Privatlivspolitik

1. Vi tager dit privatliv alvorligt

Hos Bank Vontobel Europe AG (“Vontobel”, “os” eller “vi”) sætter vi stor pris på din interesse for Vontobel og vores produkter og tjenester. Dit privatliv er vigtigt for os, og det er vigtigt for os, at du trygt kan bruge vores produkter og tjenester og besøge vores websites. Det er af stor vigtighed for Vontobel, at dine personoplysninger som defineret i den anvendelige databeskyttelseslovgivning, f.eks. i overensstemmelse med Artikel 4, stk. 1 i GDPR, vil ”personoplysninger” f.eks. sige information om en identificeret eller identificerbar fysisk person; ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres behandles på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovkrav. Derfor træffer vi i den forbindelse vores forholdsregler, såsom implementering af robuste tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder kryptering af password, firewalls, godkendelsesteknologi, adgangsstyring, bevidsthedsgørelse blandt og uddannelse af medarbejdere og udnævnelse af en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Denne privatlivspolitik finder anvendelse for besøgende på vores websites, nuværende og potentielle kunder, aktionærer og investorer samt andre samarbejdspartnere (herunder distributører, leverandører, serviceudbydere og andre tredjeparter) (”samarbejdspartnere”).

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan vi behandler personoplysninger, som vedrører vores samarbejdspartnere og (hvis samarbejdspartneren er en organisation eller juridisk enhed) den enkeltperson, som handler som repræsentant for (herunder medarbejdere, leverandører eller bemyndigede personer) eller på anden måde er forbundet til vores samarbejdspartner (”den registrerede” eller ”dig”), når du besøger websites, bruger vores produkter og tjenester, vores mobilapps, tilmelder dig eventuelle tjenester (”Vontobel-tjenester”) eller på anden måde interagerer med os (f.eks. som aktionær eller investor).

Vontobel forpligter sig til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning, herunder bestemmelserne i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og den schweiziske føderale databeskyttelseslovgivning af 25. september 2020 og implementerede følgelovgivninger (”FADP”) og således sikre dine personoplysninger.

Læs venligst denne privatlivspolitik omhyggeligt, før du registrerer dig som bruger af eller benytter Vontobels tjenester, eller før du afleverer eventuelle personoplysninger til os. Da behandling af dine personoplysninger kan afhænge af, hvilke af Vontobels tjenester du har bedt om eller bruger, så er denne privatlivspolitik gældende som tillæg til eventuelle specifikke privatlivspolitikker eller vilkår, som er gældende for den respektive Vontobel-tjeneste.

Videregiv venligst også denne privatlivspolitik til bemyndigede repræsentanter, modtagere eller kompetente ejere og til alle andre registrerede, hvis personoplysninger du allerede har eller påtænker at oplyse os om i forbindelse med vores samarbejde.

2. Ansvarlig enhed og kontaktoplysninger

Den følgende enhed (herunder dennes afdelinger) er ansvarlig for behandling af personoplysninger:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

D-80331 München

Tyskland

dpo.de@vontobel.com

 

Du kan også kontakte vores tyske og/eller globale

Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

– Tysk DPO: dpo.de@vontobel.com

– Group DPO: dpo.vontobelgroup@vontobel.com

Vontobel har i overensstemmelse med artikel 14 og 15 i FADP udpeget en schweizisk repræsentant for gruppens forretningsenheder uden for Schweiz.

Bank Vontobel AG

Gotthardstrasse 43

CH-8022 Zürich

Schweiz

dpo.ch@vontobel.com

 

3. Personoplysningskilder og -kategorier

I medfør af det i afsnit 5 beskrevne kan vi, i den grad lovgivningen tillader det, indsamle personoplysninger fra følgende kilder:

 • Vi kan indsamle personoplysninger fra dig som registreret i forhold til vores aktuelle eller potentielle samarbejdsrelation, eller når du bruger Vontobels tjenester (f.eks. ved åbning af konti, rådgivning, forespørgsler, registrering på vores websites, tilmelding til nyhedsbreve, deltagelse i debatter eller andre social media-funktioner på vores websites eller ved videregivelse af oplysninger i forbindelse med jobsøgning). Vi kan også indsamle personoplysninger fra vores aktionærer og investorer.
 • Hvis du er repræsentant for en af Vontobels samarbejdspartnere eller på anden måde forbundet til vores samarbejdspartner som den registrerede, så kan vi modtage personoplysninger fra en sådan organisation eller juridisk enhed, som er Vontobels samarbejdspartner.
 • Personoplysninger, som er nødvendige for facilitering af Vontobels tjenester, kan overføres til os via en teknisk infrastruktur (f.eks. via vores websites, login-oplysninger, apps eller via samarbejde med leverandører af finansielle tjenester eller informationsteknologi, markedspladser, børser, trading-infrastrukturer eller fondsbørser.
 • Vi kan indsamle personoplysninger fra tredjeparter såsom myndigheder (f.eks. sanktionslister), leverandører af risikostyring, informationssøgning eller screening-løsninger (f.eks. Worldcheck), (kredit)vurderingsbureauer, informationskontorer, forbrugerrapporteringsenheder, analyseinstitutter samt fra Vontobels tilknyttede selskaber.
 • Vi kan indsamle personoplysninger, som er offentligt tilgængelige (f.eks. offentlige registre, offentlige social media-platforme, skyldnerregistre, tingbøger, handelsregistre og foreningsregistre, pressen og internettet).

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Stamdata såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer og andre kontaktoplysninger, fødselsdato, køn, nationalitet, ægteskabelig status, arbejdsstatus (ansat/selvstændig), id-oplysninger (f.eks. pas eller andet id, kørekortnummer, cpr-nummer), bekræftelsesoplysninger (såsom eksemplar af underskrift), aftalerelaterede oplysninger (f.eks. CVR- eller konto- og kontraktnummer samt andre konto- og aftaleoplysninger).
 • Risikostyring, transaktions- og/eller ordreoplysninger, risiko- og investeringsprofiler, svindelhistorik, transaktionsoplysninger (f.eks. betalingsoplysninger), ordreoplysninger, herunder online banking (såsom betalingsordrer) samt oplysninger om din økonomiske situation (f.eks. kreditværdighed og rating), oplysninger vedrørende de begunstigede, oplysninger om investeringsprodukter, aktivers oprindelse, information og registreringer om din professionelle viden om og/eller erfaring med finansielle instrumenter, CV’er, strafferegistre eller anden relevant information.
 • Tekniske oplysninger såsom IP-adresse, browser plug-in-typer og -versioner, cookies, interne og eksterne identifiers, logging-oplysninger, adgangs- og ændringsoplysninger, indhold besøgt af website-brugeren, herunder relevant metadata (f.eks. adgangstidspunkt og varighed).
 • Marketing- og salgsoplysninger såsom præferencer, ønsker, anmodet materiale, reklamescore, dokumentationsoplysninger (f.eks. besøgsprotokoller).
 • Andre oplysninger i lighed med ovenstående kategorier, hvor personoplysninger også kan vedrøre tredjeparter (f.eks. familiemedlemmer, begunstigede, kompetente ejere, bemyndigede repræsentanter eller rådgivere, hvis personoplysninger vi også kan behandle) samt andre oplysninger, som videregives til os, hvis du eller en tredjepart frivilligt videregiver personoplysninger til os (f.eks. ved udfyldelse af en registreringsformular eller et kommentarfelt, tilmelding til nyhedsbrev eller brug af bestemte tjenester). Vi indsamler og behandler også oplysninger fra vores aktionærer og investorer. Udover stamdata inkluderer dette oplysninger vedr. relevante registre, aktieposter, bevægelser i beholdninger, udbetalinger (som udbytte), oplysninger vedr. udøvelse af rettigheder og styring af begivenheder (f.eks. generalforsamlinger).

4. Særlige kategorier af personoplysninger

I den udstrækning at vi behandler eventuelt særlige kategorier af personoplysninger eller følsomme personoplysninger som defineret i den anvendelige databeskyttelseslovgivning. F.eks. inkluderer ”særlige kategorier af personoplysninger” i overensstemmelse med Artikel 9, stk. 1 i GDPR (generel forordning om databeskyttelse) herunder personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger om registrerede, så gør vi det alene, hvis behandlingen er nødvendig for fremsættelse, udøvelse eller forsvar af et juridisk krav, af hensyn til almenhedens væsentlige interesse, hvis du har givet udtrykkelig tilladelse til, at Vontobel må behandle sådanne oplysninger (med lovhjemmel), eller når vi på anden måde med lovhjemmel kan behandle sådanne oplysninger.

Således kan vi f.eks. behandle biometriske oplysninger, som er klassificeret som følsomme personoplysninger. I et sådant tilfælde vil din udtrykkelige tilladelse være påkrævet i en separat procedure for indhentning af biometrisk identifikation (f.eks. touch-id eller anden form for biometrisk identifikation) for at oplysningerne kan benyttes til adgang til bestemte applikationer.

 

5. Formål og juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning med følgende formål:

5.1. Overholdelse af kontraktlige forpligtelser

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at tilbyde Vontobels tjenester til vores samarbejdspartnere eller iværksætte foranstaltninger forud for indgåelse af aftaler. Behandlingen fastlægges primært på baggrund af det relevante produkt eller den relevante tjeneste (f.eks. økonomisk planlægning, investeringer, pensioner, e-Banking, generationsskifte, kreditter, værdipapirer, indlån eller kundehenvisning osv.) og kan f.eks. inkludere behovsvurdering, rådgivning, styring af aktiver og support samt transaktioner. Du kan finde yderligere oplysninger om formålet med behandling af personoplysninger i de relevante aftaledokumenter samt i vores vilkår og betingelser.

5.2. Overholdelse af juridiske forpligtelser eller i offentlighedens interesse

Som finansiel institution er vi underlagt en række juridiske og/eller lovmæssige krav både lokalt og globalt, herunder f.eks. eventuelle myndighedskrav i forhold til bankvirksomhed, virksomhedslovgivning, lovkrav eller andre fastsatte krav.

Dette inkluderer f.eks. juridisk og/eller lovbestemt redegørelse, underretningspligt til myndigheder, domstole, herunder lovgivning vedrørende hvidvask og terrorbekæmpelse (f.eks. automatisk udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder, anklagemyndigheder osv.) samt andre vurderinger i forhold til egnethed og rettidig omhu. Andre formål med at behandle personoplysninger kan være vurdering af kreditværdighed, identitet og aldersbekræftelse, svindelbekæmpelse, opfyldelse af skattekrav (f.eks. rapportering), forpligtelser og opfyldelse heraf i henhold til virksomhedslovgivning (f.eks. aktiebog, håndtering og gennemførelse af generalforsamlinger og fordeling af udbytte, indsendelse af halvårlige og årlige rapporter) samt risikovurdering og -styring internt i Vontobel.

5.3. Hensynet til varetagelse af legitime interesser

Når det skønnes nødvendigt, kan vi behandle dine personoplysninger ud fra et hensyn til varetagelse af vores eller en tredjeparts legitime interesser, når det ikke i urimelig grad indvirker på dine interesser eller grundlæggende rettigheder og din frihed, særligt:

