Investeringsforslag

Stop loss i trading

2022-09-20_KOS.png
Karl O.Strøm
01.11.2022 | 5 minutters lesetid
GettyImages-1166603830_BW.jpg

God risikostyring er sentralt for å lykkes som trader over tid. Bruk av stop-loss er en viktig del av denne, men har sine utfordringer.

Trading på profesjonelt nivå blir ofte sammenlignet med pokerspilling. I poker er utdelingen av kort tilfeldig, men spilleren velger selv når og hvor mye han eller hun vil satse. Sannsynligheten for å ha vinnende kort på hånden endrer seg etter hvert som flere kort deles ut, slik at vurderingen må gjøres flere ganger i hver runde. Gode pokerspillere kaster seg ofte, og varierer størrelsen på hvor mye de satser etter kvaliteten på kortene de har på hånden.

Slik er det også i profesjonell trading. Man ser etter situasjoner der det virker attraktivt å ta en posisjon. Formålet er å komme inn i, og få mest mulig ut av en prisbevegelse i den aksje, råvare eller indeks man observerer. Samtidig må dette balanseres mot risikoen for å tape dersom utviklingen ikke blir som antatt. I vurderingen av risk/reward er stop-loss helt sentralt. Stop-loss er i denne sammenheng det forhåndsdefinerte punktet der du går ut av posisjonen fordi prisen går feil vei. Det er i stor grad avstanden til stop-loss sammen med likviditeten i det underliggende instrumentet som avgjør hvor stor posisjon man kan ta. Dette har jeg beskrevet nøyere i et tidligere innlegg om posisjonsstørrelser i trading.

En teknisk og kvantitativt orientert trader ser eksempelvis etter følgende i et kursbilde:

  1. Prisen har konsolidert en stund mellom definerte topper og bunner, og viser nå tendens til å bryte ut på oppsiden. Om den gjør det vil man ofte få en bevegelse lik bredden på den foregående konsolideringen, og traderen ønsker å fange denne.
  2. Prisen beveger seg i en trend med stigende topper og bunner, gjerne i en bølge der den holder seg over et gitt glidende gjennomsnitt. Traderen ønsker å komme inn i denne rytmen på et bra tidspunkt, og sitte så lenge den fortsetter.
  3. Prisen har hatt et brått fall, men vendt opp og etablert en bunn. Traderen antar at prisen vil korrigere opp mot forrige høyere bunn, eller nivå der det har vært omsatt stort volum.

Alle disse er situasjoner der man basert på de historiske prisbevegelsene gjør en antagelse om hva den neste bevegelsen blir. Før man tar en posisjon må man imidlertid vurdere hvor man skal sette stop-loss. Selv om dette er teoretisk enkelt kan det i praksis innebære en del utfordringer. Noen er knyttet til selve prisbevegelsen, noen til hvilke verktøy man har for å utføre en stop-loss, og noen på samspillet mellom disse. La oss dykke litt ned i dette.

Testing av nivåer

Ved alle eksemplene på antatt attraktive situasjoner over vil det være punkter som peker seg ut som naturlige stop-loss nivåer. La oss ta et eksempel. Chartet under viser 1 times candlesticks for valutakrysset USDNOK. Chartet viser en nedtrend som muligens ser ut til å vende. Inni dette er det markert enkelte punkter der en trader typisk ville kunne gått inn i en posisjon. Punkt 1 er første brudd på 9 timers glidende snitt, og en sterk blå candlestick reaksjon opp fra en høyere bunn enn noen timer tidligere. Å ta en long med stopp ved brudd på den høyere bunnen ville ikke vært en dum trade. Vi ser dog i punkt 2 at prisene korrigerer tilbake til akkurat å sveipe ut alle som hadde dette som stopp før de igjen reverserer.

Likeledes er punkt 3 en sterk rød candle etter test av 27 timers glidende snitt, og reversering etter at kursen så vidt gikk over forrige topp. En short her med stopp over siste topp ville ikke vært en dum trade. Vi ser imidlertid at denne ble umiddelbart wipet timen etter i punkt 4, selvsagt etterfulgt av et nytt fall til bunnen av tradingrangen og et nytt sveip under bunnen av denne. En trader opplever ofte dette.

