Column

Teknikk for bedre timing

QaPYDqYF_400x400.jpg
Karl O.Strøm
29.08.2022 | 4 minutters lesetid
GettyImages-172161080.jpg

Som overflaten på et hav eller en stor innsjø vil markedet tidvis være tilnærmet stille, andre ganger vise tydelige bølgebevegelser, eller bevege seg opprørt og kaotisk uten noen klar rytme.

Å se på charts over flere tidsperioder er et nyttig verktøy for å forbedre timing.

Som overflaten på et hav eller en stor innsjø vil markedet tidvis være tilnærmet stille, andre ganger vise tydelige bølgebevegelser, eller bevege seg opprørt og kaotisk uten noen klar rytme. For en trader handler mye om å lete etter mønstre i prisoppførselen, og å se etter situasjoner der det kan være attraktivt å ta en posisjon. Man må vurdere hva som er den gjeldende hovedretning i markedet, danne seg en oppfatning på hvorvidt denne kan antas å fortsette, og deretter ideelt sett finne det optimale tidspunkt for å agere. Alt dette gjøres med den underliggende innsikt av at ingen med sikkerhet kan kjenne neste bevegelse i prisene. De normale vurderinger av likviditet, soliditet og posisjonsstørrelse må alltid tas, men teknikker for å forbedre timing kan være til vesentlig hjelp for å forbedre inngang og valg av stop-loss nivå.

I denne sammenheng er det til stor hjelp å kunne observere kursdiagrammene (chartene) på det underliggende instrumentet du skal handle over flere tidsperioder. Hva er det overordnede bildet? Hvor befinner kursene seg nå i forhold til det overordnede bildet? Kan man se noen relevante trender, eller støtte- /motstandsnivåer? Hvordan har kursen oppført seg når disse testes. Hvor dypt man går ned i dette vil for den enkelte avhenge av hvor hyppig man liker å følge med. Spissheten på timingen blir bedre jo lengre ned man kommer, men det er samtidig viktig å ikke miste det større bildet. La meg vise et eksempel på hvordan man kan gå lagvis nedover.

Ukesdiagram – Den lange trenden

2022-08-29_Ström1.png
NASDAQ 100 futures (USD) – ukentlige candlesticks, kilde Infront

Chartet over viser ukentlige candlesticks på NASDAQ 100 index futures for de siste 5 årene. Som vi ser har oppgangen disse 5 årene vært formidabel, men rytmen i prisbevegelsene endret seg i området som er markert med en grønn boks. NASDAQ gikk her fra klassisk opptrend med høyere topper og høyere bunner, til å oppvise et mønster av nedtrend med lavere topper og lavere bunner. Inntil indeksen bryter dette mønsteret kan ikke chartet sies å være veldig bullish i et ukesperspektiv. Legg også merke til den blå kurven som viser 40 ukers (tilsvarende 200 dagers) glidende gjennomsnitt. Kursen har falt under dette nivået, og foreløpig feilet (snudd ned igjen) etter en nylig test av dette fra undersiden. Ukeschartet gir således grunn til å være noe avmålt til NASDAQ.

Dagsdiagrammet – Den mellomlangsiktige trenden

2022-08-29_Ström2.png
NASDAQ 100 futures (USD) – daglige candlesticks, kilde Infront

Kursdiagrammet over viser nå NASDAQ 100 index futures som daglige candlesticks det siste året, og gir dermed et nærmere innblikk i den senere tids utvikling innenfor det lengre bildet vist i første chart. Om man skal kalle dette for kort eller mellomlang sikt kan man debattere. Det fins mange som kun benytter charts med daglige sluttkurser som beslutningsgrunnlag for posisjoner. Jeg er også blant de som ser mest på dette perspektivet, men benytter som regel enda kortere tidsoppløsning i det meste av posisjonstagningen.

Vi ser at dette chartet viser den samme hovedtendens av fallende topper og fallende bunner som på ukesdiagrammet. I den grønne boksen sees imidlertid en sekundærtrend av stigende topper og stigende bunner, inntil den siste stigende bunn ble tatt ut av kursfall de siste dager. Man kan si at chartet foreløpig er et bilde på et «bear market rally» gjennom sommeren. Altså en mellomlangsiktig positiv trend innenfor en mer langsiktig negativ trend. Indeksen må etablere seg over siste topp ved ca. 13660 og 200 dagers glidende snitt (blå kurve) for å bryte dette inntrykket.

Timeschart og kortere perspektiver

2022-08-29_ström3.png
NASDAQ 100 futures (USD) – 1 times candlesticks, kilde Infront

I dette kursdiagrammet har vi gått inn på enda kortere tidsperspektiv, og hver stolpe (candle) viser nå 1 times kursutvikling. I og med at NASDAQ 100 index futures handles 23 timer i døgnet blir det mye data, og vi må zoome inn litt mer enn på et vanlig aksjediagram. Jeg har valgt å vise noen horisontale støtte- og motstandsnivåer fra lengre bak i chartet. Disse tegnes typisk på nivåer der det har vært tidligere topper, bunner, konsolideringer eller liknende. Vi ser her interessant nok at den fallende tendens fra de siste dager har blitt brutt. Først gjennom en sidelengs bevegelse som førte til brudd på de glidende snitt som ledet indeksen nedover. Deretter ved brudd opp gjennom de siste tidligere topper i det kortsiktige chartet. Typisk ser vi også eksempler på at kursen kommer ned igjen for å teste disse nivåene, og at de nå fungerer som støtte. Dette chartet er mildt bullish og kan tyde på at de siste dagers fall og sidelengs konsolidering på dagsdiagrammet nå kan bli fulgt av et nytt rykk oppover.

Denne prosessen kan fortsette enda lengre, gjennom å gå inn på stadig kortere tidsperspektiv. Før eller senere vil man imidlertid komme såpass lavt at man risikerer å fange opp mer støy enn informasjon. Hvor langt det er hensiktsmessig å gå ned avhenger også i stor grad av hvor likvid det man egentlig handler er. Dersom underliggende er indeksfutures, eller de aller mest likvide aksjer og råvarer, kan man gå ganske lavt. For de fleste vil imidlertid dagschart og timeschart med candlesticks, sammen med et linjediagram som viser kursen akkurat nå være tilstrekkelig.

Den ideelle risk/reward inngang er kanskje der langsiktig og mellomlangsiktig trend sammenfaller, og det har vært en korreksjon tilbake til teknisk støtte i det korte chartet. Når denne da vender i retning den lengre trenden vil man ha en situasjon der alle tre tidsperspektiver gir samme signal, og der nivået kursen sist vendte på gir et naturlig stop-loss nivå. Det er slikt man ser etter.

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen utgav jeg i 2021 «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og lanserte et hedgefond som handler etter prinsipper beskrevet i boken. Vontobel spurte om jeg ville skrive innlegg til deres blogg, i likhet med hva tradere og forvaltere gjør i andre land. Det understrekes at intet av det som skrives på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.