 • Undersøgelse og udveksling af oplysninger med informationskontorer eller andre tredjeparter (f.eks. Gældsstyrelsen) med henblik på at undersøge din betalingsevne, kreditværdighed og/eller kreditrisici.
 • Foranstaltninger i forbindelse med drift og videre udvikling af Vontobels tjenester (f.eks. gennemgang og optimering af procedurer ved behovsanalyser).
 • Statistikformål (f.eks. præsentation af aktionærudviklinger, forberedelse af oversigter og vurderinger).
 • Marketing, marketingkommunikation eller markeds- og opinionsundersøgelser, medmindre du har modsat dig brug af dine personoplysninger (afsnit 9.3).
 • Informationsteknologi og sikkerhed heraf.
 • Håndhævelse af juridiske krav og forsvar i retssager.
 • Forebyggelse og undersøgelse af kriminel adfærd.
 • Videoovervågning eller lignende tiltag med henblik på at beskytte ejendom og forhindre ulovlig indtrængen, indsamling af beviser i forbindelse med overfald eller svindel eller med henblik på at bevise tilgængelighed og transaktioner (f.eks. ved ATM-maskiner og kontorindgange).
 • Andre tiltag i forbindelse med bygninger og sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. adgangskontrol).
 • Gruppens risikostyring.

5.4. Med udgangspunkt i din accept

Såfremt du har givet udtrykkelig tilladelse til, at vi behandler dine personoplysninger til særlige formål (såsom analyse af handelsaktiviteter i forbindelse med marketing, osv.), så tager lovhjemlen hertil udgangspunkt i din accept. Du kan til enhver tid tilbagekalde din accept. Vær opmærksom på, at en sådan tilbagekaldelse alene har fremadrettet virkning. Tilbagekaldelse af accept har ingen betydning for behandling af personoplysninger, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsestidspunktet.

6. Modtagere af personoplysninger

Som finansiel institution har vi i medfør af loven tavshedspligt f.eks. kan lov om bankhemmelighed og/eller andre regler og love finde anvendelse i Schweiz (særligt Artikel 47 i den schweiziske banklov) eller andre jurisdiktioner, hvor vi har bankvirksomhed. Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre selskaber i Vontobel-gruppen eller tredjeparter for så vidt angår de i afsnit 5 beskrevne formål og alene når det i afsnit 5 beskrevne juridiske grundlag er til stede.

I særdeleshed vedrørende de i afsnit 5 beskrevne formål kan vi bede tjenesteudbydere, som kontraktligt er underlagt tavshedspligt, herunder lov om bankhemmeligheder eller anden form for fortrolighed (afhængig af forholdene).

I medfør af sådanne krav kan modtagere af personoplysninger f.eks. være:

 • Kreditinstitutioner, finansielle tjenesteudbydere (såsom banker, børser, clearinghuse osv.) samt lignende institutioner og tjenesteudbydere, herunder mæglervirksomhed eller udbydere af finansielle tjenester, investeringstjenester, tjenester i forbindelse med aktionærfortegnelser, formueforvaltning, revision, betalingstransaktioner, call center-tjenester, compliance, kontrol, screening af data i forhold til hvidvask og terrorfinansiering, datadestruering, indkøb, pladsstyring, ejendomsvurdering, lånbehandling, sikkerhedsstyring, inddrivelse, betalingskorthåndtering (debit-/kreditkort), kundehåndtering, medieteknologi, rapportering, forskning, risikostyring, udgiftsberegning, telefontjenester, videoidentifikation, website-håndtering og andre supportfunktioner. Vontobels tilknyttede selskaber (herunder afdelinger), f.eks. i forbindelse med opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, risikostyring eller i forbindelse med udførelse af tjenester, som vi har outsourcet til Vontobels tilknyttede selskaber.
 • (Andre) tjenesteudbydere, som er blevet stillet til opgave at behandle personoplysninger, herunder informationsteknologitjenester (såsom cloud-platforme), tjenester i forbindelse med logistik, print, telekommunikation, arkivering, rådgivning, salg og marketing, og andre supportfunktioner. Professionelle rådgivere såsom konsulenter, revisorer, skatterådgivere, stemmefuldmagtshavere, juridiske rådgivere, advokatfirmaer og andre tjenesteudbydere.
 • Tilsynsførende myndigheder, lovgivere, nævn eller domstole, hvor det er pålagt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning (for at undgå tvivl skal det nævnes, at sådanne krav også kan forekomme fra myndigheder i andre lande uden direkte relation til dig, hvis de f.eks. ønsker at sikre sig, at kunder fra deres lande modtager samme behandling f.eks. i forhold til handelsbetingelser, lige afregning af handler eller lige fordeling af værdipapirer og udbytte).
 • (Andre) offentlige myndigheder og institutioner (såsom Swiss National Bank, finansielle myndigheder, anklagemyndigheder osv.) i den udstrækning, at der foreligger en lovhjemlet eller officiel forpligtelse, hvis vi forfølger vores legitime interesser eller krav, eller hvis det på anden måde er et krav eller er hjemlet i henhold til gældende lovgivning.
 • Andre modtagere af data kan inkludere modtagere, som du har givet tilladelse til at videregive personoplysninger til, eller hvor du ved aftale eller accept har undtaget os fra fortrolighedskrav.

7. Overførsel af personoplysninger til udlandet

Dine personoplysninger kan kun overføres til lande eller internationale organisationer uden for Schweiz og EU/EØS (såkaldte ”tredjepartslande”, hvilket inkluderer lande uden for EU/EØS), hvis et af følgende gælder:

 • Overførslen er en forudsætning for vores opfyldelse af vores (præ-)kontraktlige forpligtelser (f.eks. udførelse af dine ordrer), eller hvis det er et lovkrav (såsom rapporteringsforpligtelser i henhold til skattelovgivningen).
 • Når behandling af personoplysninger er uddelegeret som beskrevet i afsnit 6, hvis du har givet os din udtrykkelige accept.
 • Hvis overførslen er en forudsætning for, at et juridisk krav kan fremsættes, gøres gældende eller forsvares eller
 • Der på anden måde i henhold til databeskyttelseslovgivning og forordninger foreligger lovhjemmel hertil.

Vedrørende overførsel internt i Vontobel (herunder mellem tilknyttede selskaber og afdelinger) kan du her vontobel.com/locations finde en liste over de lande, hvor Vontobel opererer.

I tilfælde, hvor behandling af personoplysninger er uddelegeret (afsnit 6), overføres dine personoplysninger til tredjepartslande, hvis de relevante myndigheder eller institutioner anser det relevante land (eller dette lands databeskyttelseslove f.eks. EU-U.S. Databeskyttelsesforordning) for at have et passende databeskyttelsesniveau, eller i fraværet af en sådan rimelighedsbetragtning, hvis modtageren garanterer passende beskyttelse i forhold til de passende foranstaltninger, som databeskyttelseslove (f.eks. EU-Kommissionens standardkontaktbestemmelser og som modificeret til lokal lovgivning) eller undtagelser hjemlet i databeskyttelseslovgivning (f.eks. din udtrykkelige accept) foreskriver.

Hvis du ønsker det, kan du se en beskrivelse af vores passende foranstaltninger (bemærk, at de i visse tilfælde vil være modificeret til den specifikke sag) og det er også muligt at udbede sig en kopi fra databeskyttelsesrådgiveren for koncernen (Group Data Protection Officer) (dpo.vontobelgroup@vontobel.com) se: vontobel.com/privacy-policy

8. Opbevaringsperiode

Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for udførelsen af vores kontraktlige og lovbestemte forpligtelser. I den henseende skal det bemærkes, at vores samarbejdsrelation sædvanligvis strækker sig over en længere periode, ofte flere år. Vores processer sikrer, at vi jævnligt gennemgår de forskellige kategorier af oplysninger, som vi opbevarer, for at sikre, at vi ikke opbevarer dem længere end højst nødvendigt. Hvis det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne til behandling (afsnit 5), eller hvis vi på anden måde er juridisk forpligtet til at slette oplysningerne, så vil de blive slettet, medmindre videre behandling er påkrævet i en begrænset periode af andre juridiske hensyn eller det i øvrigt er tilladt og lovligt, f.eks.:

 • Iagttagelse af lovbestemte opbevaringsperioder (f.eks. privatret, skattelovgivning, lov om værdipapirer og anden lovgivning).
 • Sikring af bevismateriale og/eller alle former for relevant information i tilfælde af at retssager, sagsanlæg eller myndighedsundersøgelser anlægges, imødeses eller med rimelighed kan forventes, hvilket i så fald betyder, at vi skal opbevare oplysningerne i en ikke nærmere defineret periode.

9. Dine rettigheder

9.1. Generelt

Den registrerede har som defineret i databeskyttelseslovgivningen under visse omstændigheder ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse og eventuelt ret til dataportabilitet.

Endvidere kan du eventuelt have ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsførende myndighed.

Du kan til enhver tid trække en tidligere givet accept til behandling af personoplysninger tilbage. Vær opmærksom på, at en sådan tilbagekaldelse alene har fremadrettet virkning. Tilbagekaldelse af accept har ingen betydning for behandling af personoplysninger, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsestidspunktet.

9.2. Ret til indsigelse (generelt)

Med baggrund i din særlige situation har du til enhver tid ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, når behandlingen sker i offentlighedens interesse og med det formål at beskytte legitime interesser, herunder enhver profilering, der er baseret på bestemmelserne i den specifikke lovgivning. Hvis du laver en indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan bevise, at vi er forpligtet til at gøre det og har lovhjemmel til det i en sådan grad, at det vejer tungere end dine interesser, rettigheder og din frihed, eller såfremt behandlingen af dine personoplysninger tjener andre interesser. Bemærk, at i så fald er vi ikke nødvendigvis i stand til at yde sædvanlige tjenester eller opretholde en samarbejdsrelation.

9.3. Ret til indsigelse mod behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring

I visse tilfælde kan vi behandle dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring. Du har til enhver tid ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring, herunder profilering i den udstrækning, at det vedrører direkte markedsføring. Hvis du laver en indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, så behandler vi ikke længere dine personoplysninger i forbindelse med sådanne formål.

10. Forpligtelse til at aflevere personoplysninger

Inden for rammerne af vores samarbejdsaftale skal du aflevere de personoplysninger, som er en forudsætning for opstart og udførelse af vores samarbejde og opfyldelsen af tilhørende kontraktlige forpligtelser eller som vi er juridisk forpligtet til at indsamle. Uden sådanne oplysninger vil vi ikke være i stand til at indgå nogen aftale eller udføre en ordre, og vi vil ikke nødvendigvis være i stand til at opfylde en eksisterende aftale, som vi således må opsige.

Især i forbindelse med lovgivning omkring bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror kræves det, at vi bekræfter din identitet, før vi indgår et samarbejde. Det gør vi f.eks. ved at kontrollere dit ID og ved, at vi registrerer dit navn, fødselsdato og -sted, nationalitet og adresse. For at vi kan overholde sådanne lovbestemte forpligtelser skal du forsyne os med de nødvendige oplysninger og dokumenter og uden unødigt ophold underrette os om eventuelle ændringer, som kan finde sted i løbet af vores samarbejdsrelation. Hvis du ikke forsyner os med de nødvendige oplysninger og dokumenter, så kan vi ikke lovligt indgå i eller fortsætte det samarbejde, du har anmodet om.

11. Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Generelt træffer vi ikke beslutninger baseret alene på automatiseret behandling af personoplysninger, når vi etablerer og implementerer et samarbejde. Hvis vi i enkeltstående tilfælde benytter os af sådanne procedurer, så oplyser vi dig særskilt herom, når sådanne oplysninger i medfør af databeskyttelseslovgivningen er påkrævet. I så fald kan du under visse omstændigheder have ret til indsigelse, ret til at tilkendegive din mening og/eller til at anmode om, at beslutningen vurderes af en fysisk person.

