt ESG-betyg är i linje med Kinas mål att bli mer hållbara. Därefter görs en uppdelning i grundläggande behov och innovationer för framtiden.

Samhällets basis: Här ligger fokus på att säkerställa befolkningens grundläggande behov. Företagen i denna kategori måste tillhandahålla produkter och tjänster av god kvalitet för de mest grundläggande behoven i vardagen. Efter den ekonomiska reformen 1992 har partiet alltid lagt stor vikt vid att förbättra den allmänna livskvaliteten och säkerställa tillgången till grundläggande varor. Därför ligger fokus i denna kategori på företag som har en relativt god kvalitetsnivå på produkter och tjänster jämfört med sina konkurrenter.

Samhällets vision: Här ligger fokus på de sektorer där mer strategisk planering äger rum och där det senaste forskning/teknik tillämpas, t.ex. artificiell intelligens, Big Data-teknik, halvledare, avancerade material, industrimaskiner osv. I den här kategorin tas inte bara hänsyn till företagens kvalitet jämfört med sina jämnåriga konkurrenter, utan även företagets innovationskraft, t.ex. hur mycket de investerar i forskning och utveckling i förhållande till försäljningen, spelar en viktig roll för att ingå i indexet.

När alla företag väl har valts ut görs viktningen av industrier, sektorer och slutligen de enskilda företagen, som slutligen ingår i indexet. Om man jämför viktningen av Vontobel China New Vision Index med dess referensindex, MSCI China Sector Weighting Index, har de sektorer som - enligt Vontobels uppfattning - sannolikt kommer att gynnas av planen en högre viktning. Sammantaget är sektorallokeringen mer balanserad jämfört med referensindexet, vilket ger bättre diversifiering.

Genom att investera i trackercertifikat på Vontobel China New Vision Index kan investerare enkelt ta del av kursutvecklingen för kinesiska A-aktier. Den kinesiska A-aktiemarknaden är en av de största aktiemarknaderna i världen; den ger tillgång till betydligt fler kinesiska företag än Hongkongmarknaden (H-aktier). Utländska investerare har dock bara kunnat investera i A-aktier under några få år, vilket är anledningen till att den utländska aktieandelen i A-aktier fortfarande är relativt låg och att A-aktier tenderar att vara underrepresenterade i portföljer för icke-kinesiska investerare.

SE_sector_composition

Med ett tracker-certifikat på Vontobel China New Vision Index deltar investerare nästan fullt ut i potentiella kursvinster, men också i potentiella kursförluster för aktierna som ingår i indexet. Indexavgiften i certifikatet är 1,25 % per år. Investerarna bär emittentrisken.

När investerare investerar, bör de vara medvetna om de särskilda riskerna med kinesiska aktier, som kan påverkas starkt av potentiella handels- och politiska konflikter samt statliga åtgärder både inom Kina och internationellt.

SE_sammansättning

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Taggar: