Investeringsforslag

Syklisk opptur i Olje og Olje-Service?

QaPYDqYF_400x400.jpg
Karl O.Strøm
20.09.2022 | 5 minutters lesetid
GettyImages-1094476548.jpg

Oljerelaterte aksjer har vært en av de få områder med styrke i inneværende bearmarked. Kan det ventes fortsette?

Med sommerferien bak oss er tidlig høst tiden for en rekke store konferanser, ofte orkestrert av meglerhus, banker eller bransjeorganisasjoner. En av de mest kjente i Norge ble holdt i Oslo forrige uke, og jeg hadde gleden av å delta. Konferansen har historisk vært dominert av selskaper knyttet til leting, utvinning, transport og foredling av olje og gass, samt serviceindustriene rundt disse. De senere år har det også vært et økende omfang av bedrifter involvert i fornybar energi, og da særlig vindkraft til havs. Mange av de som bygger, eier og driver slike installasjoner er også tradisjonelle olje/gass selskap, og serviceindustrien er for en stor del den samme.

Norske medier dekket konferansen grundig, og oppslagene har vært mange. Spissformulerte uttalelser fra profilerte investorer får gjerne størst oppmerksomhet, men det generelle inntrykk var utvilsomt dette: Konferansen var stapp full, i den grad at dørene måtte stenge på enkelte selskapspresentasjoner da det ikke engang var ståplasser igjen i salene. Stemningen var preget av optimisme både blant investorer og selskaper. Det ble nok også gjort noen entusiastiske aksjekjøp både gjennom dagen og i USA etter hvert som vinen kom i glassene utover kvelden. Mange av de presenterende selskaper så sine aksjer sette nye ukes- eller månedstopper på onsdag og torsdag, for så å falle til ny ukes lav fredag når stemningen i markedet surnet.

For fondet jeg forvalter sin del er energi den sektor vi har nest mest fokus på etter tech. Det omfatter da hele energisektoren også utover olje, noe som kan beskrives mer i et senere innlegg. Mens det i tech for tiden blåser motvind fra nesten alle retninger har energi utvilsomt hatt mer medvind. Kan man foreta noen kvalifiserte gjetninger på hvordan utviklingen i oljesektoren blir fremover?

Vel, som vanlig er det et komplisert bilde og ingen kjenner fremtiden. La meg imidlertid kaste ut noen puslespillbiter av kommentarer og betraktninger slik jeg selv ser det.

  • Stemningen både blant investorer og selskaper virker være god. Optimistiske investorer kjøper aksjer, og optimistiske selskaper gjør investeringer. Dette understøtter videre opptur.
  • Den tekniske trenden i kursdiagrammene til de fleste olje- og gassprodusentene slik som Equinor, AkerBP, Shell, Exxon og Chevron er opp. Den kjente sektor-ETF’en XLE i USA nådde dog sin foreløpige årstopp i 8. juni, falt deretter 27% på en måned, og har siden krabbet opp til fredag å stenge 15% under årstoppen. Sektorfondet handles fortsatt over 50, 100 og 200 dagers snitt, og disse er stablet oppå hverandre. Teknisk sett er opptrenden derfor intakt, men den er ikke knallsterk.
  • Oljeselskapenes inntjening er direkte avhengig av oljeprisen, og deres vilje til å gjøre fremtidige investeringer påvirkes i stor grad av deres syn på den langsiktige utviklingen i denne råvaren. Oljeprisen viser ikke samme grad av teknisk styrke som oljeselskapene. I det korte bildet handles oljen nå under både 200, 100 og 50 dagers glidende snitt. Det er ikke sterkt. I et mer langsiktig chart (under) ser vi at prisen nå er under 1 års snitt, men på 90 USD/fat er den fortsatt 10 USD over 2 års snitt, og nær 20 USD over 10 års gjennomsnitt. Dette er OK, men ikke spesielt sterkt.
2022-09-20_KO.png

Oljeprisen (BRT spot) med månedlige candlesticks siste 20 år. Grå linje er 12 måneders glidende snitt, blå linje 24 måneder og brun linje 120 mnd. Med andre ord 1, 2 og 10 års glidende snitt. Kilde: Infront.