I visse tilfælde behandler vi dine personoplysninger automatisk med det formål at evaluere bestemte personlige aspekter i forhold til dig (”profilering”), f.eks. udfører vi profilering:

 • Med henblik på at leve op til vores lovbestemte compliance-forpligtelser (f.eks. love vedr. bekæmpelse af hvidvask, svindel, terror samt skattelovgivning) ved f.eks. at se på hvordan og fra hvilken geografisk lokation, du benytter vores apps og andre Vontobel-tjenester.
 • Ved at benytte os af evalueringsværktøjer med henblik på at give dig målrettet information og rådgivning omkring Vontobels tjenester, idet sådanne værktøjer muliggør en skræddersyet kommunikation og annoncering, herunder markeds- og opinionsundersøgelser.
 • Som beskrevet i denne privatlivspolitik eller i enhver anden privatlivspolitik gældende for et respektivt produkt eller en respektiv tjeneste.

12. Datasikkerhed

Alle medarbejdere hos Vontobel, som behandler personoplysninger, skal efterleve vores interne retningslinjer og regler i forhold til behandling af personoplysninger med henblik på at beskytte sådanne oplysninger og sikre fortrolighed.

Vi har også implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte personoplysninger mod uautoriseret, utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, misbrug, videregivelse eller adgang samt mod anden ulovlig form for behandling. Disse sikkerhedsforanstaltninger er implementeret under hensyntagen til den aktuelt eksisterende teknologi, implementeringsomkostninger, risikoen ved behandling samt personoplysningernes beskaffenhed og med særlig hensyntagen til følsomme personoplysninger. Se yderligere her: vontobel.com/cyber-security.

13. Publikationer og abonnementer

Vontobel kan under iagttagelse af eventuelle begrænsninger i gældende lovgivning kommunikere med dig via e-mail eller almindeligt brev indeholdende nyheder, tilbud, information om events eller tjenester (”Publikations- & abonnementstjenester”). Hvis du ikke ønsker at modtage publikations- & abonnementstjenester fra os, kan du fravælge det ved at følge vejledningen, som står nederst i alle e-mails, du modtager fra os eller ved at kontakte os.

14. Cookies og webanalyse-tjenester

På vores websites bruger vi forskellige typer cookies og værktøjer til webanalyser. Læs vores Cookies-politik for yderligere information om brug af cookies og værktøjer til webanalyser: vontobel.com/cookie-policy

15. Anden lovgivning, herunder optagelse af telefonsamtaler

For at vi kan overholde gældende lovgivning, f.eks. Europarlamentets direktiv 2014/65/EU (MIFID II), kan vi være forpligtet til at optage telefonsamtaler vedr. arbejde udført i forbindelse med udførelse af vores tjenester. For yderligere information om behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse henvises til vores samlede beskrivelse på: vontobel.com/mifid

16. Kontakt

Vi vil gerne vide, hvis vi ikke lever op til dine forventninger i forhold til behandling af dine personoplysninger eller hvis du ønsker at klage over vores databehandlingspraksis. Det vil give os muligheden for at undersøge problemet og lave eventuelle forbedringer.

Du kan kontakte os via vores online-formular (vontobel.com/data-privacy-request-form) eller ved at sende din anmodning til en af vores DPO’er via e-mail eller med almindelig post til en af de adresser, som du finder i afsnit 2.

17. Opdateringer til denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er senest opdateret d. [1. september] 2023. Den gældende version kan du finde på vores website. Vontobel forbeholder sig retten til fra tid til anden at opdatere denne privatlivspolitik og vil i så fald informere behørigt herom (f.eks. i form af et opslag på vores website).

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

newletter overlay image

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at modtage information om børshandlede produkter.

Dine personlige data vil blive behandlet for at levere information i henhold til Vontobels fortrolighedspolitik.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs venligst dette, før du fortsætter, da ikke alle har adgang til de produkter og tjenester, der diskuteres på denne hjemmeside. Prospekter for de respektive produkter, der anses for vigtige, kan fås hos udstederen: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmeside.