Column

Gass i fokus

2022-09-20_KOS.png
Karl O.Strøm
23.01.2023 | 3 minutters lesetid
GettyImages-1051266638 (1).jpg

Naturgass er en av verdens mest handlede råvarer.

2022 var et år der gassprisen fikk stor oppmerksomhet både i nyhetsbildet og blant investorer. Utbruddet av krigen i Ukraina markerte årstopp for europeiske gasspriser i starten av mars, men nivået ble også nær tangert i september i forbindelse med sprengningene av Nord Stream gassledningene i Østersjøen. Slike ekstrempunkter i priser oppstår ofte når en uventet hendelse skaper stor usikkerhet om fremtidig balanse mellom tilbud og etterspørselssiden i et marked, men den kan også komme som kulmineringen av en trend som allerede har pågått en god stund. For gassprisen kan man utvilsomt si at begge deler var medvirkende. De to nevnte hendelser markerte nyhetsdrevne toppunkter i pris, men lenge forut for dette hadde europeiske gasspriser trendet oppover siden siste lokale bunn sommeren 2020. Mye av det samme bildet ser vi i US naturgass, og som følge av økt gasshandel mellom kontinentene  er det nå større sammenheng mellom disse priser.

Naturgass er nest etter Olje den fremste energi-råvaren og begge er på toppsisten over verdens mest handlede råvarer. Det er imidlertid noen åpenbare forskjeller på de to. Olje er forholdsvis lett å transportere. Den kan forbrukes direkte gjennom forbrenning for å få ut energi, men blir i større grad foredlet til en rekke formål. Asfalt, bensin, diesel, flybensin og plastikk er blant produktene som lages av råolje.

Også gass har mange anvendelsesområder. Vi kan eksempelvis se på tall fra det amerikanske energibyrået EIA for fordelingen av amerikansk naturgass i 2021. 37% gikk til elektrisitetsproduksjon, 33% til industrien, 15% til husholdninger, 11% til diverse kommersielle formål og 4% til transport. Til sammen brukte USA ifølge EIA 30,66 Tcf (billioner kubikkfot) naturgass i 2021, tilsvarende 31,7 kvadrillioner av den europeiske måleenheten BTU. Naturgass utgjorde 32% av USA’s energiproduksjon.

USA både importerer og eksporterer naturgass. Det meste av importen kommer fra Canada via rørledninger. Dette volumet nådde en topp på 4,6 Tcf i 2007, og hadde i 2021 falt tilbake til ca 2,81 Tcf. Eksporten har imidlertid skutt skikkelig fart fra svært lave nivåer forut for 1999. I 2017 passerte eksporten importen rundt ca. 3 Tcf og i 2021 eksporterte USA 6,61 Tcf. Dette er forøvrig et artig stykke industrihistorie. Etter årtusenskiftet trodde man USA skulle mangle naturgass og det ble startet bygging av terminaler for import av gass sjøveien fra produsenter andre steder i verden. Når terminalene var ferdige hadde USA tvert om et overskudd av gass som følge av revolusjonen innenfor skiferolje. Disse oljefeltene produserer også mye gass, og de planlagte importterminalene blir nå i stor grad brukt til eksport. USA er faktisk verdens største eksportør av flytende naturgass (LNG). Flere norske selskaper er aktive i dette markedet, med aksjer som handles på Oslo Børs.

2023-01-20_KSO1.png

Henry Hub referansepris

De som handler olje er vant til at det er en referansepris for Nordsjøolje (Brent) og en annen for amerikansk olje WTI. Slik er det også for gass. Det handles en gassfuture i Nederland, og en annen i UK for det europeiske markedet. Referanseprisen i USA er den såkalte Henry Hub, navngitt etter et distribusjonssenter i rørledningsnettet i Louisiana. Futureskontraktene for Henry Hub Natural Gas handles på New York Mercantile Exchange (NYMEX) i likhet med futurene for Olje. I Vontobels produktutvalg finner du en rekke tradingprodukter med Henry Hub som underliggende slik at det er mulig å ta posisjoner begge veier på denne prisutviklingen.

Gasspris i fritt fall den siste tiden

Henry Hub Natural Gas nådde sin foreløpige pristopp på 10,028 USD i sommer. Etter det har tendensen stort sett vært nedover, og fallet har tiltatt betydelig de siste uker. Fra forrige lokale topp rundt 7 USD 13. desember nådde Henry Hub gassen en foreløpig intradag bunn på 3,384 USD den 13. januar.   

2023-01-20_KOS2.png
Henry Hub Natural Gas Futures siste 5 år. Kilde Infront. Tidligere kursoppførsel er ingen pålitelig indikator for fremtidig oppførsel. Priser i USD.

Prisfallet er så stort og nedgangen så sammenhengende at den tegner et oppsiktsvekkende teknisk  bilde (over). Hvorfor dette plutselige prisfallet? Årsakene er som vanlig sammensatte. Økende produksjon, mildere vinter enn ventet i både Europa og USA samt langvarige Covid-nedstengninger i Kina er blant faktorene som oftest nevnes. Prisfallet på gass har også ført til nedjusteringer av estimater og kursmål på norske olje- og gassprodusenter som Equinor og Vår Energi.

Sofistikerte tradere får i økende grad øynene opp for å handle gassprisen, på samme måte som mange gjør det i Olje. Store prissvingninger i likvide råvarer er alltid interessant, og Vontobel tilbyr som nevnt en rekke produkter som kan gi eksponering både for bevegelser opp og ned. Man må imidlertid som alltid sette seg godt inn i det man handler, og ha kontroll på risikotagningen. De fleste er kjent med at oljeprisen svinger betydelig fra dag til dag, men prissvingningene i gassmarkedet er ofte mye større. Dette gjør effekten ved å treffe på prissvingningene stor, men også risikoen. Trå forsiktig.

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen utgav jeg i 2021 «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og startet forvaltningsselskapet Paleo Capital som forvalter et hedgefond etter prinsippene beskrevet i boken. Det understrekes at intet av det som skrives på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.