  • Det langsiktige chartet på oljeprisen viser forrige periode der prisen lå mellom 100 og 120 USD. Denne perioden førte til kraftige overinvesteringer, og en påfølgende nedtur og kapasitetsoverheng. Oljeselskapene husker dette. De husker også godt at det ikke er mer enn 2 år siden prisen var nede å smakte på 20 USD (og amerikansk olje i et kort øyeblikk hadde negativ verdi).
  • Oljeselskapenes investeringer er en dominerende del av oljeservice-selskapenes inntekter. Høsten er tradisjonelt budsjetteringstid for oljeselskapene, og en dipp i oljeprisen ned mot 10 års snitt nå vil neppe øke investeringslysten. Analyser presentert på konferansen viste for øvrig at investeringene øker noe i forhold til 2020 og 2021, men er fortsatt på lave nivåer. Det fremkom også at det er mindre og uavhengige oljeselskaper som først øker investeringene. De store (såkalte Oil-Majors) holder fortsatt igjen. Dette er ikke uvanlig ved starten av en oppgangssyklus, men gjør også at man kan stille spørsmål ved styrken, hastigheten og timingen på en slik oppgang.
  • Jeg vil dog nevne at jeg omkring konferansen hørte anekdotiske historier som antydet at enkelte av de større oljeselskapene hadde tilløp til desperasjon når de så den kommende stramhet på tilgangen til ressurser i leverandørleddet. Inntil vi ser det reflektert i konkret økte investeringer er det dog vanskelig å tillegge dette særlig vekt. Men gode historier er det, og vi har jo sett slikt før. Det er dette som skaper sykler.
  • Usikkerheten omkring det kommende investeringsnivået reflekteres litt i chartene på oljeservice-selskapene. Sektor-ETF’en OIH i USA har et svakere teknisk bilde enn den over nevnte XLE for oljeselskapene. OIH nådde sin foreløpige års topp 7. juni og falt deretter nær loddrett 36% på 26 dager. ETF’en domineres for øvrig av de store aktørene som Schlumberger og Halliburton. Flere mindre service- og riggselskaper så sine aksjekurser halveres på en måned. Dette er ikke sterk teknisk oppførsel, og vitner om underliggende nervøsitet blant investorer. I skrivende stund handles OIH under sitt 200 dagers glidende snitt, mens dette samt 50 og 100 dagers ligger tett på hverandre og beveger seg sidelengs. Jeg vil karakterisere trenden som uklar.
  • Fundamentalt sett er servicesektoren en meget syklisk industri. Mange av segmentene er svært kapitaltunge i form av at selskapene må eie eller ha tilgang til rigger, skip og annet tungt utstyr. Dette koster det mye å bygge og vedlikeholde. Er det overkapasitet vil fristelsen til å leie ut utstyr (som rigger) til lave rater bare for å få dekket renter og vedlikehold være stor. Alternativet er ofte konkurs. Først når rater har vært på et høyt nivå lenge vil det virke lønnsomt å bygge ut ny kapasitet. Når mange gjør dette kan man igjen se kapasitet overgå etterspørsel, og legge grunnlag for ny nedtur. Mitt inntrykk fra konferansen er at vi er langt unna å se noe særlig nybyggsaktivitet. Det er fortsatt et tilbudsoverheng fra forrige sykel topp. Selskapene er også i varierende grad restrukturert. Noen har vært gjennom dette (eksempelvis i en chapter 11. konkursbehandling), mens andre fortsatt har en balanse preget av for mye gjeld. Kapasitets- og ratemessig virker vi stå foran en periode med klart økende lønnsomhet for mange av selskapene i sektoren, men balansene og eiersituasjonene i en del av selskapene gjør bildet komplisert å spille for en aksjeinvestor. Det skal helst være litt kapital igjen når gjelden er betalt.
  • Kapitaltung industri er av natur rentesensitivt, og rentene er på full fart oppover. Den amerikanske 5-årige statsrenten er nå høyere enn for 10 år siden. Oppå denne må investorene legge et risikotillegg, og også dette kredittpåslaget har steget. Høyere rente favoriserer investeringer med inntekter nær i tid, og vi ser dette gjennom liten villighet blant de større selskapene til å gjøre lete- og produksjonsinvesteringer med inntekter langt frem i tid. Dette hemmer økt produksjon og kapasitetsutvidelse, og understøtter således en lengre periode med høyere oljepris. Samtidig medfører høy rente i liten grad jubelrop fra selskaper som må refinansiere sin gjeld, og de er det mange av i denne sektoren.

Som vanlig er det vanskelig å trekke noen klare konklusjoner i aksjemarkedet. Som tekniker syns jeg den litt småsvake oljeprisen gir grunn til forsiktighet, og det samme gjør den oppsiktsvekkende raske hastighet mange av aksjekursene hadde nedover på sommerens korreksjon. På den annen side ser man tydelig tegn til økende stramhet og lønnsomhet i enkelte segmenter, og argumentene for en lengre oppgangssyklus i disse virker gode. Jeg tror det kan være klokt å sette opp en liste over hvilke aksjer man ønsker å eie for en lengre swing opp, og bruke et svakt marked og eventuell dipp i oljeprisen utover høsten til å komme inn i disse på antatt gode nivåer. For øvrig vil svingningene som alltid skape kortsiktige muligheter som kan gi gode trades underveis.

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen utgav jeg i 2021 «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og lanserte et hedgefond som handler etter prinsipper beskrevet i boken. Vontobel spurte om jeg ville skrive innlegg til deres blogg, i likhet med hva tradere og forvaltere gjør i andre land. Det understrekes at intet av det som skrives på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.