Tietosuojakäytäntö

1. Sitoumuksemme yksityisyyden suojaan

Bank Vontobel Europe AG ("Vontobel" tai "me") arvostaa suuresti kiinnostustasi Vontobelia sekä tuotteitamme ja palveluitamme kohtaan. Yksityisyytesi on meille tärkeää, ja haluamme, että voit käyttää tuotteitamme ja palveluitamme sekä vierailla verkkosivustoillamme vaivattomasti. Vontobelille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilötietojasi [Kuten kyseinen termi on määritelty tietosuojalainsäädännössä ja -määräyksissä. Esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1. kohdan mukaan "henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja; tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa.] käsitellään vastuullisesti ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tätä varten olemme ryhtyneet  varotoimiin ja toteuttaneet  vankkoja teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, kuten salasanojen salauksen, palomuureja, todennustekniikoita, käyttöoikeuksien hallintaa, työntekijöiden tietoisuuden lisäämistä ja koulutusta sekä nimittäneet tietosuojavastaavan.

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan verkkosivujemme kävijöihin, nykyisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin, osakkeenomistajiin ja sijoittajiin tai muihin liikekumppaneihin (mukaan lukien jälleenmyyjät, alihankkijat, palveluntarjoajat, tavarantoimittajat ja muut kolmannet osapuolet) ("Liikekumppanit").

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten käsittelemme Liikekumppaneidemme henkilötietoja ja (jos Liikekumppanion organisaatio tai oikeushenkilö) niiden henkilöiden henkilötietoja, jotka toimivat Liikekumppanimme edustajina (mukaan lukien työntekijät, alihankkijat tai valtuutetut) tai jotka ovat muulla tavoin linkitetty Liikekumppaneihimme ("Rekisteröidyt" tai "sinä"), kun vierailet verkkosivustoillamme, käytät tuotteitamme ja palveluitamme, käytät mobiilisovelluksiamme, rekisteröidyt johonkin palveluun ("Vontobel-palvelut") tai olet muulla tavoin vuorovaikutuksessa kanssamme (esimerkiksi osakkeenomistajana tai sijoittajana toimiessasi).

Vontobel on sitoutunut noudattamaan sovellettavia tietosuojalakeja ja -säädöksiä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antamaa asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta ("yleinen tietosuoja-asetus") ja Sveitsin liittovaltion 25. syyskuuta 2020 antamaa tietosuojalakia ja sen täytäntöönpanomääräysten säännöksiä (FADP), ja näin ollen varmistamaan henkilötietojesi suojan ja luottamuksellisuuden.

Lue tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti ennen kuin rekisteröidyt Vontobel-palveluihin tai käytät niitä tai ennen henkilötietojen antamista. Koska henkilötietojesi käsittely voi riippua pyytämistäsi tai käyttämistäsi Vontobel-palveluista, tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kunkin Vontobel-palvelun erityisten tietosuojakäytäntöjen tai -ehtojen lisäksi.

Toimita tämä tietosuojakäytäntö myös valtuutetuille edustajille, edunsaajille ja tosiasiallisille edunsaajille sekä kaikille muille Rekisteröidyille, joiden henkilötietoja olet jo luovuttanut tai tulet luovuttamaan meille liikesuhteemme aikana.

2. Vastuussa oleva taho ja yhteystiedot

Tietojen käsittelystä vastaa seuraava yksikkö (mukaan lukien sen sivuliikkeet):

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
D-80331 München
Saksa
dpo.de@vontobel.com

Voit myös ottaa yhteyttä saksalaiseen ja/tai maailmanlaajuiseen

Tietosuojavastaavaan (DPO):

– Yrityksen saksalainen tietosuojavastaava: dpo.de@vontobel.com
– Konsernin tietosuojavastaava: dpo.vontobelgroup@vontobel.com

Vontobel on nimittänyt sveitsiläisen edustajan Sveitsin ulkopuolella sijaitseville konserniyhtiöille Art. 14 ja 15 FADP:n mukaisesti:

Bank Vontobel AG

Gotthardstrasse 43

CH-8022 Zürich

Sveitsi

dpo.ch@vontobel.com

 

3. Rekisterin tietolähteet ja henkilötietoryhmät

Kohdassa 5 esitettyjä tarkoituksia varten voimme kerätä henkilötietoja, siinä määrin kuin se on laillisesti sallittua, seuraavista lähteistä:

 • Voimme kerätä henkilötietoja sinulta Rekisteröidyn ominaisuudessa nykyisen tai mahdollisen liikesuhteemme yhteydessä tai käyttäessäsi Vontobel-palveluja (esimerkiksi avatessasi tilin, neuvontakeskustelun aikana, tehdessäsi tiedustelun, rekisteröityessäsi verkkosivuillemme, ilmoittautuessasi uutiskirjeisiin tai tapahtumiin, osallistuessasi keskustelupalstoille tai muihin sosiaalisen median toimintoihin verkkosivuillamme tai antaessasi työhakemusrekisteröintiin liittyviä tietoja); saatamme myös kerätä henkilötietoja osakkeenomistajiltamme ja sijoittajiltamme;
 • Henkilötietoja voi toimittaa meille organisaatio tai oikeushenkilö, joka on Vontobelin lLiikekumppani, jos olet tällaisen Liikekumppanin edustaja tai muutoin yhteydessä Liikekumppaniin Rekisteröitynä;
 • Henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä Vontobel-palveluiden tarjoamisen helpottamiseksi, voidaan toimittaa meille teknisen infrastruktuurin kautta (esimerkiksi verkkosivustojemme, kirjautumistietojen, sovellusten tai rahoitus- tai tietotekniikkapalvelujen tarjoajien, markkinapaikkojen, pörssien, kaupankäynti-infrastruktuurien tai arvopaperitalojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta);
 • Voimme kerätä henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, kuten viranomaisilta (esimerkiksi pakoteluettelot), riskienhallinta-, hakutieto- tai tiedusteluratkaisujen tarjoajilta (esimerkiksi Worldcheck), (luotto)luokitus- laitoksilta, tietotoimistoilta, kuluttajaraportointiyksiköiltä, analytiikkapalvelujen tarjoajilta sekä Vontobelin sidosyksiköiltä;
 • Saatamme kerätä julkisesti saatavilla olevia henkilötietoja (tietoja voidaan kerätä esimerkiksi julkisista rekistereistä, julkisista sosiaalisen median alustoista, velallishakemistoista, kiinteistörekistereistä, kauppa- ja yhdistysrekistereistä, lehdistöstä ja Internetistä).

Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä voivat olla seuraavat:

 • Perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, siviilisääty, yhteistyökumppanin tyyppitiedot (palkattu työntekijä / itsenäinen ammatinharjoittaja), tunnistetiedot (esimerkiksi passi tai henkilöllisyystodistus, ajokortin numero, sosiaaliturvatunnus), todentamis- ja varmennustiedot (esimerkiksi allekirjoitusnäyte), sopimuksiin liittyvät tiedot (esimerkiksi yritys-/tilin- ja sopimusnumero ja muut tili- ja sopimustiedot);
 • Riskienhallinta-, tapahtuma- ja/tai toimeksiantotiedot, kuten riski- ja sijoitusprofiilit, petoksia koskeva lainsäädäntöhistoria, transaktiotiedot (esimerkiksi maksutiedot), toimeksiantotiedot, mukaan lukien verkkopankkitoiminnot (esimerkiksi maksutoimeksiannot) ja taloudellista tilannetta koskevat tietosi (esimerkiksi luottokelpoisuustiedot, pisteytys- ja luottoluokitustiedot), edunsaajia koskevat tiedot, sijoitustuotteita koskevat tiedot, varojen alkuperä, tiedot ja rekisterit ammatillisesta tietämyksestäsi ja/tai kokemuksestasi rahoitusvälineistä, ansioluettelot, rikosrekisteritiedot tai muut merkitykselliset tiedot;
 • Tekniset tiedot, kuten IP-osoitteet, selainliitännäisten tyypit ja versiot, evästeet, sisäiset ja ulkoiset tunnisteet, lokitiedot, käyttö- ja muutostiedot, verkkosivuston käyttäjän käyttämä sisältö, mukaan lukien asiaankuuluvat metatiedot (esimerkiksi käyttöaika ja -päivämäärä);
 • Markkinointi- ja myyntitiedot, kuten mieltymykset, toiveet, pyydetty viitemateriaali, mainonnan tulokset , dokumentointitiedot (esimerkiksi konsultaatiopöytäkirjat);
 • Muut edellä mainittuihin luokkiin verrattavissa olevat tiedot, jolloin henkilötiedot voivat liittyä myös kolmansiin osapuoliin (esimerkiksi perheenjäsenet, edunsaajat, tosiasialliset edunsaajat, valtuutetut edustajat, tai neuvonantajat, joita tietojenkäsittely saattaa myös koskea), sekä muut meille toimitetut tiedot, jos sinä tai kolmas osapuoli luovutatte vapaaehtoisesti henkilötietoja (esimerkiksi täyttämällä rekisteröintilomakkeen tai kommenttikentän, rekisteröitymällä uutiskirjeen tilaajaksi tai käyttämällä tiettyjä palveluita). Keräämme ja käsittelemme tietoja myös osakkeenomistajiltamme ja sijoittajiltamme; näihin kuuluvat perustietojen lisäksi tiedot asiaankuuluvista rekistereistä, osakeomistuksista, omistusosuuksien muutoksista, maksuista (osinkojen yhteydessä), oikeuksien käyttämiseen liittyvistä tiedoista ja tapahtumien hallinnoinnista (esimerkiksi yhtiökokoukset).

4. Erityiset henkilötietoryhmät

Siltä osin kuin käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä tai arkaluonteisia henkilötietoja [Kuten nämä termit on määritelty tietosuojalainsäädännössä. Esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen  art. 9(1) mukaan "erityisiin henkilötietoryhmiin" kuuluvat muun muassa henkilötiedot, joista käy ilmi etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiyhdistyksen jäsenyys, geneettiset tiedot, biometriset tiedot luonnollisen henkilön yksilöimiseksi tai terveyttä koskevat tiedot. ] koskien rekisteröityä, teemme näin vain, jos käsittely on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, huomattavan yleisen edun vuoksi, jos olet antanut Vontobelille nimenomaisen suostumuksesi tällaisten tietojen käsittelyyn (jos se on laillisesti sallittua) tai jos meillä on muutoin lakisääteinen oikeus käsitellä tällaisia tietoja.

Tässä mielessä voimme esimerkiksi käsitellä arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi luokiteltuja biometrisiä tietoja. Tältä osin tarvitaan nimenomainen suostumuksesi erillisessä menettelyssä biometrisen tunnisteen (esimerkiksi Touch ID tai muu biometrinen tunniste) hankkimiseksi, jotta sitä voidaan käyttää tiettyjen sovellusten käyttöön.

5. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja -asetusten  mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

5.1. Sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi

Voimme käsitellä henkilötietojasi, jotta voimme tarjota Vontobel-palvelujaLiikekumppaneillemme tai suorittaa sopimusta edeltäviä toimenpiteitä. Käsittely määräytyy ensisijaisesti tietyn tuotteen tai palvelun mukaan (esimerkiksi rahoitus ja rahoitussuunnittelu, sijoitukset, eläkkeet, sähköinen pankkitoiminta, perintösuunnittelu, luotot, arvopaperit, talletukset tai asiakkaan suositteleminen jne.), ja se voi sisältää esimerkiksi tarvearviointeja, neuvontaa, omaisuudenhoitoa ja tukea sekä transaktioiden toteuttamista. Löydät lisätietoja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista  asianomaisista sopimusasiakirjoista ja -ehdoista.

5.2. Lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleisen edun vuoksi

Rahoituslaitoksena meitä koskevat erilaiset oikeudelliset ja/tai sääntelylliset velvoitteet paikallisesti ja maailmanlaajuisesti, kuten pankkien sääntelyvaatimukset (soveltuvin osin), yhtiöoikeudelliset velvoitteet, lakisääteiset tai muut oikeudelliset/sääntelylliset vaatimukset.

Tähän voivat kuulua esimerkiksi lakisääteiset ja/tai sääntelyyn perustuvat tietojen julkistamis-, ilmoitus- ja raportointivelvoitteet viranomaisille, tuomioistuimille, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva sääntely (esimerkiksi automaattinen tietojenvaihto ulkomaisten veroviranomaisten, syyttäjäviranomaisten jne. kanssa) sekä muut soveltuvuus- ja due diligence -arvioinnit. Muita käsittelytarkoituksia voivat olla luottokelpoisuuden arviointi, henkilöllisyyden ja iän todentaminen, petostentorjuntatoimenpiteet, vero-oikeudellisten ja lainsäädännöllisten (esimerkiksi raportointi) velvoitteiden täyttäminen, yhtiöoikeudellisten velvoitteiden täyttäminen (esimerkiksi osakeluettelon pitäminen, yhtiökokousten ja osingonjaon käsittely ja toteuttaminen, puolivuotis- ja vuosikertomusten toimittaminen) sekä riskien arviointi ja hallinta Vontobelissa.

5.3. Oikeutettujen etujen suojaamiseksi

Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietojasi meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujemme turvaamiseksi, mikä käsittely ei vaikuta kohtuuttomasti sinun etuihisi tai perusoikeuksiisi ja -vapauksiisi; erityisesti:

 • Konsultointi ja tietojen vaihtaminen tietotoimistojen tai muiden kolmansien osapuolten kanssa (esimerkiksi velkarekisteri) vakavaraisuuden, luottokelpoisuuden ja/tai luottoriskien selvittämiseksi;
 • Liiketoiminnan johtamiseen ja Vontobel-palveluiden edelleen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet (esimerkiksi tarvearviointimenettelyjen tarkistaminen ja optimointi);
 • Tilastotarkoituksiin (esimerkiksi osakkeenomistajien kehityksen esittäminen, yleiskatsausten ja arviointien laatiminen);
 • Markkinointiin, markkinointiviestintään tai markkina- ja mielipidetutkimukseen, ellet ole vastustanut henkilötietojesi käyttöä (kohta 9.3);
 • Tietoturvallisuuden varmistaminen;
 • Oikeudellisten vaatimusten esittäminen ja puolustautuminen oikeusriidoissa;
 • Rikosten ehkäisy ja tutkinta;
 • Videovalvonta tai vastaavat toimenpiteet, joilla suojataan tilojen omistajien oikeuttasuojata tiloja sinne luvatta tulevista henkilöistä, kerätä todisteita ryöstö- tai petostapauksissa tai todistaa saatavuutta ja talletuksia (esimerkiksi pankkiautomaateilla ja toimistojen sisäänkäynneillä);
 • Muut rakennuksen ja alueen turvallisuustoimenpiteet (esimerkiksi kulunvalvonta);
 • Konsernin riskinhallinta.

5.4. Suostumuksesi perusteella

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tiettyjä tarkoituksia varten (kuten kaupankäynnin analysointi markkinointitarkoituksiin jne.), tällaisen käsittelyn laillisuus perustuu suostumukseesi. Annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Rahoituslaitoksena meillä on velvollisuus noudattaa lakisääteistä vaitiolovelvollisuutta [Esimerkiksi Sveitsissä (erityisesti Sveitsin pankkilain 47 §) tai muilla lainkäyttöalueilla, joilla toimimme, voidaan soveltaa pankkisalaisuutta ja/tai muita sääntöjä ja määräyksiä]. Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille Vontobelin sidosyksiköille tai kolmansille osapuolille vain kohdassa 5 lueteltuihin tarkoituksiin ja vain, jos on olemassa kohdassa 5 lueteltu oikeusperuste.

Voimme erityisesti kohdassa 5 mainittuja tarkoituksia varten tilata palveluita sellaisilta palveluntarjoajilta, jotka ovat sopimuksella sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta, mukaan lukien pankkisalaisuus tai muu lakisääteinen salassapitovelvollisuus (soveltuvin osin), ja noudattamaan tietosuojalakeihin ja -määräyksiin perustuvia ohjeistuksiamme.

Näiden vaatimusten mukaan henkilötietojen vastaanottajia voivat olla esimerkiksi:

 • Luotto- ja rahoituspalvelulaitokset (kuten pankit, pörssit, selvitysyhteisöt jne.) ja niihin verrattavat laitokset ja palveluntarjoajat, mukaan lukien välitys- tai rahoituspalvelut, sijoituspalvelut, osakerekisteri, rahastonhoito, tilintarkastuspalvelut, maksutapahtumat, puhelinkeskuspalvelut, säännösten noudattamista (compliance) koskevat palvelut, valvontapalvelut, tietojen seulontapalvelut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, tietojen hävittämispalvelut, osto-/hankintapalvelut, tilahallintapalvelut, kiinteistöarvioinnit, lainojen käsittelypalvelut, vakuuksien hallinta, perintä, maksukorttien käsittelypalvelut (pankki- ja luottokortit), asiakashallinta, mediateknologiapalvelut, raportointi, tutkimus, riskienvalvonta, kustannuslaskenta, puhelinpalvelut, videotunnistus, verkkosivuston hallinta ja muut tukitoiminnot; - Vontobelin sidosyksiköt (mukaan lukien sivukonttorit), esimerkiksi sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, riskienhallintaa varten tai sellaisten palvelujen suorittamiseksi, jotka olemme ulkoistaneet Vontobelin sidosyksiköille;
 • (Muut) palveluntarjoajat, jotka on palkattu henkilötietojen käsittelyyn, mukaan lukien tietotekniikkapalvelut (kuten pilvialustat), logistiikka, tulostuspalvelut, televiestintä, arkistointi, neuvonta ja konsultointi, myynti ja markkinointi sekä muut tukitoiminnot; - Ammatilliset neuvonantajat, kuten konsultit, tilintarkastajat, veroneuvojat, edustamiseen oikeutetut, oikeudelliset neuvonantajat, lakiasiaintoimistot ja muut palveluntarjoajat;
 • Valvontaviranomaiset, sääntelyviranomaiset, tuomioistuimet, jos sovellettava laki niin määrää, sallii tai vaatii (epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että tällaisia velvoitteita voi olla myös sellaisten kolmansien maiden viranomaisia kohtaan, joilla ei ole suoraa suhdetta sinuun ja jotka voivat esimerkiksi haluta varmistaa, että heidän maastaan tulevia asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti kaupankäynnin ehtojen, toimeksiantojen parhaan toteutuksen tai arvopapereiden ja voittojen oikeudenmukaisen jakamisen osalta);
 • (Muut) viranomaisille ja laitoksille (kuten Sveitsin keskuspankki, rahoitusviranomaiset, syyttäjäviranomaiset jne.) sikäli kuin lakisääteinen tai virallinen velvoite on olemassa, jos ajamme oikeutettuja etujamme tai vaatimuksiamme tai jos sovellettava laki muutoin edellyttää tai sallii sen;
 • Muita tietojen vastaanottajia voivat olla ne, joiden osalta olet antanut suostumuksesi henkilötietojen luovuttamiseen tai joiden osalta olet vapauttanut meidät salassapitovaatimuksista sopimuksella tai suostumuksella.

7. Henkilötietojen siirto ulkomaille

Henkilötietojasi voidaan siirtää Sveitsin ja EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin (niin sanottuihin "kolmansiin maihin", joihin kuuluvat kaikki EU:n/ETA:n ulkopuoliset maat) vain, jos jokin seuraavista on voimassa:

 • Siirto on tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi (esimerkiksi tilaustesi toteuttamiseksi) tai sitä edellyttää laki (esimerkiksi verolainsäädännön mukaiset raportointivelvoitteet);
 • kohdassa 6 mainitun toimeksiantosuhteisen tietojenkäsittelyn yhteydessä - jos olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi;
 • jos siirto on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai
 • Tietosuojalakien ja -asetusten sallimissa rajoissa.

Vontobelin (mukaan lukien tytäryhtiöt ja sivuliikkeet) sisäisten tiedonsiirtojen osalta luettelo niistä maista, joissa Vontobel toimii, löytyy täältä: vontobel.com/locations.

Toimeksiantosuhteisen tietojen käsittelyn yhteydessä (kohta 6) henkilötietojasi siirretään kolmansiin maihin vain jos katsotaan, että tämän kolmannen maan viranomaiset ja laitokset (tai kyseiseen maahan sovellettava tietosuojakehys [esimerkiksi EU-U.S. Data Privacy Framework]) tarjoavat riittävän henkilötietojen suojan tason.  Jos tällaista riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty, tietoja voidaan siirtää jos vastaanottaja takaa riittävän henkilötietojen suojan tason perustuen tietosuojalakeihin ja -asetuksiin (esimerkiksi kommission hyväksymät vakiolausekkeet jotka on mukautettu paikalliseen lainsäädäntöön tarpeen mukaan), tai tietosuojalakien ja -asetusten mukaisten lakisääteisten poikkeusten perusteella (esimerkiksi nimenomainen suostumuksesi).

8. Säilytysaika

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen sopimuksellisten ja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tässä yhteydessä on huomattava, että liikesuhteemme muodostaa  yleensä jatkuvan velvoitteen, joka voi kestää useita vuosia. Käytössämme on prosesseja, joiden avulla tarkistamme eri aikoinahallussamme olevat henkilötietoryhmät  varmistaaksemme, ettemme säilytä niitä liian kauan. Jos tietoja ei enää tarvita käsittelytarkoituksiin (kohta 5) tai jos meillä on muutoin lakisääteinen velvollisuus poistaa tiedot, ne poistetaan säännönmukaisesti, paitsi jos niiden jatkokäsittely - rajoitetun ajan - on tarpeen muita lakisääteisiä tarkoituksia varten tai jos se on muutoin laillisesti sallittua, kuten:

 • Sovellettavien lakien ja asetusten (esimerkiksi siviili-, vero-, arvopaperi- ja muiden lakien ja asetusten) mukaisten tietojen säilytysaikojen noudattaminen;
 •  Todisteiden ja/tai kaikenlaisen asiaankuuluvan tiedon säilyttäminen silloin, kun sellainen syyte, oikeusprosessi tai viranomaisen tutkimus on vireillä tai odotettavissajoka edellyttää, että meidän on säilytettävä asiakirjoja määrittelemättömän ajanjakson ajan.

9. Sinun oikeutesi
9.1. Yleisesti

Tietosuojalakien ja -asetusten mukaan Rekisteröidyillä on tietyin edellytyksin oikeus saada tietoja, oikeus tutustua tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja tietyin edellytyksin oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.2. Vastustamisoikeus (yleisesti)

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettujen etujen suojaamiseen; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia tietosuojalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla. Jos vastustat henkilötietojasi käsittelyä, emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on pakottavat, oikeutetut syyt, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely palvelee etujen valvomista, käyttämistä tai puolustamista. Huomaa, että tällaisissa tapauksissa emme ehkä pysty tarjoamaan palveluja tai ylläpitämään liikesuhdetta.

9.3. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin

Tietyissä tapauksissa voimme käsitellä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaisia markkinointitarkoituksia varten, mikä sisältää profiloinnin siltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, emme enää käsittele henkilötietojasi kyseisiin tarkoituksiin.

10. Velvollisuus toimittaa henkilötietoja

Liiketoimintasuhteemme puitteissa sinun on annettava henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä liikesuhteen aloittamiseksi ja toteuttamiseksi sekä siihen liittyvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai joiden kerääminen on meille lain mukaan pakollista. Ilman näitä tietoja emme voi tehdä sopimusta tai toteuttaa tilausta tai emme ehkä pysty enää täyttämään olemassa olevaa sopimusta ja joudumme purkamaan sen.

Erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät lait edellyttävä meitä varmistamaan henkilöllisyytesi ennen liikesuhteen aloittamista, esimerkiksi tarkistamalla henkilöllisyystodistuksesi, sekä tallentamaan nimesi, syntymäaikasi ja -paikkasi, kansalaisuutesi ja asuinosoitteesi. Jotta voimme täyttää tämän lakisääteisen velvoitteen, sinun tulee toimittaa meille tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä ilmoittaa viipymättä kaikista liikesuhteen aikana tapahtuvista muutoksista. Mikäli et toimita pyydettyjä tietoja ja asiakirjoja, emme valitettavasti voi aloittaa tai jatkaa pyytämääsi liikesuhdetta.

11. Automatisoitu yksilöllinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

Yleensä emme tee päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn liikesuhteen luomiseksi ja toteuttamiseksi. Jos käytämme näitä menettelyjä yksittäistapauksissa, ilmoitamme siitä erikseen, jos tietosuojalainsäädäntö ja -määräykset edellyttävät tällaista tiedottamista. Tällaisessa tapauksessa sinulla voi tietyin edellytyksin olla oikeus vastustaa päätöstä, ilmaista kantasi ja/tai pyytää, että luonnollinen henkilö tarkastaa päätöksen uudelleen.

Joissakin tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi automaattisesti arvioidaksemme tiettyjä sinua koskevia henkilökohtaisia ominaisuuksia ("profilointi"); erityisesti voimme suorittaa profilointia:

 • täyttääkseemme jatkuvat sääntely- ja vaatimustenmukaisuus (compliance) -velvoitteemme (esimerkiksi rahanpesun, petosten, terrorismin ja verolakien vastainen toiminta), muun muassa tarkastelemalla, miten ja mistä maantieteellisestä sijainnista käytät sovelluksiamme tai muita Vontobel-palveluitamme;
 • Käyttämällä arviointityökaluja voidaksemme tarjota sinulle kohdennettua tietoa ja neuvoja Vontobel-palveluista, jolloin tällaiset työkalut mahdollistavat kysyntälähtöisen viestinnän ja mainonnan, mukaan lukien markkina- ja mielipidetutkimusen;
 • Kuten tässä tietosuojakäytännössä tai asianomaisen tuotteen tai palvelun tietosuojakäytännössä on mainittu.

12. Tietoturva

Kaikkien henkilötietoja käsittelevien Vontobelin työntekijöiden on noudatettava henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sisäisiä käytäntöjämme ja sääntöjämme henkilötietojen suojaamiseksi ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Olemme myös toteuttaneet riittävät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta, vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, väärinkäytöltä, luovuttamiselta tai laittoman pääsyn vuoksi  sekä kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä. Nämä turvatoimenpiteet on toteutettu ottaen huomioon tekniikan nykytaso, niiden toteuttamiskustannukset, käsittelyn aiheuttamat riskit ja henkilötietojen luonne, ja erityistä huomiota on kiinnitetty arkaluonteisiin henkilötietoihin. Lisätietoja täältä: vontobel.com/cyber-security.

13. Julkaisut ja tilaukset

Vontobel voi viestiä sinulle sähköpostitse tai fyysisin postilähetyksin, jotka sisältävät ja tarjoavat uutisia, myynninedistämistarjouksia, tapahtumatietoja tai palveluita ("Julkaisu- ja tilauspalvelut"), sovellettavien lakien ja asetusten mukaisten rajoitusten mukaisesti. Jos et halua saada meiltä Julkaisu- ja tilauspalveluja, voit kieltäytyä vastaanottamasta niitä noudattamalla kunkin sähköpostin alatunnisteessa olevia ohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä.

14. Evästeet ja web-analyysipalvelut

Verkkosivustomme käyttävät erilaisia evästeitä ja verkkoanalyysityökaluja. Lisätietoja evästeiden ja verkkoanalyysityökalujen käytöstä saat evästekäytännöstämme:

vontobel.com/cookie-policy

15. Muut lainsäädännölliset näkökohdat, mukaan lukien puhelintallennus

Sovellettavien lakien ja asetusten, esimerkiksi Euroopan parlamentin direktiivin 2014/65/EU (MIFID II), noudattamiseksi saatamme olla velvollisia nauhoittamaan puhelinkeskusteluja, jotka liittyvät palveluidemme suorittamiseen liittyviin toimiin. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä tältä osin saat osoitteessa: vontobel.com/mifid

16. Yhteystiedot

Ilmoita meille, jos emme täytä odotuksiasi henkilötietojen käsittelyssä tai jos haluat tehdä valituksen tietosuojakäytännöistämme; näin meillä on tilaisuus tutkia asiaa ja tehdä tarvittaessa parannuksia.

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä verkkolomakettamme (vontobel.com/data-privacy-request-form) tai lähettämällä pyyntönne joko johonkin tietosuojavastaavan sähköpostiosoitteista tai postitse kohdassa 2 mainittuihin yhteyspisteisiin.

17. Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 1. syyskuuta 2023. Löydät voimassa olevan version verkkosivuiltamme. Vontobel pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin ja ilmoittaa sinulle tällaisesta muutoksesta asianmukaisella tavalla (esimerkiksi verkkosivustollamme).

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirje saadaksesi tietoa pörssilistatuista tuotteista

Henkilötietojasi käsitellään Vontobelin tietosuojakäytännön mukaisesti.

newletter overlay image

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirje saadaksesi tietoa pörssilistatuista tuotteista

Henkilötietojasi käsitellään Vontobelin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG ja/tai tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lue nämä tiedot ennen jatkamista, koska tällä verkkosivustolla olevat tuotteet ja palvelut eivät ole tiettyjen henkilöiden saatavilla. Tärkeää ovat vastaavat esitteet, jotka ovat saatavissa liikkeeseenlaskijalta: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt Am Main, Saksa, sekä tältä verkkosivustolta.