USD/NOK

2022-11-01_KOS1.png
USDNOK 1 times candlesticks, kilde Infront

Løsninger

Fins det noen ideell måte å håndtere slike situasjoner på? Trolig ikke. Jeg vil si at både long- og shortposisjonen i eksempelet over er posisjoner jeg kunne ha tatt, og som ville sett ut til å ha gitt fornuftig risk/reward. De er dog i dette tilfellet bevisst valgt for å vise at markedet ofte har bevegelser der disse stopp-nivåene blir sveipet. En grunn til dette kan være at market-makere og andre profesjonelle tradere kan ha en tendens til å se og teste de mest åpenbare nivåene. Også jeg gjør tidvis dette. Hovedgrunnen er dog trolig heller at en trendvending er en litt lengre prosess, som nettopp innebærer å «smake» litt på kursnivåer både på opp og nedsiden for å se om markedet har lyst til å ta denne retningen eller ikke.

I praksis er det to mulige måter for en trader å håndtere dette på. De ene er å ha et meget kort minne, og en lav terskel for å gå på igjen med en ny posisjon dersom den første går i stop-loss. Det har den ulempe at det kan redusere treffprosenten din, og det er mentalt krevende å snu seg fort.

Den andre metoden er å vente på nettopp dette den oppførsel vi her observerer. Det at et nivå testes gjennom et raskt sveip for deretter å reversere kan gi en bedre inngang. Ofte følges et slikt sveip av en meget rask bevegelse i den retning du var ute etter. Fordelen her kan være en høyere treffprosent men ulempen er at man må følge ekstremt godt med og at det vil være en del bevegelser som går ifra deg om trendvendingen tar kortere tid enn du tror. Venting vil alltid gi ny informasjon, men kunsten er å ikke vente for lenge før du tar en posisjon. Trading er å ta beslutninger under usikkerhet. Sikker blir man aldri. Det viktige er å ha et regelsett å agere etter.

Mens eksempelet over var fra en trading-range i USDNOK viser chartet under en nedtrend som skifter over til opptrend for indeksen NASDAQ 100 i en mye kortere prosess. La oss si at en trader ønsker å bruke trendfølgende teknikker her, og sette stop-loss deretter. Et mulig valg kan være å se på 10 minutters candlesticks og sitte short i indeksen så lenge candlesticks ligger under 9 ti-minutters glidende snitt. Punkt 2 viser et sted der trenden testes, men holder. Punkt 3 viser første stengning over dette nivå, og en dekking. Videre mulige posisjoner er også indikert i chartet.

NASDAQ-100

2022-11-01_KSO.png
NASDAQ 100 med 10 minutters candlesticks. Kilde Infront.

Heller ikke dette er imidlertid så lett å gjennomføre i praksis som det det ser ut til i eksemplet over. Ser man nærmere på punkt 3 er det f.eks. en dekking av short etter en mer enn 1% bevegelse opp fra nærmeste bunn 30 minutter tidligere. Det er mye for en indeks, og surt å sitte igjennom for en trader. Tidsperioden over viser heller ingen store sprang i kursene over natten. Hadde jeg gått en dag lenger bak i tid ville vi sett et kursfall på 2,2% over natten som kom direkte etter en sterk stengning dagen før. Ikke det beste klima for trendfølgende modeller.

Konklusjon

Konklusjonen er at det ikke er noe klart adferdsmønster som fungerer i alle situasjoner. En trader må være fleksibel og tilpasningsdyktig til skiftende forhold. Men man kommer ikke utenom å ha et regelsett for når du går inn i posisjoner, og når du tar de ut. I driften av hedgefondet jeg forvalter har vi brukt mye tid på den type tankegang jeg har skissert her. Målet med å jobbe systematisk med dette er både å bli en bedre diskresjonær trader, men også å se etter strategier som har potensiale for å kunne automatiseres. En ting som blir åpenbart er at det ikke fins noen tilnærmingsmetoder til markedet som har bare fordeler og ingen ulemper. Men sånn er det kanskje med det meste her i livet.

Disclaimer: Etter mange år i meglerbransjen utgav jeg i 2021 «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer», og lanserte et hedgefond som handler etter prinsipper beskrevet i boken. Det understrekes at intet av det som skrives på denne blogg er å anse som personlig rådgivning eller konkret oppfordring til å ta posisjoner. Enhver må selv være ansvarlig for sine beslutninger, og sette seg godt inn i produktene man benytter.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.